Länkstig

Alexina Thorén Williams

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och
teknik
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Alexina Thorén Williams

Jag är verksam lärare och forskare vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP). Mitt forskningsintresse är undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen inom lärarutbildning och professionsutveckling. Våren 2021 disputerade jag inom ämnet naturvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap inom ramen för forskarskolan CUL vid Göteborgs universitet. I min avhandling Look Around! What Can You Discover? The Science Center - a Critical Space for Science Student Teachers' Development, var det övergripande syftet att bidra med kunskap om hur lärarutbildning i samarbete med en informell lärmiljö så som ett vetenskapscenter, kan stödja lärarstudenters lärande - både när det gäller lärande i naturvetenskap och teknik och när det gäller utveckling av ämnesdidaktisk kompetens.

Bakgrund

Jag har en bakgrund som grundskollärare med inriktning mot matematik och NO i årskurserna 4-9. Efter 16 år i skolan fick jag möjligheten att arbeta som pedagog på vetenskapscentret Universeum i Göteborg. Från 2011 fram till 2015 arbetade jag med utveckling och genomförande av lärarfortbildning i naturvetenskap, teknik, hållbar utveckling och biomimik. Under denna tid utvecklades också ett samarbete med lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Samarbetet mynnade ut i ett kursmoment där lärarstudenter inom grundlärarprogrammet och KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) får praktiskt planera och genomföra ett undervisningsmoment i naturvetenskap och/eller teknik med elever, i en vald miljö/modell på Universeum. Det var i samband med detta som mitt forskningsintresse började gro och som mynnade ut i en avhandling inom ramen för forskarskolan CUL våren 2021.

Pågående och kommande forskningsprojekt

I ett forskningsprojekt som beviljats medel inom ramen för ULF avtal, med titeln Biomimik - en brygga mellan biologi- och teknikundervisningen för en hållbar framtid som startar hösten 2022 är fokus riktat mot lärares professions utveckling in lärande för hållbar utveckling. Det övergripande syftet att genom samarbete mellan forskare, lärare och science centerpedagoger utveckla kunskap om biomimik som förhållningssätt och metod(er) för utveckling av hållbara tekniska system i staden, samt att använda olika lärmiljöer såsom skogen, staden och Universeum för att genom biomimik stärka lärares undervisningsskicklighet i och om hållbar utveckling. Ett ytterligare syfte är att stärka innehållet i de teknikens och naturvetenskapens didaktik i lärarutbildningen. Biomimik blir en brygga mellan kunskaper i och om skogens ekosystem och utveckling av hållbara system i staden.