Bild
Pojke på lina, Goa.
Foto: Agneta Strid
Länkstig

Barn och barndomar

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Fokus inom forskningstemat är frågor som handlar om barns villkor och rättigheter i och utanför institutioner, i såväl lokala som globala sammanhang. Forskningen som bedrivs inom temat handlar övergripande om hur skilda barndomar konstrueras språkligt, materiellt, rumsligt samt i sociala samspel.

Om forskningstemat

Inom forskningstemat Barn och Barndomar bedrivs forskning som handlar om barns villkor och rättigheter i och utanför institutioner, i såväl lokala som globala sammanhang. Forskning som genomförs handlar övergripande om hur skilda barndomar konstrueras språkligt, materiellt, rumsligt samt i sociala samspel. Centralt är analys av barns meningsskapande, rättigheter och möjlighet till aktörskap i olika miljöer, liksom barn som medskapare i konstruktioner av barndomar. I olika forskningsprojekt berörs barn som samhällsmedborgare, barns fritid och kulturella uttryck, barndom på nätet, prekär och utsatt barndom samt migration och barndom i en globaliserad värld. Inom projekten strävar vi efter att integrera perspektiv på hållbar utveckling enligt Agenda 2030 med de olika aspekter av barn och barndomar som berörs.

Internationella samarbeten

Våra internationella kontakter är Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Indonesien, Queensland University of Technology, Australien, Monash University, Australien, Roskilde Universitet, Danmark, University of Auckland, New Zeeland samt University of Liverpool. Bland de internationella nätverk vi deltar i finns OMEP, EECERA, ECER, AERA samt ReECEC.

Kollegie- och seminarieverksamhet

Inom forskningstemat finns två kollegier med olika inriktningar och med aktiviteter riktade mot sektorn och en intresserad allmänhet, som öppna föreläsningar. Dessutom finns ett seminarium med aktiviteter för våra forskare och doktorander.

Barn- och barndomssociologiska kollegiet

Kollegiet syftar till att vara en mötesplats och ett forum för diskussioner av barn och barndomar i och utanför samhällets utbildningsinstitutioner. Kollegiets intresseområde handlar om barns och ungas (med fokus på åldrarna 6-12 år) livsvärldar och vardagsliv, barns och ungas utveckling, lärande och uppväxtvillkor. Särskilt fokuseras barn och barndomar i relation till förskoleklassens och fritidshemmets pedagogiska innehåll och organisering, vilket är relevanta kunskapsområden för forskning, lärarutbildning och lärarprofession. Ledare för kollegiet är Live Stretmo och Catarina Andishmand.  

Kollegiet Global childhoods

Kollegiet vill möjliggöra för deltagare att utveckla förståelse för hur föränderliga perspektiv på barn, barndom och identitet över tid och genom globalisering kommer till uttryck bland barn, familjer och pedagoger i och utanför utbildningsmiljöer. Vi har också som målsättning att genom ’glokala’ perspektivskiften, utveckla förståelse för nutida och historiska ideal om barn och barndom. Vi har föreläsningar och symposium om globala perspektiv på barn och barndomar riktade mot forskare, studenter och en intresserad allmänhet. Barndom beskrivs som en tidsperiod mellan födsel till 18 år.

Ledare för kollegiet är Annika Åkerblom och Natalie Davet.

Mer om kollegiet och aktuella evenemang

Seminariet Global childhoods

Global childhoods seminarieserie är tvärfakultativ och involverar forskare, forskarstuderande och magisterstudenter från skilda discipliner. Det vi har gemensamt är ett intresse för teoretiskt och metodologiskt relevanta frågor kring globala perspektiv på barn och barndomar, såväl nationellt som internationellt. I seminarieserien arbetar vi tillsammans med kritisk granskning av centrala begrepp såsom ‘global’ och ‘barndom’, arbetar med publikationer och andra texter såsom forskningsansökningar, diskuterar nyckeltexter inom fältet samt analyserar forskningsfronten. 

Under 2021 och 2022 kommer forskningsgruppen även att arbeta i det nya projektet ‘Theories and methodologies of Global Childhoods in international and cross national perspectives’ tillsammans med forskare i länder såsom Indonesien, Korea, Sydafrika, Nya Zeeland, Australien, Indien och övriga nordiska länder.