Länkstig

Pia Lundqvist

Universitetslektor

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J609
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Pia Lundqvist

I min forskning har jag ägnat mig åt frågor som rör handel, konsumtion, textil och materiell kultur samt migration, minoritetshistoria och kulturmöten, från 1700-talet och framåt i tiden. Vid sidan av de projekt som presenteras lite utförligare nedan, har jag medverkat i ett tvärvetenskapligt bokprojekt: Dolda innovationer under 1800-talet: textila produkter och ny teknik under 1800-talet. Jag har också intresserat mig för skönlitteratur som historisk källa, där jag framför allt sysslar med svenska 1800-talsromaner och undersöker vad de säger om konsumtion ur olika aspekter.

Min undervisning är till stor del förlagd till historielärarutbildningen samt kulturarvsprogrammet. Dessutom har jag utvecklat och undervisat på tematiska kurser som Tingen som historia, Mode- och klädhistoria, Migrationshistoria, Göteborgs- och Västsveriges historia, med flera.

Plats i staden – Göteborgs judiska 1800-tal [2023]

Denna antologi presenterar forskning om judisk invandring och integration i Göteborg under det långa 1800-talet. Boken bidrar med historiska perspektiv på frågor som är aktuella även i vår samtid. I tjugo kortare och längre kapitel belyses såväl judisk, Göteborgs som 1800-talets historia. Målgruppen är såväl akademiska forskare som den intresserade allmänheten. Redaktör är Pia Lundqvist och övriga medverkande författare är Karin Brygger, Jens Carlesson Magalhães, Jan Christensen, Kenneth Hermele, Daniel Leviathan samt Aviva Scheiman. Mer om boken här.

Jämlika eller underordnade? Svenska Missionsförbundets kvinnor och män i Fristaten Kongo 1886–1908 [2014–2018]

I projektet undersöktes mötet mellan svenska missionärer och befolkningen i Kongo under fristatstiden, då Svenska Missionsförbundet (SMF) etablerade sin missionsverksamhet där. Undersökningen tar avstamp i spänningen mellan missionärernas enkla ursprung och universalistiska ideal och den maktposition de intog som vita i Fristaten Kongo. Utifrån en biografisk ansats, dagböcker och brev, belyses komplexiteten i missionsprojektet: missionärernas relationer till befolkningen, till de koloniala myndigheterna och till varandra. Boken Ett motsägelsefullt möte: svenska missionärer och bakongo i Fristaten Kongo utkom 2018. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet

En judisk väv av textilier och handelskontakter 1782–1850 [2009–2012]

Forskningsprojektet, som genomfördes tillsammans med ekonomhistorikern Anna Brismark, tog sin utgångspunkt i den judiska minoriteten i Göteborg under första halvan av 1800-talet. Här studerades judiska handlares och fabrikörers roll för spridningen av moderna konsumtionsvaror. Judiska textilföretagare, inte minst kattuntryckare, kom att spela en väsentlig roll under den göteborgska textilindustrins uppbyggnadsskede under 1820- och 30-talen. Judar var en grupp bland flera andra minoriteter i Göteborg. Rättsligt och socialt var deras möjligheter begränsade, men åtminstone en ekonomisk och kulturell elit inom gruppen blev så småningom alltmer delaktiga i stadens borgerskap. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet.

Marknad på väg – Den västgötska gårdfarihandeln 1790–1864

I min avhandling från 2008 undersöks Sjuhäradsbygdens gårdfarihandel och dess förändringar mot bakgrund av den snabba och omvälvande samhällsutvecklingen i Sverige, från sent 1700-tal och fram till 1864 års näringsfrihetsreform. Undersökningen bidrar till en omprövning av den tidigare synen på gårdfarihandeln, som ofta har betraktats som en marginell företeelse. I själva verket spelade gårdfarihandeln en viktig, och i tidigare forskning ofta underskattad roll, för varuförmedlingen inom landet, konsumtionssamhällets framväxt och samhällets modernisering.

Flera av mina publikationer är tillgängliga här: https://gu-se.academia.edu/PiaLundqvist

Kontakt: pia.lundqvist@history.gu.se