Göteborgs universitet
Bild
logga

Vad är SHIP?

SHIP är en samverkansplattform för forskning inom vårdmiljöer, patientsäkerhet och nära vård. Forskningen sker i form av tvärvetenskapliga projekt i samverkan mellan Chalmers, Södra Älvsborgs sjukhus och Göteborgs universitet.

SHIP – Safety and Health Integrated care Partnership 

För att hälso- och sjukvården i framtiden ska fungera måste den vara tillgänglig, säker, hållbar och individualiserad. Vården skall vara nära där människor lever sina liv vilket innebär att våra bostäder och annan närmiljö måste möjliggöra vård oavsett om det gäller avancerade eller enklare insatser.

Sjukvårdens lokaler måste utformas så att den slutna och öppna sjukvården är integrerad och att människan känner sig sedd. Organisatoriska hinder får inte stå i vägen för patienters och närståendes behov.  Digitala verktyg och arbetssätt skall stödja patientens resa genom vården. Den framtida vården ska styras av patienten  med närstående och genomföras tillsammans med engagerad och kompetent vårdpersonal.

Sköra äldre - en allt större grupp

Gruppen äldre är en växande population vilket medför att andelen sköra äldre också ökar. Inom gruppen finns en stor andel personer med multisjuklighet vilket vården i nuläget inte är uppbyggd och utvecklad för att omhänderta. Dock är gruppen äldre mer vital än någonsin och många vill vara delaktiga i vården.

Sjukvården behöver genomgå en transformation utifrån utmaningarna ovan. Dagens vård präglas av dålig tillgänglighet, långa ledtider, bristande kommunikation mellan vårdnivåer, kvalitets- och patientsäkerhetbrister och vård som inte tar hänsyn till individen vilket leder till en allvarlig kompetensförsörjningsproblematik.  Dagens vård utgår ofta från vårdorganisationens behov och inte från individen. Situationen är komplex och kräver en komplex lösning med samverkan från flera olika perspektiv, ämnen och organisationer. SHIP är en unik samverkan mellan hälso- och sjukvårdssystemets olika aktörer samt forskare och lärare från olika ämnesområden. 

Nära vård

Nära vård är ett samlingsbegrepp för ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära vården, alltså den vård som invånare och patienter behöver ofta och i nära anslutning till där de bor behöver stärkas och utvecklas. För att åstadkomma detta är det många som behöver agera tillsammans, både inom specialist- och primärvård och kommunernas vård och omsorg. Genom omställning till nära vård förväntas vårdinsatser bli mer samordnade och patienter ska få möjlighet att få regelbunden vård i sin hemmiljö. Detta behöver vi forska om. 

Vårdmiljöforskning 

Vårdmiljöforskningen intresserar sig för omgivningens betydelse för hälsa och välbefinnande. Forskningen fokuserar på patientens, de anhörigas och personalens erfarenheter av miljöer inom vård och omsorg. Vidare undersöks hur vårdrelaterade skador - psykosociala och fysiska - kan undvikas samt hälsoekonomiska faktorer som kan kopplas till miljön. Miljö som begrepp omfattar såväl rummet som platsens betydelse i termer av dels det objektivt synliga omkring oss och dels den subjektivt upplevda miljön och den mening vi sätter till platsen vi befinner oss på, den psykosociala dimensionen. 

Patientsäkerhet

Säker vård handlar om att förebygga och undvika vårdskador. I Sverige har vi goda medicinska resultat men fortfarande skadas varje år mer än 100 000 patienter i vården. Brister i patientsäkerheten leder till stort lidande för individen och ökade kostnader för samhället. Med adekvat och evidensbaserad kunskap om patientsäkerhet hos alla som arbetar i hälso- och sjukvården kan medvetna krav ställas som bidrar till en säkrare vård.