Bild
Förskolebarn och pedagog tittar tillsammans på surfplatta
Länkstig

Unga svenskar och engelska – USE

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6 MSEK
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

I USE-projektet, som är finansierat av Vetenskapsrådet och etikprövat av Etikprövningsnämnden, intresserar vi oss för hur mycket engelska barn i åldern 3-7 år kan och kommer i kontakt med. Barn och lärare i förskolor och lågstadieklasser på tre olika platser i Sverige deltar. För att få svar på våra forskningsfrågor samlas data in bland annat i form av fokusintervjuer med barn, föräldrar och lärare, klassrumsobservationer, språkdagböcker, samt språktester som är anpassade för åldersgruppen i fråga.

Kunskapsbidrag

Resultaten från projektet kommer att bidra till att fördjupa forskningen inom dels språkinlärning och språk- och ämnesintegrerad utbildning, dels det barn- och förskolepedagogiska forskningsfältet. Vidare är resultaten av intresse för den svenska utbildningssektorn gällande både utformning av, och innehåll i ämnet engelska i framtiden. Vidare kommer projektet att informera oss om huruvida tidigare konstaterade könsskillnaderna vad gäller användning av digitala medier, och därmed kunskaper i engelska, är befästa, eller om en förändring har skett. Med den ökande graden av digital uppkoppling, hos både flickor och pojkar, är en hypotes att sådana könsskillnaderna över tid minskar.

Den flerspråkighet som idag finns representerad i svensk förskola och skola är en intressant resonansbotten för de frågor projektet ställer, och våra resultat kommer att leda till en större kunskap om hur unga barn ser på engelska i förhållande till andra språk. Slutligen kommer projektet att leda till en större förståelse för betydelsen av digitala redskap, och genom dem kontakten med engelska, för inlärning av engelska bland mycket unga barn, en åldersgrupp som vi i denna fråga hittills vet väldigt lite om.

Medverkande forskare

Liss Kerstin Sylvén (projektledare)

Pia Williams

Jasmine Bylund

Material till vårdnadshavare

Navigate to video: USE - Unga svenskar och engelska
Video (02:53)
USE - Unga svenskar och engelska

I videon ovan presenterar Liss Kerstin Sylvén och Pia Williams projektet för vårdnadshavare vars barn går på de medverkande förskolorna.