Bild
Lärare som visar ritning för elev
Länkstig

Om ansökan till Yrkeslärarprogrammet

För att bli antagen till Yrkeslärarprogrammet behöver du visa att du har de yrkeskunskaper som krävs. Det gör du genom en särskild process, som är värd att lägga tid och omsorg på.

Till Yrkeslärarprogrammet söker du i flera steg och i två olika system. Du behöver:

 • Styrka din särskilda behörighet genom att ansöka om validering av dina yrkeskunskaper i Valda. Detta kan du göra den 1 februari–22 april.
 • Söka till programmet på antagning.se och styrka din grundläggande behörighet. Detta kan du göra den 15 mars–15 april.

Du som har arbetat som yrkeslärare i minst två år har möjlighet att läsa mot yrkeslärarexamen via utbildningen Vidareutbildning av lärare (VAL). Kom ihåg att du också ska få dina yrkeskunskaper validerade, enligt första punkten ovan.

Validering av dina yrkeskunskaper

I Yrkeslärarprogrammet ingår ingen undervisning i de yrkesämnen som du ska undervisa i. De kunskaperna ska du ha med dig från ditt yrkesliv. När du söker till Yrkeslärarprogrammet behöver du därför visa vilka yrkeskunskaper du har och få dessa validerade. För detta använder du Valda.

I Valda anger du vilka yrkesämnen som du bedömer att du har relevanta kunskaper i. Du lämnar också uppgifter som gör det möjligt att bedöma om dina kunskaper motsvarar de krav som ställs för att få behörighet i dessa ämnen.

Särskild behörighet till Yrkeslärarprogrammet uppnår du genom kvalificerade, aktuella och relevanta yrkeskunskaper inom de ämnen du vill undervisa i. Universitets- och högskolerådet (UHR) har fastställt kunskapskriterier för yrkesämnena. På UHR:s webbplats ser du vilka yrkesämnen som finns och de kunskapskriterier som gäller för respektive yrkesämne. 

Börja i god tid

Börja tidigt med kartläggningen i Valda, så att du både hinner reflektera över dina yrkeskunskaper och samla in den dokumentation som behövs. Lägg mycket tid och omsorg på att beskriva dina yrkeskunskaper och ladda upp dokument som styrker dina beskrivningar. Din ansökan sparas automatiskt i Valda och fram till att du har skickat in den kan du när som helst gå tillbaka och fortsätta med den.

Skicka in din ansökan i Valda senast den 22 april 2024. Underlag som kommer in därefter kommer inte att beaktas inför höstterminens antagning. 

Stöd i ansökningsprocessen

I samband med att du arbetar i Valda, rekommenderar vi att du bokar en tid med vår utbildningshandläggare. Handläggaren informerar om valideringsprocessen, hjälper till att tolka behörighetskraven och ger stöd i processen att beskriva dina yrkeskunskaper i förhållande till behörighetskriterierna. Kontakta utbildningshandläggare via e-post: yrk@gu.se eller per telefon: 031-786 63 20.

Yrkeslärare framför en grupp elever

Grundläggande behörighet

Alla som vill studera på högskola eller universitet måste ha grundläggande behörighet. Den grundläggande behörigheten anger en miniminivå av förkunskaper som behövs för att klara av studierna. Det vanligaste sättet är genom en avslutad utbildning på gymnasienivå, men även till exempel studier vid en folkhögskola kan ge grundläggande behörighet. Kom ihåg att registrera handlingar som styrker din grundläggande behörighet på antagning.se. 

Aktuella datum för Yrkeslärarprogrammet höstterminen 2024

 • 1 februari: Valda öppnar för kartläggning av yrkeskunskaper
 • 15 mars: Antagning.se öppnar
 • 15 april: Antagning.se stänger
 • 22 april: Valda stänger 
 • 20 juni: Sista dag att komplettera grundläggande behörighet via antagning.se
 • 11 juli: Första antagningsbeskedet 
 • 19 juli: Sista svarsdag på antagningsbesked
 • 25 juli: Andra antagningsbeskedet 

Vad händer när du har skickat in ditt underlag?

Din ansökan granskas

När du skickat in din ansökan i Valda granskas den först av universitetets utbildningshandläggare. Under granskningen kontrollerar vi de handlingar som du har skickat in och begär vid behov kompletterande handlingar.

I vissa fall behövs ett bedömningssamtal som komplement till dina handlingar. Samtalet genomförs av utbildningshandläggaren och spelas in och bifogas till din övriga dokumentation. 

Dina yrkeskunskaper bedöms

Kartläggningen av din yrkeserfarenhet skickas till en branschkunnig bedömare. Bedömaren har gått en särskild utbildning genom Universitets- och högskolerådet (UHR) och bedömer om dina yrkeskunskaper motsvarar UHR:s behörighetskrav. Bedömaren skriver ett utlåtande som blir universitetets underlag för beslut om särskild behörighet. 

Din yrkeskunskap bedöms utifrån:

 • Innehåll – att dina yrkeskunskaper är erfarenhetsbaserade och motsvarar behörighetskravets hela bredd. 
 • Nivå – att dina yrkeskunskaper har en nivå som visar att du kan överblicka, planera, utföra, identifiera, lösa sammansatta problem samt kommunicera åtaganden och lösningar som leder till lärande och utveckling.
 • Aktualitet - att dina yrkeskunskaper inte är för gamla så du har gått miste om den utveckling som har skett.

Beslut om särskild behörighet

Det är lärosätet som du har sökt till som avgör om det underlag som du har skickat ger dig särskild behörighet. Du får reda på beslutet i samband med ditt antagningsbesked till utbildningen. Du kan se din ämnesbehörighet under ”Meriter” på antagning.se

De yrkesämnen som du blir behörig i är de ämnen som du kommer att göra din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, inom. Dessa yrkesämnen kommer också att anges i ditt examensbevis, vilket i sin tur ligger till grund för den lärarlegitimation som Skolverket utfärdar. 

Ett beslut om särskild behörighet till Yrkeslärarprogrammet är giltigt i två år. Om du har ett sådant beslut sedan tidigare rekommenderar vi dig att kontakta oss för en avstämning.

Relaterat innehåll

Navigate to video: Så validerar du dina yrkeskunskaper
Video (6:51)
Så validerar du dina yrkeskunskaper