Bild
Människor svalkar sig vid träd i en park
Foto: iStock
Länkstig

Koll på utomhusklimat viktigt i ett tidigt skede vid stadsplanering

Publicerad

Bevara den grönska som finns i staden. Planera för skugga genom att plantera träd vid förskolor, skolor, vårdinrättningar och äldreboenden för att minska värmestress för de mest sårbara grupperna.

Det är några medskick från forskarna Fredrik Lindberg och Sofia Thorsson som publicerats i en ny kunskapsöversikt från Boverket. I sin artikel lyfter forskarna vikten av att ta hänsyn till utomhusklimatet i ett tidigt skede i stadsplaneringen. Det behövs för att lyckas med utmaningen att utforma motståndskraftiga städer och skapa hälsosamma, hållbara miljöer.  

– Vegetation är en av få lösningar som sänker temperaturen och mildrar värmestress såväl dag som natt. Ju mer vegetation, desto större kyleffekt. Det är extra viktigt att grönskan finns där människor faktiskt bor, vistas och arbetar, säger Sofia Thorsson, professor i naturgeografi vid Göteborgs universitet.

Forskarna har genom mätningar av temperatur, vind och strålning samt modellsimuleringar identifierat egenskaper som har betydelse för hur stadens bebyggelse och utformning påverkar det lokala klimatet. Sofia Thorsson och Fredrik Lindberg ger i artikeln exempel på klimatplaneringsverktyg som kan användas i arbetet med att planera och bygga en hållbar stad.

– Utomhusklimatet kan förbättras beroende på hur vi utformar bebyggelsen och gaturummet och genom val av yt-och materialegenskaper, säger Fredrik Lindberg, universitetslektor i naturgeografi. I Sverige där vi har stora säsongvariationer och väderväxlingar, är det viktigt att hitta en balans mellan soltillgång, skugga och vindskydd.

Offentliga platser som torg och parker bör enligt forskarna utformas så att de erbjuder en stor variation av sol, skugga, lä och vindexponering. Allt inom korta avstånd så att stadens invånare lätt kan välja de förhållanden som önskas.

Kunskapsöversikten "Den byggda formens betydelse – kunskap från forskning” är framtagen av Boverket och syftar till är att ge planerare och stadsbyggare kunskap och stöd i sitt arbete med att skapa hållbara och goda livsmiljöer. I kunskapsöversikten medverkar flera av landets ledande forskare inom stadsbyggnad.

Fredrik Lindberg och Sofia Thorssons artikel ”Det urbana klimatet. Bebyggelsens påverkan på utomhusklimatet” bygger på forskning och praktisk tillämpning inom naturgeografi och geografi med inriktning mot stadsklimatologi.

Länk till hela kunskapsöversikten: Den byggda formens betydelse - Boverket

AV: JENNY MEYER DANEBACK

Forskarnas medskick
  • Bevara den grönska som finns och öka den i områden med lite eller ingen grönska.
  • Grönska kan minska värmestress under dagen och natten samt skapa lä i vindutsatta områden.
  • Planera för skugga genom att plantera träd i miljöer som förskolor, skolor, vårdinrättningar och äldreboenden.
  • Vegetationens förmåga att minska värmestress och skapa lä är dock begränsad till den närmaste omgivningen.
  • Det är därför viktigt att grönskan finns där människor bor, arbetar och vistas.
  • Välj växter som trivs i den relativt varma och torra bebyggda miljön och tillgodose goda växtförhållanden för att få bästa möjliga effekt.
  • Tänk på att bebyggelsens utformning och placering av stora gatuträd kan påverka omblandningen av luft och minska borttransport av luftföroreningar.
  • Undvik att bygga för tätt och högt för att på så sätt minska problem med för lite ljusinsläpp i byggnader och stor nattlig värmeöeffekt.
  • Undvik att utforma gator parallellt med rådande vindriktning och med stor variation i höjd på bebyggelsen, då detta kan skapa höga vindhastigheter i gaturummet.
  • Utforma offentliga platser så att de erbjuder en stor variation av mikroklimat (sol, skugga, lä och vindexponering) inom korta avstånd.