Länkstig

Björn Billing

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C657
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Björn Billing

Forskning

Hösten 2000 disputerade jag på avhandlingen Modernismens åldrande. Theodor W. Adorno och den moderna konstens kris. Studien behandlar den tyske filosofen, sociologen, essäisten och musikern Theodor W. Adorno, med fokus på hans tankar kring den konstnärliga modernismens identitet och utveckling.

Mellan 2001 och 2004 medverkade jag i forskningsprojektet ”Form och innehåll, konst och teknik – ett möte mellan begreppshistorien och designpraktiken”. Inom ramen för projektet undersökte jag beröringspunkter mellan filosofi, arkitektur och musik i Wien kring sekelskiftet 1900.

De senaste åren har jag huvudsakligen ägnat mig åt miljöhistoria och ekokritik, särskilt idéer om landskap samt diskursen om Antropocen. Dinosaurier i den visuella kulturen och paleontologins historia utgör ytterligare ett intresseområde. I december 2017 publicerades min bok Utsikt från en bergstopp om naturskildringar och resor i Jean-Jacques Rousseaus författarskap; för information se förlagets hemsida http://ellerstroms.se/butik/utsikt-fran-en-bergstopp/

Sedan hösten 2023 forskar jag i det VR-finansierade projektet ”Freezing cold. Northern European imaginaries of winter, snow and ice during the Little Ice Age”. Genom att fokusera på nordens köld i tidigmodern tid söker projektet skriva ett bidrag till klimatets kulturhistoria. Hur artikulerades och representerades köldens olika aspekter i naturfilosofiska reflektioner, vetenskapliga observationer, tidningsnotiser, reseberättelser och poesi från nordliga breddgrader? Projektet inbegriper tre forskare och mitt bidrag studerar möten med den arktiska miljön genom skildringar från Svalbard under perioden 1596–1818.

Undervisning

Jag har i flera decennier undervisat på diverse kurser på samtliga utbildningsnivåer, med särskild inriktning på estetik i modern tid. På senare tid har jag systematiskt utvecklat miljöhistoriska kurser och kursinslag som behandlar frågor kring miljö, hållbarhet och antropocentrism. Jag bjuds också regelbundet in till andra fakulteter på GU och till andra lärosäten för att föreläsa om teman inom miljöhumaniora.

Övrigt

Mellan HT 2010 och VT 2016 var jag studierektor i idé- och lärdomshistoria, mellan HT 2016 och VT 2019 viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå samt utbildningsansvarig vid LIR.