Bild
logo utopian stories
Bild: Dan Borg
Länkstig

Utopian Stories

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Finansiär
Kulturarvsakademien, Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga ändamål, Svenska akademien, Bolincentret för klimatforskning, VFS-medel från Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Utopian Stories är ett stort medborgarforskningsprojekt där elever och allmänhet bjuds in att samarbeta med forskare för att undersöka vilka förändringar vi vill göra för en hållbar framtid.

I projektet samarbetar litteraturvetare med klimatforskare för att koppla samman våra beteendeförändringar under pandemin med klimatomställningen och våra visioner om framtiden.

Vi samlar in fakta och berättelser om hur vi upplevt förändringarna under pandemin men också berättelserna om goda, kanske utopiska framtidsscenarier. Hur föreställer vi oss en framtid som är bra för både människor och planeten? Vilka förändringar drömmer vi om? Vad är viktigt att bevara eller utveckla i en hållbar framtid? Kan vi tänka oss framtider bortanför de begränsningar som råder i dag? Och vad skulle våra framtidsdrömmar har för klimatkostnad?

Utopian Stories är ett medborgarforskningsprojekt, ett samarbete mellan humaniora, digital humaniora och naturvetenskap som arbetar tillsammans med museer, skolor och fler platser där forskning möter allmänheten.

I projektet kommer forskarna att samla in data under 2021-2022 och de behöver din hjälp! All data och alla framtidsberättelser kommer att utgöra underlag för forskning om omställning, transformation, olika livsstilars klimatkostnader – även allmänhetens föreställda framtidsscenarier. Projektets syfte är att undersöka kulturens förmåga att bidra till att hitta nya färdvägar in i framtiden.

Forskningsprojektet Utopian stories består av FD Camilla Brudin Borg, litteraturvetare vid Göteborgs universitet som har en särskild inriktning på berättelser om framtiden, ekokritik och environmental humanities, och professor Alasdair Skelton, geolog och klimatforskare från Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet, och Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet.

Forskarna samarbetar också med Nobelprismuseet och Vetenskap & Allmänhet samt flera andra plattformar där de kan möta allmänhet och elever som vill bli medforskare och framtidsspanare i detta projekt som knyter ihop coronapandemin med klimatomställningen.

Projektets två delar

Under 2021-2022 kommer forskarna med hjälp av elever och allmänhet samla in data och berättelser via två digitala enkäter. De som deltar har i uppgift att fråga ytterligare fyra personer om de också vill svara på enkäterna och dela sina drömmar om framtiden för att hjälpa forskarna att få så stor svarsfrekvens och åldersspridning som möjligt. Allt deltagande är helt frivilligt, anonymt och den som deltar måste vara 15 år eller äldre.

Allt insamlat material kommer att bevaras i ett arkiv för nutida och framtida forskare och kommer bli underlag för forskning om möjliga framtidsvärldar och beteendeförändringars klimatavtryck. I projektet arbetar forskarna med mål 3, 12 och 13 i Agenda 2030.

Vill du hjälpa till genom att svara på enkäterna?

Coronapandemin visar att vi människor är beredda att göra stora förändringar när vi känner en ”sense of urgency” – att det både är bråttom och viktigt. I två enkäter kan du bidra till viktig forskning om omställning mot en hållbar framtid.

Del 1: ”Vad gjorde du inte 2020?”

Denna del undersöker vilka livsstilsförändringar forskningspersonerna upplevde som minst negativa och vilka av dessa förändringar ledde till störst utsläppsminskningar. På detta sätt vill forskarna identifiera åtgärder som har störst positiv effekt på klimatet och samtidigt minst negativ effekt på livskvalitet.

Denna del samlar in data och svar genom en enkät med frågor om ändrade beteendemönster under corona och undersöker på så sätt redan upplevd transformation.

Insamlingen av berättelser om Covid och 2020 är nu avslutad. Vi tackar alla som har deltagit i undersökningen.

Del 2: ”Dela din framtid!”

Denna del är en medborgarforskningsbaserad insamling av kreativa framtidsberättelser. Denna del av projektet handlar om våra kulturella berättelser om framtiden och ställer frågan om den narrativa fantasin skulle kunna vara ett arbetsredskap för att skapa beredskap för transformation eller omställning mot ett hållbarare samhälle. Framtiden förutsätter nuet, talar till nuet, men försöker också bryta loss från nuet.

De visioner forskarna efterlyser från medborgarna har som viktigaste uppgift att ge sig ut på strövtåg på jakt efter det helt nya och det ännu inte tänkta. Därför fokuserar projektet i denna delstudie på att samla in och undersöka visioner och fantasier om goda framtider.

Insamlingen av framtidsberättelser är nu avslutad. Vi tackar alla som har deltagit och skickat oss sina framtidsvisioner.

Klasser och allmänhet välkomnas att delta!

Forskarna i projektet söker fler aktörer som vill samarbeta för bättre att nå ut i samhället, och erbjuder föreläsning och workshops för skolor. Projektet har hittills varit synligt på Göteborgs vetenskapsfestival och Forskarfredag. Filmer, information och mer material finns på Utbildningsradions och Nobelprismuseets webbplatser kring detta projekt som fokuserar på att söka nya väger för att undersöka transformation mot en grön omställning.

Projektet vänder sig till elever på högstadiet och gymnasiet och deras lärare som i sin tur engagerar personer i andra åldrar att delta. Skolungdomarna blir på så sätt projektets medforskare och har ansvar för att bredda insamlingen. Del 2 passar bra att ingå i ett temaarbete i skolan.

På Nobelprismuseets webbplats finns lärarhandledning, filmer, arbetsblad, en färdig föreläsning om utopi och dystopi. Här hittar du mer material för skolan: https://nobelprizemuseum.se/utopier-och-dystopier/