Länkstig

Sylvana Sofkova Hashemi

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Sylvana Sofkova Hashemi

Sylvana Sofkova Hashemi är docent i utbildningsvetenskap med inriktning mot lärande och IT och lektor i ämnesdidaktik med inrikting mot svenska. Hon bedriver forskning i syfte att främja förståelsen för digitala och multimodala textkompetenser, undervisningsdesign och lärares professionella utveckling. Aktuell forskning berör prakutvecklande projekt kring literacy och digitaliseringen i skolan med fokus på (tidig) skrivpedagogik, lärresurser (digitala och rumsliga), och design-baserade metoder i lärares undervisning. Särskilt fokus ägnas åt svenskämnets innehåll och didaktik, elevernas utveckling av kommunikativ förmåga, textkompetens och reflektivt lärande, samt lärares professionella utveckling och organisation av undervisning – se även under Projekt.

Tidigare studier har behandlat implementering av digitala resurser i undervisningen (interaktiva tavlor, 1-1 satsningar), hur datorbaserade språkstöd används av skolbarn och utveckling av metoder för automatisk textgranskning på dator (Sofkova Hashemi, 2003 - avhandling), effekter av språkgranskningsverktyg på skolelevers skrivande med resultat som visat på marginella skillnader mellan språkgranskning på papper jämfört med dator och därmed ifrågasatt verktygens stöd i språkutvecklingen (Sofkova Hashemi, 2007, 2008). Ytterligare studier lyfter barns och ungdomars kommunikation och språkbruk i och utanför skolan och visar på de textvärldar dagens barn och unga rör sig i och utvecklar sitt språk genom (Sofkova Hashemi, 2008; 2011). Studier av online skrivarenor i undervisning (wiki, blog) har studerats med fokus på individuell vs. kollektiv författarskap, kommentering och versionshanteringens roll under skrivprocessen. Resultaten demonstrerar bl.a. elevernas skilda strategier i bearbetning av text, där instruktioner i skrivuppgiften tydligt påverkar deras texthandlingar (Sofkova Hashemi, 2013).

Sylvana Sofkova Hashemi har före 2015 varit verksam vid Institutionen för individ och samhälle vid Högskolan Väst, Trollhättan. Före 2010 var hon verksam vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori och Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet.

Aktuella föredrag, böcker och andra källor:

Läs i bloggen kring texter och kommunikation i en digitaliserad värld, länk

Läs boken: Digital kompetens för lärare, utgiven 2019, länk

Learning Forum 2018: Skolans digitalisering och nya textlandskap, detta vill jag bidra med, länk

#PopUpDig18: Konferens om skolans digitalisering: Digital kompetens och digital literacy – förändringar i begrepp och i praktik, länk

Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering 2017: Making room for pedagogical innovation: digital competence in teaching practice, länk

Projekt (urval):

2020-2023 DigiFLEX: Didaktisk design i samverkan - rummets betydelse i ny skolverksamhet, finansiär: Utveckling, Lärande, Forskning (ULF) för praktiknära forskning, Göteborgs universitet. länk

2016-2018 Minclusion - Integration med mobilen, finansiär: Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), länk

2014-2019 DigitaL - Lärande i en digitaliserad region, finansiär: Västra Götalandregionens utveckligsfond.

2012-2015 DILS - Digitala arenor i läs- och skrivpraktiker i grundskolans tidigare år, finansiär: Marcus & Amalia Wallenbergs Minnesfond, länk

2011-2014 GNU - Gränsöverskridande Nordisk Undervisning, finansiär: EU’s program for Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerak, länk

2011 En elev en dator i grundskolans tidigare år – didaktiska förändringsprocesser utifrån fyra fokusområden, finansiär: LUN Högskolan Väst, länk

2003-2007 Att lära sig skriva i IT-samhället, finansiär: Vetenskapsrådet.