Bild
Kor i skog
Länkstig

Ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster från mosaiklandskap med betes- och skogsmark

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
7 500 000 SEK
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Finansiär
Forskningsrådet Formas Organic Agriculture Programme 221-2014-217 (6.4 MSek 2015-2020) Strategiskt område MERGE (ModElling the Regional and Global Earth system (577 kkr), Naturvetenskapliga fakultetens sabbaticalprogramme, Göteborgs universitet (539 kkr

Kort beskrivning

Hagmark med bete har nästan försvunnit i Sverige och med dem minskas många ekosystemtjänster. Vi undersöker samspelet mellan ekologisk nötköttproduktion, skogsproduktion, biologisk mångfald, klimatreglering och ekonomi. Vi genomför fältstudier på gårdar längs en klimatgradient från södra till norra Sverige, använder deltagande metoder och nationella inventeringar.

Vi analyserar möjliga synergier och trade-offs mellan ekosystemtjänster genom att jämföra olika scenario, där vi optimerar en ekosystemtjänst i taget, för att kunna välja ut den optimala markanvändningen. I samarbete med Naturvårdsverket har ett GIS-redskap utvecklats för att kunna hitta fler bärkraftiga betesmarker. I två relaterade projekt undersöks klimatreglering vidare, se nedan.

Inom två relaterade projekt undersöker vi klimatreglering av mosaiklandskap vidare:

MERGE finansierar det ena, kallat ’
Towards improved understanding of albedo-climate interaction of common land uses across Sweden’. På höga bredgrader såsom Nordeuropa och Kanada, är vegetationens reflektion av solstrålning en viktig klimatreglering. Vårt mål är att bättre förstå vegetationens albedo och därmed klimatreglering av vanligt förekommande mosaiklandskap i Sverige. Vi använder oss  av bottom-up metoder (fält och väderobservationer) och top-down metoder (remote sensing, GIS-Geographical Information System) för att beräkna albedo i mosaiklandskap. Detta projekt har resulterat i två avslutade och ett pågående examensarbete (se nedan dokument).

Vidare så fortsätter jag klimatregleringsstudien i mosaiklandskap framförallt under min sabbatical vid the Soil Biology Group, Wageningen University i Nederländerna. Naturvetenskapliga fakultetens sabbaticalprogramme, Göteborgs universitet, finansierat Sabbatical.  

Partner vid GU

Annemieke Gärdenäs
Heather Reese
Deliang Chen
Tinghai Ou


Partners vid SLU

Urban Emanuelsson
Anna Hessle
Karl-Ivar Kumm
Frida Dahlström
Mats Olsson

Partner vid Naturvårdsverket

Göran Blom

 

Title: Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag – ett samverkansprojekt inom miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2019. Naturvårdsverket 2021.

Title: Klara Hugosson (2022) Evaluation of the variation in albedo over snow-covered forest in Northern Sweden and Finland. MSc-thesis Göteborgs universitet https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/71717

Title: Tayebeh Kheirkhah (2020) – Spatial and seasonal variation of albedo exhibited by different land cover across Sweden. MSc-thesis Göteborgs universitet

Title: Elim Ramstedt (2018) VILKEN PÅVERKAN HAR TRE OLIKA ALTERNATIVA FÖRVALTNINGSMETODER PÅ ÄNGS- OCH BETESMARKER?
- En studie om biodiversitet i gräsmarker. BSc-thesis Göteborgs universitet https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1711/1711647_elin-ramstedt.pdf