Bild
Två händer som håller i varandra
Länkstig

Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras upplevelser av sociala insatser under COVID-19-pandemin

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 480 000 SEK
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Lisa Palmqvist, IPS

Kort beskrivning

COVID-19- pandemin har medfört stora konsekvenser för personer med intellektuell funktionsnedsättning som får insatser i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den har exempelvis inneburit att daglig verksamhet har stängt ner och besöksförbud har införts på LSS-boenden. Det är dock oklart hur personer med intellektuell funktionsnedsättning har upplevt att deras service har påverkats.

Studien undersöker om personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever att deras tillfredsställelse med, involvering i och delaktighet i sina sociala insatser har påverkats av pandemin. Vi använder oss av både fokusgruppsintervjuer med personer med intellektuell funktionsnedsättning och personal samt kvantitativa data från den nationella brukarundersökningen inom LSS för att undersöka deras upplevelser.

Om projektet

För personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) som får insatser i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har COVID-19 pandemin fått stora konsekvenser. Det har exempelvis inneburit att daglig verksamhet har stängt ner och besöksförbud har införts på LSS-boenden. Det är dock oklart hur personer med IF har upplevt att deras service har påverkats. Detta projekt undersöker om personer med IF upplever att deras tillfredsställelse med, involvering i och delaktighet i sina sociala insatser har påverkats av COVID-19. Involvering och delaktighet är en viktig del av Agenda 2030 för att öka hälsan hos personer med funktionsnedsättning. Personer med IF har rätt till en lika god hälsa som personer utan IF oavsett om vi befinner oss i en pandemi eller inte. Därför är det viktigt att undersöka hur personer med IF upplever att restriktioner och förändringar har påverkat de LSS-insatser som tillhandahållits under pandemin. Projektet består av två delstudier:
 

  • Studie 1 använder Sveriges kommuner och regioners (SKR) årliga nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Brukarenkäten lyfter fram brukarnas uppfattning om deras LSS-insatser. Brukarenkäten har data från före, under och pandemin
  • Studie 2 undersöker upplevelser av insatserna under pandemin genom fokusgrupper med personer med IF och personal från LSS-verksamhet. 

Tillsammans med forskare finns en samarbetsgrupp med representanter med personer med IF, forskare, FUB, personal och SKR som arbetar genom hela projektet. Tillsammans kommer gruppen att tolka resultaten samt arbeta fram intervjuguider till Studie 2.
  
I maj 2023 presenterade Kristin Alfredsson Ågren preliminära resultat på konferensen NNDR i Reykjavik anordnad av the Nordic Network on Disability Research. Presentationen hade titeln: Persons with ID’s perception of their social services in Sweden during the COVID-19 pandemic.
 
Samverkansgrupp:
Eva Borgström, Riksförbundet FUB
Sara Ahrén, FoU Nordost
Anna Thomsson, SKR
Eva Flygare Wallén, KI samt Östersunds kommun
Kennerth Björn, ordförande FUB Växjö
Ulrika Toresten, Region Uppsala
Stephanie Mankio, Täby kommun
Therese Sjölin och Anna Hofer, Marks kommun
 

Medverkande i projektet

Kristin Alfredsson Ågren, universitetslektor, Linköpings universitet

Henrik Danielsson, professor, Linköpings universitet 

Pia Käcker, forskare, Göteborgs universitet

Helene Lidström, universitetslektor, Linköpings universitet

Lisa Palmqvist, universitetslektor, Göteborgs universitet

Digitalt seminarium 26 april

Den 26 april kl 13.00–15.00 bjuder FoU Nordost in till ett seminarium där Lisa Palmqvist och Pia Käcker, båda forskare i projektet, medverkar för att berätta om resultaten från de studier som har genomförts. Seminariet hålls online och är kostnadsfritt. 

Läs inbjudan här >>

Anmäl ditt deltagande senast den 24 april via denna länk >>