Bild
Världskarta
Foto: TeeFarm Pixabay

Internationella nätverk

Göteborgs universitet är ett universitet för världen – ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och försöker bidra till en hållbar värld. Det gör vi bland annat genom att samarbeta med lärosäten över hela världen i internationella nätverk och projekt. Till exempel är vi medlemmar i EUTOPIA-alliansen, ett av de prestigefulla Europauniversiteten.

Afrika

SANORD är ett nätverk som syftar till att främja strategiskt och multilateralt samarbete mellan lärosäten i Norden och södra Afrika. 

Nätverket erbjuder en plattform för benchmarking, erfarenhetsutbyte och partnerskap inom forskning, utbildning och samverkan. Bland de viktigaste aktiviteterna är en årlig konferens som förenar deltagare från alla medlemsuniversiteten.

South Africa-Sweden University Forum, SASUF, är ett samarbetsprojekt mellan svenska och sydafrikanska lärosäten. Målet är att stärka banden mellan Sydafrika och Sverige inom forskning, utbildning och innovation, där FNs hållbarhetsmål är i fokus. Projektet sträcker sig också utanför akademin och kopplar ihop universitet, forskningsfinansiärer, industrier, ministerier och övriga samhället.

Consortium for Advanced Research Training in Africa (CARTA) är ett samarbete för kapacitetsuppbyggnad. CARTA:s mål är att stödja uppbyggnaden av forskningsmiljöer och forskarutbildning i Afrika, i syfte att förbättra människors hälsa och levnadsvillkor. Konsortiet består av universitet och forskningsinstitut i Afrika söder om Sahara, samt samarbetspartner i Europa, Kanada, USA och Sydamerika. Sahlgrenska akademin är en av dem, och på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa finns sekretariatet som samordnar aktiviteterna i partnerna utanför Afrika.

Hemsida CARTA


 

Göteborgs universitet leder ett samarbete som ska stärka låginkomstländers kapacitet att ställa om till en grön inkluderande ekonomi. Samarbetspartners är lärosäten och andra aktörer i Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda.

Läs mer om Inclusive Green Economy in Practice här

Asien

MIRAI 2.0 ett samarbetsprojekt mellan svenska och japanska universitet. Projektet syftar till att utveckla det akademiska, tvärvetenskapliga samarbetet mellan de båda länderna, främst med fokus på forskare som är tidigt i sin karriär. MIRAIs tre huvudspår är hållbarhet, åldrande och materialvetenskap. Innovation och infrastrukturmiljöer för forskning är också viktiga komponenter.

Göteborgs universitet är svensk koordinator.

Nordic Centre Fudan University är ett nätverk mellan nordiska universitet, Nordiska institutet för Asienstudier och Fudan University, som är ett av de mest prestigefyllda universiteten i Kina.

Syftet är att främja ömsesidig förståelse mellan Kina och de nordiska länderna. Nätverket fungerar som en plattform för forskning, utbildning, konferenser och seminarier av gemensamt intresse för nordiska och kinesiska forskare och studenter.

Centret är placerat på Fudan Universitys campus i en byggnad med kontor, mötesrum och seminarielokaler som kan användas av nätverkets medlemmar. Undervisande och forskande personal vid Göteborgs universitet är välkomna att ansöka om finansiering för att arrangera forskningsseminarier och workshops på plats i Shanghai. I centrets regi arrangeras också sommarkurser som Göteborgs universitets studenter kan delta i.

Göteborgs universitet ansvarar för sekretariatet.

Nordiska institutet för Asienstudier (NIAS) är ett nordiskt forsknings- och serviceinstitut med fokus på sociala, kulturella, politiska, ekonomiska och affärsmässiga omvandlingar i det moderna Asien. Syftet är att öka kunskapen om Asien i Norden, och bidra till utvecklingen av asiatiska studier i Norden. NIAS stöds av Nordiska ministerrådet.

Europa

EURAXESS är ett europeiskt nätverk för att underlätta forskarmobilitet och främja karriärutveckling för forskare. Welcome Services hanterar Göteborgs universitets medverkan i nätverket och utgör också den svenska noden för EURAXESS.

Läs mer om EURAXESS på engelska webben.

EUA har över 800 medlemmar i 48 europeiska länder, och är den största organisation som företräder universitet i den politiska debatten på EU-nivå.

Nätverket EUTOPIA består av sex europeiska universitet som har en långsiktig vision om att att skapa en stark allians med fri rörlighet för studenter, forskare och övrig personal. Nätverket är ett av de första som fått finansiering genom EU-kommissionens prestigefulla utlysning, European Universities Initiatives.

Kontaktperson vid Göteborgs universitet: Karin Jonson, International Centre.

Här kan du läsa mer

Inspireurope är ett samarbete mellan tio partnerorganisationer i Europa som ska ge stöd åt riskutsatta forskare. Det kan handla om forskare som på grund av hot och utsatthet inte kan vara verksamma i sina hemländer, men också forskare som har tvingats lämna sina hemländer på grund av krigsliknande tillstånd.

Göteborgs universitet har gått med i SAR- Sveriges namn.

NUAS består av ett sextiotal nordiska lärosäten. Syftet med nätverket är att utveckla kontakter och etablera nätverk mellan nordiska universitet på alla administrativa nivåer.
NUAS verksamhet styrs och planeras av universitetsdirektörerna i styrgruppen. Arbetet sker främst inom de olika planeringsgrupperna (för bland annat ekonomi, personal, kommunikation och internationalisering) som ordnar utbyte av erfarenheter, bygger nätverk och fortbildar.
Sekretariatet ligger i Stockholm.

Nordlys är ett universitetsgemensamt nätverk för utbytesstudier inom Norden. Genom nätverket möjliggörs utbyte vid 26 universitet i Finland, Norge, Danmark, Island, Grönland och Färöarna. Stipendier för utresande studenter finansieras i dagsläget av Nordplusmedel. Eftersom nätverket är ämnesövergripande kan studenter läsa kurser utanför sitt huvudsakliga ämnesområde.

Läs mer på studentportalen.

SGroup är ett europeiskt universitetsnätverk med partners i flera världsdelar. Syftet är brett: stärkt internationalisering via benchmarking och gemensamma projekt.

The SGroup Think Academy är en struktur för återkommande benchmarking. Inom Think Tank Academy finns arbetsgrupper för idé-och kunskapsutbyte kopplat till samarbete med Sydamerika, Kina och Afrika samt utbyte kring handledning på forskarutbildningsnivå. Think Tank har också lett till en gemensam sommarskola i Shanghai, samt ett mobilitetsstipendium, ICON.

Nätverket har gedigna erfarenheter av EU-finansieringsprogrammen och är en aktiv partner i en rad EU-projekt som kretsar kring internationalisering av högre utbildning.

Swetaly University Collaboration är ett projekt som ska stärka relationerna mellan Sverige och Italien inom forskning och högre utbildning. Projektet lanserades 2019, och hittills har mer än  30 lärosäten meddelat sitt intresse att delta. 

Två tvärvetenskapliga teman har valts som utgångspunkt för samarbetet; artificiell intelligens (AI) och åldrande. Dessa teman utgör utmaningar och möjligheter för båda länderna.

Swetaly koordineras av Göteborgs universitet och Örebro universitet.

ELIA är ett europeiskt nätverk för konstnärliga utbildningar. Nätverket har 260 medlemmar i 48 länder.

Göteborgs universitet är medlem genom Konstnärliga fakulteten.

Hemsida ELIA

European Marine Board är en europeiskt forum för havsforskning och teknologi, som ska överbrygga gapet mellan vetenskap och politik inom marinforskningsområdet.

Göteborgs universitet är medlem genom Naturvetenskapliga fakulteten

Hemsida European Marine Board

Latinamerika

ACCESS är ett samarbetsprojekt mellan universitet i Chile och Sverige. Syftet är att skapa kontakter mellan forskare, studenter och anställda i de båda länderna, och att diskutera lösningar på gemensamma utmaningar. 

Nordamerika

SIREUS är ett treårigt samarbetsprojekt mellan de svenska handelskamrarna i USA (SACC) och tolv svenska lärosäten. Projektet ska främja kunskapsutbyte inom vetenskap, innovation och entreprenörskap och öka mobiliteten för studenter, praktikanter och forskare mellan Sverige och USA.

medarbetarportalen finns mer information om SIREUS för Göteborgs universitets anställda och studenter.

Till SIREUS hemsida

 

Samarbete där flera kontinenter ingår

Environment for Development (EfD) är ett globalt nätverk av forskningscenter som grundades 2007 med syfte att öka användningen av miljöekonomi för minskad fattigdom och ökad hållbarhet i det Globala Syd.

EfD bidrar till att lösa världens mest akuta miljö- och utvecklingsutmaningar genom policy-relevant forskning, kapacitetsutveckling och policypåverkan. 

EfD Center finns  i 15 länder runt om i världen och nätverket samordnas från en global hub på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

European Teacher Education Network, ETEN, är ett nätverk för lärarutbildningar. Nätverket har ett sextiotal medlemmar i tjugo länder, också utanför Europa.

Göteborgs universitet är medlem genom Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Hemsida ETEN

Global Sustainable Futures är en plattform som ska främja samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet och lärosäten i låg-och medelinkomstländer. Nätverket fokuserar på hållbar utveckling, och ligger under Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.

Läs mer på GMVs sidor

 

 

IAU har sitt säte vid UNESCO i Paris. Det är ett nätverk med ca 600 medlemmar i 130 länder, vars mål är att främja frihet och rättvisa, mänsklig värdighet och solidaritet genom forskning och utbildning. IAU driver bland annat frågor om breddad rekrytering, hållbar utveckling och universitetens internationalisering.

2016 valdes Göteborgs universitetet dåvarande rektor Pam Fredman till ordförande för nätverket, ett uppdrag hon fortfarande innehar.

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att värna akademisk frihet. Genom SAR kan forskare i behov av skydd få en tillfällig akademisk fristad vid ett utländskt lärosäte.
Nätverket har sitt säte vid New York University (USA) och består av över 500 lärosäten i 40 länder.
Sedan mars 2016 finns en svensk sektion av Scholars at Risk, SAR-Sverige. Sektionen består av ett 20-tal svenska lärosäten och koordineras från Göteborgs universitet.

The SDG 8 Initiative

THE SDG 8 INITIATIVE is the University of Gothenburg´s commitment to Sustainable Development Goal 8 of the 2030 Agenda. The aim is to achieve sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all.

Contact Beata Berg Malmborg

The University of Gothenburg, as part of the International Association of Universities (IAU) and its Higher Education and Research for Sustainable Development (HESD) Cluster, has been asked to take a lead specifically on SDG 8. Every goal has its lead university, resulting in a global network of universities coordinating different goals. 

Read more about the IAU HESD cluster on the IAU website.

 

 

Nätverket SDSN Northern Europe är del av ett globalt FN-initiativ för att skynda på implementeringen av hållbara lösningar. 

Göteborgs universitet är med genom Göteborgs Centrum för Hållbar utveckling, GMV.

Hemsida SDSN Northern Europe

Fler samarbeten

I listan hittar du framför allt de internationella nätverk och projekt som är öppna för hela universitetet och sanktionerade av universitetets ledning. Utöver det finns också några exempel på nätverk på institutions-och fakultetsnivå.