Länkstig

Socialantropologi: Examensarbete

Kurs
SA1511
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27201
Ansökan stängd

Kort om kursen

I kursen använder du de färdigheter du tillägnat dig tidigare i utbildningen och utvecklar din förmåga att planera och genomföra ett eget vetenskapligt arbete. Resultatet av din undersökning redovisar du i en uppsats som du lägger fram och försvarar på ett seminarium. Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen.

Om utbildningen

I kursen använder du de färdigheter du tillägnat dig tidigare i utbildningen och utvecklar din förmåga att planera och genomföra ett eget vetenskapligt arbete. Du fördjupar dig i ett avgränsat antropologiskt forskningsproblem som du är intresserad av att undersöka med hjälp av antropologisk teori, metod och analys. Tillsammans med kursledare och/eller handledare formar du ditt forskningsprojekt och formulerar dess vetenskapliga, antropologiska och samhälleliga relevans. Därefter samlar du in material genom lämpliga metoder som deltagande observation och intervjuer. Materialet analyserar du sedan i ljuset av relevanta teorier och begrepp. Slutligen redovisar du ditt arbete och dina resultat i ett skriftligt examensarbete som ska uppfylla grundläggande krav på skriftlig framställning och vetenskaplig färdighet. Uppsatsen lägger du fram och försvarar på ett seminarium då du också får opponera på en annan students uppsats. Examensarbetet kan antingen grunda sig på en egen fältstudie eller vara baserad på sekundäranalys av litteratur. Under arbetets gång ges seminarium kring akademiskt skrivande och workshops där vi läser och kommenterar varandras arbeten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på 30 hp kärnkurser och 30 hp fördjupningskurser i socialantropologi samt Socialantropologi: metodkurs (15 hp), eller motsvarande. Från VT2024 gäller: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på 30 högskolepoäng kärnkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser i socialantropologi samt godkänt resultat på kursen Socialantropologi: Metodkurs (SA1311) eller Forskningsdesign inom antropologi (SA1312).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen. Efter att ha läst socialantropologi har du kunskaper, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, organisationer och näringsliv. Med en examen i socialantropologi kan du till exempel arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor, jämställdhet och genusproblematik, utbildning, internationella frågor och bistånd.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Vi använder antropologiska studier och film för att träna förmågan att ställa relevanta frågor, samla material och analysera information. Då får stifta bekantskap med etnografisk metod, deltagande observation och fältarbeten för att visa på vad för slags kunskap vi kan nå genom dessa metoder. Du får också lära dig att behärska dessa arbetsmetoder genom att utföra egna fältarbeten. Du får även omfattande färdighetsträning i att läsa, skriva och förmedla texter.