Länkstig

Aktionsforskning som forskningsfält

Kurs
PDA109
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger fördjupad kunskap om aktionsforskningens vetenskapsteoretiska
grunder och vad som utmärker nordisk aktionsforskning. Den är indelad i
två delmoment där det första momentet behandlar vetenskapsteori mer
allmänt och därefter följer en fördjupning om aktionsforskning och dess
relation till vetenskapsteori. Ett inslag kommer att handla om olika
begrepp och definitioner som återkommer i litteraturen och som behöver
bearbetas i relation till vetenskapliga texter, men också i relation
till vår vardagliga förståelse av dem. I det andra momentet behandlas de
nordiska grunderna för utveckling av aktionsforskning inom
utbildningsfältet genom studenternas egna litteratursökningar och analys
med hjälp av kurslitteratur som behandlas vid seminarier.
Litteraturseminarierna är centrala i hela kursen och de är ett moment vi
önskar förstärka, utveckla men också fördjupa kunskaperna i. Dialog och
samtal om text är därför en röd tråd genom kursen. Kursen ingår som
obligatorisk kurs inom Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning
mot aktionsforskning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med 180 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 högskolepoäng eller examen från personalvetenskapligt program med 180 högskolepoäng ger behörighet. Även högskoleexamen eller kandidatexamen inom andra huvudområden kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet haft anknytning till huvudområdet pedagogik och didaktik. Dessutom krävs godkänt resultat av den obligatoriska kursen PDA104 (Aktionsforskning och skolutveckling, 15 hp) eller kurs med motsvarande innehåll. Ansökan om särskild prövning görs i samband med ansökan, ifylld blankett om reell kompetens tillsammans med examensarbetet ska laddas upp på Mina sidor på antagning.se.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.