Länkstig

Dick Stenmark

Dekan

IT-fakultetens
kansli
Telefon
Besöksadress
Lindholmsplatsen 1
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Professor

Inst tillämpad IT, avd för
informatik
Telefon
Besöksadress
Lindholmen Forskningsgången 6
Göteborg
Rumsnummer
452 Kompis
Postadress
41296 Göteborg

Om Dick Stenmark

Jag är docent i informatik och arbetar som lärare och forskare på institutionen för Tillämpad IT.

Undervisning Undervisningen sker främst på masternivån där jag i många år varit delaktig i programmet IT-management som numera är ett internationellt program under namnet Digital Leadership. Jag har ansvarat för både metodkurs, kurs i IT-infrastruktur och masteruppsatskursen. På vårt kandidatprogram i systemvetenskap gör jag gästföreläsningar, främst när det gäller forskningsmetod och uppsatsskrivning. Forskning På forskningssidan är jag intresserad av organisationers användning av sociala medier, främst avseende informationssökning och kompetensutveckling. Tillsammans med en av mina doktorander ingår jag i DigitaL-projektet, som är ett samarbetsprojekt mellan GU och Högskolan Väst. Från och med 2018 ingår jag också i ett projekt som med medel från Forte ska studera polisens användning av kroppsburna kameror och vilka effekter detta har på deras arbetspraktik, tex i form av ansvarsutkrävande. Ledningsuppdrag Sedan 1 juli 2018 är jag också dekan för IT-fakulteten, vilket innebär att jag formellt leder verksamheten vid fakulteten och rapporterar till rektor. Som dekan har jag ansvar för att institutionerna arbetar enligt universitetsgemensamma beslut, regler och policys och är också övergripande ansvarig för fakultetens ekonomi. Jag representerar dessutom IT-fakulteten i diverse olika organ som t.ex. biblioteksnämnden och Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) och ingår som medlem i styrgruppen för Fubas.