Länkstig

Sylvana Sofkova Hashemi

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Sylvana Sofkova Hashemi

Sylvana Sofkova Hashemi är docent i utbildningsvetenskap med inriktning mot lärande och IT och lektor i ämnesdidaktik med inrikting mot svenska. Hon bedriver forskning i syfte att främja förståelsen för digitala och multimodala textkompetenser, undervisningsdesign och lärares professionella digitala utveckling. Aktuell forskning berör praktikutvecklande projekt kring literacy och digitaliseringen i skolan med fokus på (tidig) skrivpedagogik, lärresurser (digitala och rumsliga), och design-baserade metoder i lärares undervisning. Särskilt fokus ägnas åt svenskämnets innehåll och didaktik, elevernas utveckling av kommunikativ förmåga, textkompetens och reflektivt lärande, samt lärares professionella digitala kompetens och organisation av undervisning – se även under Projekt.

Tidigare studier har behandlat implementering av digitala resurser i undervisningen (interaktiva tavlor, 1-1 satsningar), hur datorbaserade språkstöd används av skolbarn och utveckling av metoder för automatisk textgranskning på dator (Sofkova Hashemi, 2003 - avhandling), effekter av språkgranskningsverktyg på skolelevers skrivande med resultat som visat på marginella skillnader mellan språkgranskning på papper jämfört med dator och därmed ifrågasatt verktygens stöd i språkutvecklingen (Sofkova Hashemi, 2007, 2008). Ytterligare studier lyfter barns och ungdomars kommunikation och språkbruk i och utanför skolan och visar på de textvärldar dagens barn och unga rör sig i och utvecklar sitt språk genom (Sofkova Hashemi, 2008; 2011). Studier av online skrivarenor i undervisning (wiki, blog) har studerats med fokus på individuell vs. kollektiv författarskap, kommentering och versionshanteringens roll under skrivprocessen. Resultaten demonstrerar bl.a. elevernas skilda strategier i bearbetning av text, där instruktioner i skrivuppgiften tydligt påverkar deras texthandlingar (Sofkova Hashemi, 2013).

Sylvana Sofkova Hashemi har verkat som Professor i Digitalt lärande vid Högskolan i Halmstad (2021-2022) och universitetslektor/docent i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst (2010-2016). Före 2010 var hon verksam vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (1993-2009) och Institutionen för tillämpad informationsteknologi (2008-2009) vid Göteborgs universitet.

Aktuella föredrag, böcker och andra källor:

Läs i bloggen kring texter och kommunikation i en digitaliserad värld, länk

Läs boken: Digital kompetens för lärare, utgiven 2019, länk

Learning Forum 2018: Skolans digitalisering och nya textlandskap, detta vill jag bidra med, länk

#PopUpDig18: Konferens om skolans digitalisering: Digital kompetens och digital literacy – förändringar i begrepp och i praktik, länk

Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering 2017: Making room for pedagogical innovation: digital competence in teaching practice, länk

Forskningsprojekt (urval):

2023-2025 EDUCERE NORDIC NETWORK - Utveckling påskyndad av nödvändighet: Digitalisering och framtid för nordisk högre utbildning, finansiär: Vetenskapsrådet, i samverkan med lärosäten i Halmstad, Aalborg, Danmark och Jyväskylä, Finland.

2022-2024 DiMLA: Lärares metakunskap och bedömningspraktik i digitala, multimodala lärmiljöer, finansiär: Skolforskningsinstitutet, i samverkan med Kristianstads Högskola och Stockholms universitet.

2020-2023 DigiFLEX: Didaktisk design i samverkan - rummets betydelse i ny skolverksamhet, finansiär: Utveckling, Lärande, Forskning (ULF) för praktiknära forskning, Göteborgs universitet. länk

2016-2018 Minclusion - Integration med mobilen, finansiär: Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), länk

2014-2019 DigitaL - Lärande i en digitaliserad region, finansiär: Västra Götalandregionens utveckligsfond.

2012-2015 DILS - Digitala arenor i läs- och skrivpraktiker i grundskolans tidigare år, finansiär: Marcus & Amalia Wallenbergs Minnesfond, länk

2011-2014 GNU - Gränsöverskridande Nordisk Undervisning, finansiär: EU’s program for Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerak, länk

2011 En elev en dator i grundskolans tidigare år – didaktiska förändringsprocesser utifrån fyra fokusområden, finansiär: LUN Högskolan Väst, länk

2003-2007 Att lära sig skriva i IT-samhället, finansiär: Vetenskapsrådet.