Bild
Foto: Per Bengtsson / Shutterstock
Länkstig

Digital utveckling och utbildningsresultat i Afrika söder om Sahara: Ett recept för inkluderande utveckling eller fördjupade klyftor?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4,48 miljoner
Projekttid
2022 - 2025
Projektägare
Institutionen för nationalekonomi med statistik

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

I Afrika söder om Sahara har spridningen av mobiltelefoni och mobilt internet skett mot bakgrund av en tidigare mycket begränsad kommunikationsinfrastruktur. Just därför anses de senaste årens snabba utveckling av digital informations- och kommunikationsteknik (IKT) ha haft betydande ekonomiska och sociala effekter för regionens befolkning, särskilt bland de fattigaste. Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka hur spridningen av IKT i Afrika söder om Sahara påverkar utbildningsresultat och ojämlikhet i utbildningsresultat i regionen.

Under den pågående Covid-19-pandemin har beroendet av internet accentuerats på global nivå och användningen av digital teknik har påskyndats inom utbildningsområdet. Möjligheterna till kvalitetssäkrad undervisning på distans skiljer sig dock kraftigt åt mellan och inom länder. Fortfarande saknar hälften av alla världens barn i grundskolan och gymnasiet internetanslutning hemma, och nästan hälften av de som bor i områden som saknar internetuppkoppling bor i Afrika söder om Sahara. Inom de afrikanska länderna finns det också betydande skillnader i mobilnätsteckning och internettillgång längs dimensioner som socioekonomisk status, kön och ålder.

Även om pandemin har gett betydelsen av IKT inom utbildningsområdet en ökad uppmärksamhet så är frågan mycket bredare än så och har diskuterades livligt under lång tid. Inom akademin såväl som i policykretsar har man exempelvis noterat hur satsningar på utbildning inte lett till önskade resultat i form av verkligt lärande, och vissa ser den nya tekniken som en möjlighet att kringgå de bindande begränsningar som verkar finnas inom utbildningsväsendet i många låginkomstländer. Det finns dock ingen anledning att förvänta sig att spridningen av IKT har samma inverkan på utbildningsresultaten för alla som får tillgång till denna teknik. Dessutom kan vissa individer eller grupper halka efter, eller till och med missgynnas, även om effekterna visade sig vara positiva i genomsnitt.

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka hur spridningen av IKT i Afrika söder om Sahara påverkar utbildningsresultat och ojämlikhet i utbildningsresultat i regionen. I projektet görs åtskillnad mellan utvecklingen inom olika tekniska plattformar, såsom 2G, 3G/4G och fiberkabelinfrastruktur, då dessa skiljer sig fundamentalt åt vad gäller internethastighet och därmed möjligheter till interaktion och informationsdelning.

Projektet relaterar till två aktuella forskningsområden. För det första har studier visat att i Afrika söder om Sahara har spridningen av IKT fått betydande politiska och ekonomiska konsekvenser. De indirekta effekterna av denna utveckling på utbildningsresultat har emellertid ännu inte analyserats inom detta forskningsfält. En annan grupp av studier visar att specifika IKT-investeringar inom utbildningsområdet sällan får positiva effekter i rika länder, men att de ofta har positiva effekter i låginkomstländer. Vårt forskningsprojekt blir det första som sammanför dessa två fält genom att beakta de breda transformativa effekter som spridningen av IKT potentiellt har på utbildningsresultat och ojämlikhet i utbildningsresultat i Afrika söder om Sahara.