Bild
Foto av SVT:s byggnad i Göteborg framför vattnet
Foto: Wikimedia commons
Länkstig

Ökad polarisering kring public service påverkar inte användningen

Publicerad

Trots stora skillnader i förtroende tar personer till höger del av nyheter från SVT i lika hög utsträckning som personer till vänster. Allt färre vill smalna av public services utbud och det finns starkt stöd för att grundlagsskydda för att värna om oberoendet.

I ljuset av den nyligen presenterade public service-utredningen publiceras idag en ny studie baserad på den nationella SOM-undersökningen. Ideologi vs användning – om dynamiken bakom förtroendet för public service är en del av den kommande forskarantologin Inferno.

– Både den parlamentariska kommittén och mediebranschen har efterfrågat mer forskning på opinionen kring public service i Sverige, inte minst när det kommer till hur olika politiska grupper konsumerar nyheter, säger Ulrika Andersson, medieforskare vid SOM-institutet, som nära följt kommitténs arbete.

Nyhetsanvändningen lika stor till höger som till vänster

Enligt de senaste SOM-undersökningarna bibehåller public service ett högt och stabilt förtroende, men skillnaden i förtroende mellan personer till vänster och till höger i politiken har ökat kraftigt över tid.

Hösten 2023 hade 75 procent av svenskarna förtroende för innehållet i Sveriges Television och 73 procent för Sveriges Radios innehåll. Bland de som står klart till vänster hade 86 procent förtroende för SVT, bland de klart till höger var motsvarande siffra 60 procent. Trots att det alltså fortfarande är en majoritet även bland de till höger som har förtroende för SVT, är det hela 26 procentenheters skillnad mellan grupperna i den senaste mätningen.

När det däremot kommer till att ta del av nyheter från Sveriges Television visar denna nya studie att de som står klart till höger i politiken, och alltså har betydligt lägre förtroende, tar del av nyheter från bolaget i precis lika hög utsträckning som de som står klart till vänster. 68 procent svarar att de tar del av nyheter från SVT varje vecka eller oftare. Detta jämna förhållande mellan vänster och höger är stabilt under de 24 mätningar som analyseras i studien. Mönstret är likartat även för Sveriges Radio.

Två tidsserier över både användning och förtroende. Anmärkningsvärt är att användningen är lika frekvent till höger som till vän

 – Tidigare medieforskning visar att förtroende och användning i princip alltid går hand i hand, och detta är något vi också ser för andra medieaktörer vi mäter som exempelvis TV4. Det får ses som ett gott betyg för SVT:s oberoende och samhällsrelevans att även personer med lägre förtroende tar del av nyheter i samma utsträckning som alla andra säger Ulrika Andersson.


Betänkandet i linje med svenskarnas åsikter

Den senaste undersökningen visar också att väldigt få vill smalna av SVT:s och SR:s utbud, något som framför allt Sverigedemokraterna föreslagit i samband med utredningen. 67 procent anser att det är ett ganska eller mycket dåligt förslag att låta SVT och SR sända enbart nyheter och smala program, jämfört med 10 procent som anser att förslaget är bra. Detta innebär en ökning med 13 procentenheter i andelen negativa till förslaget sedan 2022. Personer till vänster politiskt är mest negativa till förslaget, men även bland de som står klart till höger är en majoritet negativa.

Stapeldiagram som visar att personer till vänster i högst utsträckning är emot att smalna av uppdraget

Utredningskommittén föreslår en ny public servicelag, men frågan som ställdes i SOM-undersökningen gick ett steg längre och handlade om att grundlagsskydda public service för att värna oberoendet. Detta är något svenskarna över lag är väldigt positiva till även om nästan en tredjedel saknar uppfattning i frågan. 61 procent tycker att förslaget är bra jämfört med 8 procent som tycker att det är dåligt. Det är första gången denna fråga ställs i SOM-undersökningen.

Läs hela det förhandspublicerade kapitlet Ideologi vs användning – om dynamiken bakom förtroendet för public service.

Mer information
  • Kapitlet ” Ideologi vs användning – om dynamiken bakom förtroendet för public service” är hämtat från SOM-institutets kommande forskarantologi Inferno.
  • Frågorna ställdes i den nationella SOM-undersökningen hösten och vintern 2023. Studien innehåller även data från SOM-undersökningarna mellan åren 2000–2022.
  • Undersökningen 2023 gick ut till totalt 26 250 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 90 år boende i hela Sverige. Nettosvarsfrekvensen var 48 procent.