Bild
illustration barnmorskor
Foto: Ada Forssander
Länkstig

BRAMÅ (BRa ArbetsMiljö Åt barnmorskor)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3,2 miljoner SEK
Projekttid
2023 - 2025
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Projektet studerar barnmorskeprofessionens hälsa och arbetsmiljö. Fokus ligger på det som främjar hälsa men också på det som kan påverka hälsan negativt. Projektet utforskar varför barnmorskor lämnar yrket och vad som gör att de stannar kvar. Vidare undersöks hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ser ut för barnmorskor och hur de skattar sin hälsa och känsla av sammanhang. Hur dessa faktorer hänger samman kan ge oss ny och viktig kunskap som kan leda till ett bättre underlag för arbetet med att stärka det positiva i barnmorskors arbete och att arbeta förebyggande med det ansträngande i arbetssituationen.

Bakgrund

I Sverige anger samtliga 21 regioner att det råder en akut brist på barnmorskor. Det leder till stora utmaningar att erbjuda en högkvalitativ sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård i både sluten- och öppenvård. Barnmorskor rapporterar en ansträngd arbetssituation med höga krav och många väljer att sluta arbeta inom professionen. År 2022 var det 54% av barnmorskor i ett slumpmässigt urval som hade övervägt att lämna yrket. Det finns alltså ett stort och brådskande behov av ny och specifik kunskap om barnmorskors arbetssituation och vad som kan bidra till att de vill lämna yrket och vad som gör att de vill vara kvar. På både kort och lång sikt antas en låg personalomsättning leda till en ökad patientsäkerhet och förbättrad vårdkvalitet inom barnmorskans alla arbetsfält.

Syfte

Det övergripande syftet är att longitudinellt analysera faktorer i barnmorskors arbetsmiljö som förutsäger avsikt att lämna yrket.

Genomförande

Treårsuppföljning av en nationell kohort av barnmorskor (n=2060) etablerad 2020. En webbenkät distribuerades till alla barnmorskor i Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet via medlemsregister. Enkäten innehåller validerade instrument: COPSOQ III - organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö, BAT 23 - arbetsrelaterad utmattning, SOC 13 - känsla av sammanhang, frågor om intentionen att lämna sitt arbete och intentionen att lämna professionen samt bakgrundsvariabler. Datainsamling för treårsuppföljningen gjordes 2023. Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2019–03776).

Förväntat resultat

Projektet förväntas identifiera arbetsmiljöfaktorer som förutsäger att barnmorskor byter arbetsplats eller helt lämnar yrket. Kunskapen kan användas för att förbättra barnmorskors arbetssituation, minska personalomsättning och säkra kompetensförsörjning vilket förväntas leda till förbättrad hälso- och sjukvård och ökad patientsäkerhet. Resultaten av detta projekt förväntas generera kunskap som är användbar för arbetsgivare, arbetstagarorganisationer, politiker och beslutsfattare i arbetet för att behålla barnmorskor i yrket och möjliggöra ett hållbart arbetsliv för barnmorskeprofessionen. 

Länkar

Malin Hanssons avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/69310

Artiklar från baslinjemätningen: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-08552-8

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-07852-3

Om projektet i media 

Forskare

Malin Hansson, barnmorska, PhD, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. malin.hansson@fhs.gu.se

Anna Dencker, barnmorska, docent, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Gunnel Hensing, professor, Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.

Ing-Marie Carlsson, barnmorska, docent, Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.