Länkstig

Jämlikhetens syntax - ett verktyg för att uttrycka och implementera jämlikhet och inkludering

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet, Institutionen för designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola

Kort beskrivning

Hur språket och den fysiska miljön är uppbyggda med meningsskapande element – syntax – kan påverka jämlikhet och inkludering i kommuners stadsutveckling. Med hjälp av verktyget "Jämlikhetens syntax" ska goda jämlikhetslösningar kunna skapas. Projektet "Jämlikhetens syntax" är ett samarbete mellan Göteborgs och Lunds universitet där också fyra kommuner medverkar. Kommunerna väljer ut lokala utvecklingsprojekt som forskarna utgår från, och med en serie gemensamma workshoppar identifieras, formuleras och prövas syntaxer som ska stödja jämlikheten i kommunernas stadsutvecklingsprocesser.

Syfte och mål

Projektet syftar till att iterativt utveckla ”Jämlikhetens syntax”, ett verktyg som kan stötta kommuners arbete med jämlikhetsmål och hur dessa kan nås i respektive utvecklingsprocess. Projektets mål är: 1. Att identifiera mönster i den fysiska miljön som stödjer jämlikhet och inkludering. 2. Att definiera och testa mönstren i pågående och planerade plan- och byggprojekt som valts ut av de kommuner som är med i projektet. 3. Att sammanställa och publicera "Jämlikhetens syntax" i ett öppet format som passar kommunernas behov och en vetenskaplig artikel per projektår.

Förväntade effekter och resultat

Projektgruppen kommer att utforma "Jämlikhetens syntax" baserat på att den ska kunna användas i tidiga faser och stödja jämlikhet och inkludering genom hela stadsutvecklingsprocessen. Att utveckla en syntax som är grundad i empiriska studier kommer också att bidra till förståelsen av vad som är platsspecifikt och vad som kan tas som en allmän platskvalitet som stödjer jämlikhet. Projektets iterativa karaktär är en viktig drivkraft för spridning och implementering, eftersom projektresultaten testas av och sprids i de deltagande kommunerna redan under projektets genomförande.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs av ett tvärvetenskapligt team från två universitet och fyra svenska kommuner. Dess "hjärtslag" består av en serie samskapande workshoppar, som används för gemensam problemformulering, datainsamling och analys baserad på utvecklingsprojekt som valts ut av kommunerna. Projektlängden på fyra år ger projektgruppen möjlighet att följa kommunala stadsutvecklingsprojekt longitudinellt och arbeta tillsammans med personalen genom flera iterationer för att identifiera, formulera och pröva syntaxer som stödjer jämlikhet i projekten.

 

Projektledare:

Stina Ericsson, Göteborgs universitet

Per-Olof Hedvall, Lunds universitet

 

Forskargrupp:

Lilian Müller, Lunds universitet

Emil Erdtman, Lunds universitet

Gunnar Sandin, Lunds universitet

Ida Sandström, Lunds universitet

 

Medverkande kommuner:

Kalmar kommun

Lunds kommun

Östersunds kommun

Göteborgs Stad