Bild
Länkstig

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet.

Kurs
SAU011
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-00503

Om utbildningen

Kursen är indelad i fyra delkurser om vardera 7,5 hp. Utifrån din lärarerfarenhet, och med din undervisningsvardag som resurs, fördjupar du dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, liksom din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning med ett flerspråkigt perspektiv. I alla delkurser får du ta del av aktuell forskning som är relevant för dig som lärare i åk 4-6.

Den första delkursen, Introduktion, syftar till att ge dig som undervisar i åk 4-6 en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och insikter om flerspråkiga elevers lärandevillkor.

Den andra delkursen, Flerspråkiga elevers andraspråksutveckling, syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om olika aspekter av flerspråkighet. Vi fokuserar även på sambandet mellan språkutveckling och kunskapsutveckling. Du får ta del av exempel på olika arbetssätt som stärker språkutvecklingen såväl skriftligt som muntligt i det flerspråkiga klassrummet. Vidare får du prova på att analysera och bedöma skriftlig och muntlig produktion samt att föreslå hur undervisningen kan utformas för den fortsatta språkutvecklingen.

I den tredje delkursen, Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, behandlar vi barns läs- och skrivinlärning och deras utveckling av läs- och skrivförmåga på såväl första- som andraspråket. Vi diskuterar litteraturens och läsandets betydelse för språklig utveckling och identitetsskapande hos flerspråkiga elever. Du får också ta del av hur kunskap om flerspråkiga elevers läs- och skrivinlärning kan omsättas i undervisningen. Förutom en orientering i barn- och ungdomslitteratur diskuterar vi lärares textval i läs- och skrivundervisningen utifrån ett didaktiskt perspektiv. Du får även tillfälle att studera skriftspråksutvecklingen i åk 4-6 genom analys av elevers produktion av skrivna texter. Vidare behandlar vi principer för olika skriftspråkssystem.

I den fjärde delkursen, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, fördjupar du dig i arbetssätt som främjar elevens språk- och kunskapsutveckling i skolans alla ämnen. Du får också analysera olika texter utifrån följande genrer: beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Här arbetar vi med modeller för bedömning och dokumentation av elevers läs- och skrivförmåga som bygger vidare på kunskaper från delkurs 2 och delkurs 3.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och intyg om huvudmannens godkännande.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)