Länkstig

Gustav Holmberg

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Gustav Holmberg

Forskning

I min forskning har jag framförallt kommit att arbeta med modern vetenskapshistoria, speciellt astronomins historia.

Doktorsavhandlingen (1999) behandlar svensk astronomihistoria 1860-1940, med fokus på den framväxande astrofysiken och galaxforskningen samt betydelsen av förändringar i astronomernas praktiker som fototeknikens roll, spektroskopins införande och de sätt på vilka beräkningsteknologier hämtade från statlig och privat byråkrati - räknebyråpraktiker, mekaniska räkneapparater, kvinnliga räknebiträden - förändrade astronomins sätt att behandla data.

Teoretiskt anknyter jag till perspektiv som fokuserar på de konkreta materiella aspekterna på naturvetenskaplig kunskapsproduktion. Bland annat har jag i flera publikationer använt Peter Galisons begrepp utbyteszoner (trading zones) och samme Galisons subkultursansats för att förstå vetenskaplig dynamik och samverkan över samhällelliga och kulturella gränser; se exempelvis "Yngve Öhman, utbyteszonerna och svensk solforskning under efterkrigstiden" i Sven Widmalm red., Vetenskapens sociala strukturer: sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt (Lund 2008).

De senaste åren har jag arbetat på ett forskningsprojekt om den svenska amatörastronomins 1900-talshistoria tillsammans med Johan Kärnfelt. Frågor om hur amatörforskare bygger upp metoder för att i samarbete med fackastronomer utföra, samla in, validera och systematiskt arkivera observationer med bäring på kunskapsproduktion samt amatörastronomins olika kommunikationsteknologier har varit några av de fält jag intresserat mig för i detta projekt.

Vidare har jag forskat om medie- och kommunikationshistoriska aspekter på meteorologi, livsmedelsteknologins plats i samhälleliga rationaliseringsprocesser, solforskningens historia, framtidsforskningens vetenskapshistoria, astrobiologi, Edgar Allan Poes kosmologiska teorier, historiebruk med mera. Här finns en lista över mina publikationer hämtad från GUP, i många fall med länkar till nedladdning av texter och här en lista över konferenspresentationer de senaste åren.

Undervisning

I min undervisning arbetar jag för närvarande med grundkurser, kandidatseminariet samt forskarutbildning. Jag undervisar även på Liberal Arts-programmet samt deltar i ett samarbete som vår institution har med Chalmers om undervisning i teknik- och vetenskapshistoria.

Nätnärvaro

Min blogg heter Det perfekta tomrummet och på Twitter är jag @GustavHolmberg. Annan hemsida här.

Ledamotskap

Ledamot av Humanistiska fakultetsstyrelsen.

Ledamot av International Astronomical Union, Division C Education, Outreach and Heritage

Arbetande ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund

Ledamot av Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria 2005-2011