Länkstig

Specialpedagogiska stödåtgärder i skolan: effekter och konsekvenser - STOFF

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2008 - 2010
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Projektets övergripande syftet är att studera vilka faktorer relaterade till specialpedagogiska stödåtgärder som är viktigast för inkluderande och exkluderande processer samt differentieringsbehov i skolans undervisning.

Om projektet

Utgångspunkten för projektet är att Sverige förväntas har ”en skola för alla”. Detta är de tydliga intentionerna som framgår såväl av utbildningspolitiska beslut som av skolans gällande dokument och för den framtida lärarutbildningen. Det finns emellertid många indikationer på att intentionerna inte genomförts som planerat. Alla elevers likvärdighet och rättighet att få lära utifrån sina egna förutsättningar, erfarenheter och behov möts inte i det pedagogiska vardagsarbetet. Anledningar till detta finns att söka på skilda plan och inom olika delområden.

Projektets syfte

Projektets övergripande syftet är att studera vilka faktorer relaterade till specialpedagogiska stödåtgärder som är viktigast för inkluderande och exkluderande processer samt differentieringsbehov i skolans undervisning. 

Studier visar att effekter av insatta specialpedagogiska stödåtgärder påverkas av vilka modeller för resursfördelning som har använts och hur särskilda behov har definierats och/eller diagnostiserats. Då det är svårt att finna pedagogiska eller organisatoriska särdrag som på ett enkelt och entydigt sätt skiljer specialundervisning från vanlig undervisning, med eller utan integrerade former av stöd, är det också svårt att finna pålitlig och tillräckligt utförlig statistik över specialundervisningens omfattning och kostnader. Detta gäller både nationellt och internationellt.

De specifika syftena med projektet är att:

a) kartlägga omfattningen av och former för specialpedagogiskt stöd liksom vilka elever som får sådant;

b) studera effekter av specialundervisning med särskilt fokus på vilka effekter olika former av specialpedagogiskt stöd har på måluppfyllelse i grundskolans år 9, val av gymnasieprogram och fortsatta studier i gymnasieskolan, liksom på elevers motivation, självuppfattning och attityder till skolan.

Projektets genomförande

De planerade studierna kommer att genomföras inom ramen för UGU-projektet (Utvärdering genom uppföljning) och baseras på data som finns inom ”The Gothenburg Educational Database” (GOLD) under vilken beteckning data från Individualstatistiken, UGU-projektet och andra projektet förts samman. UGU är ett longitudinellt projekt som bygger på nationella representativa elevurval som sedan början av 1960-talet i samverkan med SCB genomfört åtta uppföljningsundersökningar inom skolväsendet med start i grundskolans år 3. I projektet kommer data från 5 årskullar av elever att användas. Två årskullar har erfarenheter av det relativa betygsystemet och formell differentiering i särskild- och allmän kurs baserat på permanent nivågruppering. Tre andra har erfarit det målrelaterade betygsystemet och de förändringar som decentraliseringen av skolan i början av 1990-talet medförde.

Detta gör att förändringar vad gäller insatta specialpedagogiska stödåtgärder och dess effekter över en tidsperiod av trettio år kan studeras, vilket kan leda till ökade kunskaper om hur skolan kan ge särskilt stöd till elever i behov av sådant. Dessutom kan konsekvenser av hur sådant stöd ges i mer eller mindre integrerade former studeras. Resultaten kan även användas för att problematisera lärarutbildningen och specialpedagogernas oklara roll.

Enkätundersökning

I GOLD finns emellertid ingen preciserad information om vilka modeller för resursfördelning som har använts vid specialundervisningens utformning. Eftersom det är högst angeläget att sådan information insamlas kommer en enkätundersökning bland två representativa urval av kommuner (med cirka 35 kommuner i varje) och drygt 2000 skolor som deltar i UGU-projektets uppföljningsundersökningar att äga rum. Information om bland annat tillgång till speciallärare, specialpedagoger eller resurspersonal kan belysa frågan om vilka faktorer som ligger till grund för besluten om hur särskilda grupper sätts samman.

Forskningsprojektet Individualization, Motivation, Performance (IMP)

Forskningsprojektet Individualization, Motivation, Performance (IMP)

Utvärdering Genom Uppföljning - UGU

Utvärdering Genom Uppföljning - UGU

Forskningsmiljö

Förutsättningar, Utbildning och Resultat (FUR)

Projektmedlemmar