Länkstig

Vetenskaplig metod

Kurs
AFT101
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen planeras inte att ges för närvarande utan vi hänvisar till de fakultetsövergripande kurserna vid Sahlgrenska akademin nedan alternativt motsvarande kurser vid andra lärosäten.

Kvantitativ metodik (ges återkommande vårterminer)
STA030 Kvantitativa metoder och biostatistik 7.5 hp, ges från VT22: https://www.gu.se/medicin/sta030-kvantitativa-metoder-och-biostatistik

Studietakt 25%, distans, ges vårterminer.
Kontaktperson: Catrin Wessman, catrin.wessman@gu.se

Kvalitativ metodik (ges återkommande höstterminer)
MPH213 Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap 7.5 hp, ges från HT21: https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/kvalitativa-metoder-inom-folkhalsovetenskap-mph213

Kursen är upplagd med ett integrativt vetenskaps- och kunskapsteoretiskt perspektiv på både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser och riktar sig till magister/masterstudenter med hälsovetenskapligt huvudområde som exempelvis arbetsterapi, fysioterapi, audiologi, logopedi, nutrition, omvårdnad, m.fl. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, seminarier, grupparbeten, studieuppgifter samt egna litteraturstudier.

Första delkursen Vetenskaps och kunskapsteori 5 hp, fokuserar grundläggande vetenskapsteoretiska paradigm och utgångspunkter, förutsättningar och ramar för olika forskningsmetodologiska traditioner och reflexion kring dessa i relation till olika forskningsproblem. Andra delkursen Vetenskaplig metod 10 hp, fokuserar vetenskaplig metodologi och olika metoders kunskapsgenererande principer. Du identifierar, formulerar och problematiserar ett forskningsproblem relevant för ditt huvudområde. Därefter utformar, presenterar och argumenterar du för relevansen av kvalitativ såväl som kvantitativ forskningsansats och metod relaterat till ditt kunskapsintresse samt diskuterar procedurerna vid datagenerering och analys i valda metoder och dess konsekvenser för det du vill veta.

Kursen omfattar 15 högskolepoäng på halvfart, innefattande 7 kursträffar om vardera 2-3 kursdagar. Kursträffarna är obligatoriska då undervisningen i hög grad bygger på utvecklingen av deltagarnas gemensamma reflexion vid dessa träffar. Resterande tid utgörs av självstudier. Poängtalet motsvarar 10 veckors heltidsstudier och 400 studentarbetstimmar.

Vetenskaplig metod om 15 hp ingår som obligatoriskt moment i magister-/masterexamen och utgör förkunskapskrav till Självständigt arbete 15/30 hp på avancerad nivå. För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande inom hälsovetenskapligt huvudområde, samt att du gått kurser om minst 15 hp på avancerad nivå. Vi rekommenderar att du läser kursen i snar anslutning till ditt examensarbete på avancerad nivå.

Då det i kursens innehåll inte kan urskiljas en enskild kvantitativ respektive kvalitativ del kan tidigare studier i vetenskaplig metod om en enskild 7,5 högskolepoängs kurs med inriktning mot kvalitativ eller en enskild kvantitativ kurs inte tillgodoräknas. Vi rekommenderar dig i dessa fall i stället att antingen gå hela kursen om 15 hp eller att gå en 7,5 hp kurs inom det kvalitativa/kvantitativa område du saknar, för att uppfylla kraven om 15 hp Vetenskaplig metod i din examen.

Preliminär schema:

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande inom hälsovetenskapligt huvudområde, samt att du gått kurser om minst 15 hp på avancerad nivå.  

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, seminarier, grupparbeten, studieuppgifter och egna litteraturstudier.