Länkstig

Thomas Bossius

Universitetslektor

Avdelningen för
estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E243
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Thomas Bossius

Allmänt

Docent i musikvetenskap, universitetslektor i kulturstudier.

Aktuell forskning

Se https://www.gu.se/forskning/klassisk-musik-for-en-medialiserad-varld-visuella-och-audiovisuella-representationer-av-vasterlandsk-konstmusik-i-det-moderna-mediesamhallet

Tidigare forskning

Med framtiden i backspegeln: Black metal- och transkulturen: Musik, ungdomar och religion i en senmodern värld Mitt huvudsakliga forskningsområde rör den nutida människans livsvillkor, med fokus på musikens och religionens betydelse i människors vardag. Jag disputerade i musikvetenskap våren 2003 på en avhandling om black metal och psykedelisk trancetechno. Avhandlingen bär titeln Med framtiden i backspegeln: Black metal- och transkulturen: Musik, ungdomar och religion i en senmodern värld (2003) och finns utgiven av Daidalos.

Musikfestivaler och droger Efter disputationen deltog jag 2003-2004 i ett projekt finansierat av Mobilisering mot narkotika. Projektet gick under namnet Att droga ibland och bestod av fyra delprojekt. Jag hade huvudansvar för ett av dessa, ”Musikfestivaler och droger”, och deltog även i ett om klubbkultur och droger.

Kristen ungdomskultur och kristen populärmusik i Sverige Tillsammans med Andreas Häger vid Åbo Akademi utvecklade jag projektet Kristen ungdomskultur och kristen populärmusik i Sverige. Med hjälp av finansiering från Frikyrkliga forskningsrådet gjorde vi en pilotstudie och samlade in ett omfångsrikt material, vilket resulterat i ett antal artiklar (se publikationslistan). Som en del av denna studie började jag samla material och skrev ett par artiklar om hur musikstilar som pop, rock, country och gospel slog rot i och etablerade sig som självklara delar av musiklivet inom svensk frikyrklighet. Denna tråd har jag sedan arbetat vidare med och gjort ett flertal intervjuer samt samlat på mig ett stort arkivmaterial. Ett bokmanus med utgångspunkt i detta är på gång och jag räknar med att bli klar med detta under våren 2021.

Musik i människors liv 2006-2011 jobbade jag och musikvetaren Lars Lilliestam med studien Musik i människors liv, ett forskningsprojekt som riktade intresset mot vardagsanvändningen av musik och ställde frågor om musikens betydelser i människors vardag. Slutrapporten med titeln Musiken och jag (2011) finns utgiven på Bo Ejeby Förlag.

Religion and Popular Music in Europe Religion and Popular Music in Europe: New Expressions of Sacred and Secular Identity (2011) är en antologi utgiven av I.B. Tauris. Boken är resultatet av ett samarbete mellan åtta forskare från Sverige, Finland, Norge, England och Frankrike och ger en rad exempel på religionens förändrade plats och funktion i det moderna europeiska samhället. Jag, Andreas Häger och Keith Kahn-Harris var redaktörer.

We Weren't Born in Tennessee: En studie av den svenska countrymusikkulturen I det här projektet undersökte jag den svenska countrykulturens framväxt, etablering och utveckling främst ur ett historiskt perspektiv. Jag jobbade med ett stort arkivmaterial bestående av skivor, tidskrifter och internetbaserat material. Arkivmaterialet kompletterades med deltagande observationer och intervjuer med centrala aktörer inom den svenska countrymusikkulturen. Studien har resulterat i ett antal artiklar (se publikationslistan) och jag har även presenterat det på ett par internationella konferenser. Jag arbetar också med ett bokmanus som avslutning på projektet.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen inom huvudområdet musikvetenskap.