Bild
Omslagsillustration från avhandlingen. Bilden symbolisera strålbehandlingen av huvud och hals samt de livskvalitetsfaktorer som påverkas av behandlingen, så som smärta, kost, tal, trötthet. Av Lina Odhe.
Omslagsillustration från avhandlingen. Bilden symbolisera strålbehandlingen av huvud och hals, samt de livskvalitetsfaktorer som påverkas av behandlingen, så som smärta, kost, tal, trötthet. Av Lina Odhe.
Länkstig

Edvard Abel - Nya strålbehandlingstekniker förbättrar livskvalitén efter huvud-och halscancer

Publicerad

Edvard Abel disputerade den 16 september på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet onkologi

Titeln på avhandlingen är: Effects on quality of life of new radiotherapy techniques in treatment of head and neck cancer

Bild
Edvard Abel, vårdenhetsöverläkare, verksamhetsområdet Onkologi/Strålbehandlingsavdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Edvard Abel, vårdenhetsöverläkare, verksamhetsområdet Onkologi/Strålbehandlingsavdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Foto: Privat

Länk direkt till avhandlingen

Huvud- och halscancer (HH-cancer)* drabbar årligen cirka 1700 personer i Sverige och 5-årsöverlevnad är cirka 67 procent. Strålbehandling ger möjlighet till bot i många fall, antingen som enda behandling eller i kombination med kirurgi och/eller cytostatika. Tyvärr ger strålbehandlingen i regel upphov till besvärliga biverkningar både på kort och lång sikt, och med betydlig påverkan på patienternas livskvalitet.

Det finns idag nya strålbehandlingstekniker, en av dem är den så kallade intensitetsmodulerad radioterapin (IMRT), som ger möjligheter till att begränsa strålområdet och spara känsliga organ och normalvävnad från strålning och därmed ge färre biverkningar.

– Målet med min avhandling har varit att utvärdera effekterna av den nya IMRT-tekniken vid behandlingen av huvud-och halscancer och med fokus på patienternas självupplevda livskvalitet, säger Edvard Abel, vårdenhetsöverläkare, verksamhetsområdet Onkologi, Strålbehandlingsavdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Dessa effekter har han nu studerat och styrkt med hjälp av att bland annat följa upp patienternas livskvalitet före, under och efter behandling.

– Vi har genom ett batteri av etablerade enkäter undersökt livskvalitén i stort, men också effekterna på den så kallade cancerspecifika tröttheten, kallad fatigue. I och med att jag under de senaste 15 åren arbetat kliniskt med denna patientgrupp och på nära håll följt både patienterna och teknikutvecklingen inom strålbehandling, föll det sig naturligt att försöka beskriva de kliniska effekterna på ett systematiskt sätt.

Underlaget har varit huvud- och halscancerpatienter som remitterats för kurativt syftande strålbehandling mellan 2008 och 2010 på Öron-, näs- och halskliniken och Onkologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. 186 patienter tillfrågades totalt, varav 156 tackade ja till att delta i studien. Enkäterna delades ut innan start av behandling, sedan månadsvis under behandling samt vid 6 månader, 1, 2 och 5 år efter behandlingen.

DT-bilder som illustrerar skillnaden i dosfördelning mellan olika beh.
Datortomografiska bilder från sidan 11 och figur 3 i avhandlingen. Dom illustrerar skillnaden i dosfördelning mellan konventionell strålbehandling och Intensitetsmodulerad radioterapi, IMRT.
Foto: Edvard Abel

Fatigue påverkas både av kliniska parametrar och givna stråldoser till riskorganen
Införandet av nya strålbehandlingstekniker vid behandlingen av huvud- och halscancer har medfört bättre livskvalitet hos patienterna ett år efter behandling jämfört med konventionell teknik.

– Dock kvarstår fortfarande betydande biverkningar, som muntorrhet, gapförmåga, seg saliv och tandproblem, hos långtidsöverlevare jämfört med befolkningen i stort, trots de nya teknikerna. Ytterligare teknikutveckling krävs för att minimera dessa biverkningar. Fatigue hos de behandlade patienterna är som mest uttalad tre månader efter behandling för att återgå till samma nivå som innan behandling efter 12 månader.

Nivån på denna cancerspecifika trötthet påverkas av både kliniska parametrar och givna stråldoser till riskorgan som hjärna/lillhjärna. Denna kunskap kan vara av värde vid utformandet av nya kliniska studier och protokoll.

MER FAKTA

*Huvud- och halscancer (HH-cancer) är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör (CUP-HH). Källa Cancercentrum.se

Text: Susanne Lj Westergren

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Tid: 16 september 2022, kl 09:00 Plats: Hörsal Karl Isaksson (M106), Medicinaregatan 16A, Medicinareberget, Göteborg

Huvudhandledare: Thomas Björk-Eriksson
Bihandledare: Eva Hammerlid och Jan Nyman
Opponent: Jesper Grau Eriksen, Aarhus universitet, Århus, Danmark
Betygsnämnd: Max Levin, Sven Bäck och Sofie Jakobsson