Göteborgs universitet

Text och kontext

Inom profilområdet Text och kontext undersöks texter och samtal som hör hemma inom olika domäner av samhället, särskilt utifrån frågor om samspelet mellan språk och funktion.

Många av forskarna arbetar med de olika roller texter och samtal kan ha inom utbildning och offentlig förvaltning men även inom andra yrken och sysselsättningar. Vad skriver unga i skolan – och varför? Hur utformar kommuner sin information för att nå ut till unga medborgare? Vilken funktion har språkväxling i skönlitteratur? Och hur ser samtal ut inom vården?

Området samlar forskare från olika forskningstraditioner: samtalsanalys, korpuslingvistik, diskursanalys, retorik, kognitiv och etnografisk skrivforskning, översättningsvetenskap med flera. Det som förenar är intresset för relationen mellan språket och det sammanhang där det används. Varför ser talande, skrivande och läsande ut just på ett visst sätt i ett visst sammanhang? Och hur bidrar språket till att skapa ett visst sammanhang? Samlat bidrar profilområdets breda forskning till att öka vår kunskap om hur texter och samtal formas och förändras av de verksamheter och sammanhang där de ingår.

Som gemensamma diskussionsforum anordnar profilområdet varje fredag antingen ett språkbruksseminarium eller en samtalslaboration.

Flera av utbildningarna vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi har nära koppling till forskningen inom profilområdet Text och kontext, exempelvis Språkkonsultprogrammet och Lärarutbildningen.

Är du intresserad av att samverka med oss? Vi är gärna med och forskar om sådant som är relevant i skola och arbetsliv. Vi kan bistå med vår expertis för att utreda eller utvärdera, och vi erbjuder också uppdragsutbildningar.

 • Anja Allwood
  översättningsvetenskap, språk och samhälle, textanalys
 • Simon Bauer
  Kritisk diskursanalys, diskursetnografi, migration, nationalism

 • Ylva Byrman
  Samtalsanalys, skrivande i yrkeslivet, språkbruk i verksamheter, rättslingvistik
 • Stina Ericsson
  sociolingvistik, interaktion, multimodalitet, mångfald
 • Inga-Lill Grahn
  samtalsanalys, interaktion, sociolingvistik
 • Camilla Grönvall Fransson
  svenskämnesdidaktik, akademiskt skrivande, skriftbruk
 • Karin Helgesson
  Diskursanalys, arbetslivets texter, texter och skrivande i offentlig förvaltning
 • Per Holmberg
  runtextforskning, systemisk-funktionell lingvistik, socialsemiotik, skrivforskning, svenskämnesdidaktik
 • Greta Horn
  sociolingvistik, dialektologi, språklig variation och förändring
 • Sofie Johansson
  datorbaserad textanalys, läsbarhet och komplexitet, ämnesspråk i skolkontext
 • Susanna Karlsson
  samtalsforskning, attityder, språkplanering, interaktionell lingvistik
 • Dimitrios Kokkinakis
  diskursanalys, lättläst, samtalsforskning, literacy
 • Sanna Kraft
  Läs- och skrivsvårigheter, textproduktion, språkförmåga
 • Hans Landqvist
  fackspråklig kommunikation, språkmöten, flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur, översättningsvetenskap
 • Mikael Nordenfors
  svenska med didaktisk inriktning, textanalys, textdidaktik
 • Ann-Christin Randahl
  elevers skrivande, kollegialt lärande, literacy
 • Barbro Wallgren Hemlin
  editionsfilologi, retorik, argumentation
 • Åsa Wengelin
  Litteracitet, skrivforskning, språklig tillgänglighet, läs- och skrivsvårigheter

Språkbruksseminarier och samtalslaborationer

Som gemensamt diskussionsforum för Text och kontext finns Språkbruksseminarier och samtalslaborationer som träffas fredagar klockan 10.15–12.00 (lokal varierar).

Nätverk och samverkan

Profilområdet Text och kontext finns representerat i en rad vetenskapliga och professionella nätverk. Dessutom samverkar profilområdet med flera institutioner och organisationer, såväl vid Göteborgs universitet som andra myndigheter. Representanter går även att hitta i en rad populärvetenskapliga sammanhang.