Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Skolsocialt arbete

Kurs
SW2441
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17963
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Kort om kursen

Den här kursen fokuserar på socialt arbete i skolan; skolkuratorns yrkesroll och skolans betydelse för barn i utsatta situationer. Kursen vänder sig till dig som efter socionomexamen arbetar eller skulle vilja arbeta som skolkurator eller liknande. Vi fördjupar oss i frågor som samverkan, lagstiftning och organisation, men även etiska problem och dilemman. Centralt är att vi utgår från aktuella utmaningar i skolans värld.

Om utbildningen

Inriktningen för den här kursen är socialt arbete i skolan. Elever i skolan ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Dessutom ska elever ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Skolkuratorn är skolans psykosociala expert och är utbildad för att se elever i hela sitt sammanhang. Uppdraget innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan och därmed bidra till att elever når kunskapsmålen. Som kurator i skolan arbetar du bland annat med värdegrundsarbete, likabehandlingsfrågor, handlingsplaner för ökad närvaro, krishantering, alkohol- och drogförebyggande arbete och handledning av skolpersonal i psykosociala frågor. Syftet är att undanröja hinder för elevers lärande; att elever ska må bra och utvecklas positivt. Socionomutbildning är den vanligaste grundutbildningen för skolkuratorer.

Utmärkande för kursen är att låta forskning och teoretiska perspektiv möta praktisk erfarenhet och konkreta situationer. Ett viktigt inslag är att du som student får möjlighet att utgå från egna erfarenheter och göra ett arbete med koppling till en aktuell skolsocial fråga. Utgångspunkten är att fördjupade kunskaper och stärkt yrkesidentitet ökar möjligheterna för dig som skolkurator att lyfta fram och driva det sociala arbetet i skolan. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Den här kursen riktar sig till dig som är verksam som skolkurator eller funderar på att arbeta som kurator i skolan. Kursen ger fördjupade kunskaper om socialt arbete i skolans värld och en stärkt yrkesidentitet. Under kursens gång får du inblick i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, olika metoders användning samt lagstiftning, riktlinjer och organisationsformer inom området. Du får även möjlighet att kritiskt reflektera över samverkan mellan olika yrkesgrupper inom skolans område, samt elevhälsans- och det skolsociala arbetets karaktär. Dessutom får du reflektera över skolans betydelse och lärandets förutsättningar för barn i socialt utsatta livssituationer, samt hur dessa barns framtida utbildningsmöjligheter kan förbättras. Tanken är att kursen ska ge en fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt, samt en fördjupad kunskap och reflektionsförmåga om etiska problem och dilemman. Litteraturen behandlar socialt arbete i skolan; med särskilt fokus på skolkuratorers yrkesroll och skolans betydelse för barn i utsatta situationer.