Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: pixabay
Länkstig

I Sverige såväl som globalt pågår en reform av hälso- och sjukvården mot en Nära vård, det vill säga mot en mer integrerad, sammanhållen och personcentrerad vård.  Den pågående Nära vårdreformen  i Sverige syftar till att skapa en god, modern, effektiv och jämlik vård, som ska vara personcentrerad, integrerad och anpassad till människors vardag.

Forskning på nystartad vårdavdelning 

I linje med denna nationella reform har Södra Älvsborgs sjukhus i Västsverige startat en integrerad vårdavdelning (NÄVA) för sköra äldre som ska utvecklas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i samarbete med kommunen och regional primärvård.

Sköra äldre - en patientgrupp med särskilda behov 

Sköra äldre har ett komplext behov av vård och stöd från många aktörer och nivåer inom vård och omsorg vilket kräver ett ökat behov av sammanhållen vård  Hög ålder kännetecknas ofta av multisjuklighet, skörhet och en allmän känslighet för olika negativa stressfaktorer såsom kroniska sjukdomar. Många viktiga hälsovårdsåtgärder för svaga äldre missas ofta på grund av en alltför fragmenterad sjukvård och brist på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

Doktorandprojektets innehåll 

Doktoranden kommer att fokusera på att beskriva och förklara utvecklingen av en personcentrerad integrerad vårdenhet inom sjukhuset och i samverkan med den kommunala och regionala primärvården. Utöver detta kommer patienters och anhörigas erfarenheter undersökas och slutligen kommer effekterna utvärderas. 

Personcentrering i fokus

Projektet syftar till att utveckla, implementera och utvärdera en personcentrerad integrerad vårdavdelning för sköra äldre i samarbete med kommunal och regional primärvård. Målet är att skapa en enhet där vård och omsorg är sammanhållen, proaktiv, tillgänglig och säker, med fokus på individen och i linje med pågående vårdreformer i Sverige. Projektet kommer att använda sig av teoretiska ramverk som personcentrerad vård och Capability Approach för att utforma och genomföra arbetet.

Forskarskola om Nära vård 

Forskarskolan SHIFT CARE- Swedish researcH school in Integrated CARE for Future Teachers fokuserar på kunskapsutveckling som genom lärande och forskning stödjer omställningen till Nära vård för personer i olika åldrar med komplexa vårdbehov. Forskarskolan drivs tillsammans av fyra lärosäten: Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.