Bild
Foto: Jessica Oscarsson
Länkstig

Mer om programmet Evidensbasering: praktik, teori, kontext

På denna sida hittar du mer detaljer om utbildningen utöver det som finns beskrivet på programsidan under Hitta utbildning. I menyn längre ner på sidan kan du klicka för att se detaljerad beskrivning av de alternativa studietakterna.

(magisterexamen på två år och masterexamen på fyra år)

Observera att det vid behov och efter samråd med programansvarig i allmänhet är möjligt att förändra studietakten till helfart eller kvartsfart inför terminsstart.

Termin 1:

VT2110. Evidens i praktiken: Kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, 15 hp

Termin 2:

VT2111 Evidens i praktiken: sammanställning av evidens i översikter och riktlinjer, 15 hp

Termin 3:

EV2113 Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens, 15 hp

Termin 4:

EV2130. Magisterexamensarbete i evidensbasering, 15 hp

Här kan programmet avslutas med magisterexamen eller fortsättas till masterexamen.

Termin 5:

VT2120. Perspektiv på evidens: att göra verkligheten mätbar, 15 hp

Termin 6:

VT2121. Perspektiv på evidens: syntetisering och prioritering, 15 hp

Termin 7:

EV2123. Perspektiv på evidens: kunskap i organisationer, 15 hp

Termin 8:

EV2315 eller EV2330. Masterexamensarbete i evidensbasering, 15 hp eller 30 hp

Studiegång på tredjedelsfart under första två åren (magisterexamen på tre år)

Observera att det vid behov och efter samråd med programansvarig är möjligt att öka studietakten till halv- eller helfart vid vissa tillfällen, speciellt efter termin 4 för snabbare genomförande av magister- eller masterexamen.

Termin 1:

EV2210 Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder 7,5 hp (ej 6,5 hp)

Termin 2:

EV2104. Fortsättning i evidensbasering: sammanställning av kvantitativa studier, 7,5 hp

Termin 3:

EV2220 Introduktion till evidensbasering: kvalitativa metoder 7,5 hp (ej 6,5 hp)

Termin 4:

EV2105. Fortsättning i evidensbasering: prioriteringsarbete och sammanställning av kvalitativa studier, 7,5 hp

Termin 5:

(Ökning till halvfart för magister på 3 år)

EV2113 Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens, 15 hp

Termin 6:

EV2130 Magisterexamensarbete i evidensbasering, 15 hp

Termin 7-10:

För vidare studier till masterexamen läses de sista terminerna på halvfart eller helfart. Det gäller de tre kurserna i Perspektiv på evidens, det vill säga VT2120, VT2121 och EV2123 samt masteruppsatskurserna EV2315 eller EV2330.

Många av programmets kurser kan läsas som fristående kurser utifrån behov, inriktning och förkunskaper. Du kan fokusera på sammanställning av ny kunskap, verksamhetsförbättring eller kunskapens historiska och sociala betydelse.  

Fristående kurser söks via antagning.se senast 15 april för höstterminens kurser och senast 15 oktober för vårterminens kurser.  Vissa kurser öppnar för sen anmälan om det finns platser kvar. Även detta anges på antagning.se

OBS: Anmälan till program och kurser öppnar för ansökan en månad före sista anmälningsdag.

Kurserna är uppdelade i en progression från magister till master. Masterkurserna är mer teoretiska och kräver ett visst antal magisterkurser. För kursplaner sök upp kursen på universitetets webbsida för kursplaner. För schema och kurslitteratur för tidigare kurstillfälle eller ibland också nästa kurstillfälle, sök kursen på canvas.gu.se.


Höstterminer Magisternivå

Ett huvudsakligt studieområde gäller de viktigaste vetenskapliga metoderna för skapande av evidens. Det kan studeras som en samlad 15 hp-kurs (VT2110) eller som två kortare kurser (EV2210, EV2220).

Ytterligare ett studieområde gäller verksamhetsförbättring, uppföljning och utvärdering utifrån evidens. Detta kan studeras som en samlad 15 hp-kurs (EV2113) eller som två kortare kurser (EV2106 och EV2107).

Vårterminer Magisternivå

Ett studieområde som kräver förkunskaper i vetenskapliga metoder (såsom VT2110) gäller syntetisering och prioritering av evidens i översikter och riktlinjer som kan studeras samlat som en 15 hp-kurs eller som två kortare kurser (EV2104 och EV2105). EV2105 ges i första hand till studenter som läser tredjedelsfart.

Höstterminer Masternivå

Efter genomgångna magisterkurser kan ett antal masterkurser sökas som behandlar evidensbasering utifrån vetenskapsteoretiska, historiska och sociologiska perspektiv.

Vårterminer Masternivå

Hur har utbildningen fungerat hittills?

Utbildningen har pågått sedan 2013. Studiemiljön är mycket dynamisk med studenter från olika kandidatutbildningar (exempelvis förvaltningsekonomi, sociologi, Liberal Arts eller socialantropologi) och yrkesverksamma såsom organisationskonsulter, ortopedingenjör, utredare, läkare, projektledare, pedagoger, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller folkhälsovetare.

Många studenter kommer resande från hela landet.

Reaktionerna från studenterna har varit att utbildningen är matnyttig men också utmanande. Vanligaste svaren när studenterna anger varför de läser utbildningen:

  • kunna leda en verksamhet mot en mer evidensbaserad praktik
  • få redskap för att kritiskt och initierat kunna argumentera kring krav på evidensbasering

Examen och auktorisering

Examen: Magisterexamen eller masterexamen.

Fortsatta studier: Forskarutbildningen i vetenskapsteori.

Socionomer (med examen om 210 hp) är efter magisterexamen från programmet behöriga till forskarutbildning i socialt arbete.


Auktorisering:

ST-läkare som läser programmet kan tillgodogöra sig kurserna som en del av specialistutbildningen. Programmet täcker in Socialstyrelsens krav på delmål 19 och 20 vad gäller vetenskapligt arbete respektive förbättringskunskap.

Psykologer kan tillgodoräkna sig samtliga programmets magisterkurser inom psykologförbundets specialistordning, dvs VT2110, "Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur" 15 hp (och de mindre delkurser som ingår i denna, alltså EV2210 och EV2220), kursen VT2111, "Evidens i praktiken: sammanställning av evidens i översikter och riktlinjer" 15 hp (och de mindre delkurser som ingår i denna, alltså EV2104 och EV2105) samt kursen EV2113 "Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens" 15 hp (och de mindre delkurser som ingår i denna, alltså EV2106 och EV2107). Respektive 15 hp-kurs motsvarar två breddkurser inom specialistutbildningens kursobligatorium. De mindre delkurserna motsvarar en breddkurs.

Fysioterapeuter kan tillgodoräkna sig hela magisterexamen i evidensbasering vid läsning av masterexamen i fysioterapi. Det betyder att två års utbildning kan ge en magisterexamen i evidensbasering och en masterexamen i fysioterapi.

Masterstudenter på Sahlgrenska Akademin kan tillgodoräkna sig en del av masterprogrammet i en MSc inriktning verksamhetsutveckling.

Doktorander på Sahlgrenska Akademin kan i samråd med handledare och studierektor vid sin institution välja en av evidensprogrammets kurser inom sin valfria kursdel (15 hp) på forskarutbildningen.

Vem ger utbildningen?

Utbildningen ges vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet. Programkoordinator är Morten Sager, filosofie doktor i vetenskapsteori. Se kontaktinformation överst på denna webbsida.

Samarbetande institutioner och fakulteter är institutionen för socialt arbete, psykologiska institutionen, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, utbildningsvetenskapliga fakulteten, institutionen för neurovetenskap och fysiologi samt institutionen för medicin, båda vid Sahlgrenska Akademin.

Samarbetande centrumbildningar är Gothenburg Research Institute (GRI) vid Handelshögskolan och  Centrum för personcentrerad vård (GPCC).

Läs mer i en artikel om utbildningen i GU Journalen eller på DN Debatt där programansvarig Morten Sager har beskrivit möjligheter och problem med evidensbasering och styrning.


Samarbetspartners

Utbildningen har utvecklats i samarbete med SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering. Vi för också en kontinuerlig dialog med Skolverket om utbildningens relevans för skolans område.

Hur anmäler jag mig?

För anmälan till programmet gå till antagning.se och sök på evidensbasering. Hitta rätt studietakt (33, 50 eller 100 procent) genom att klicka på "mer information" och välj sedan rätt alternativ med knappen "välj" och fortsätt anmälan enligt instruktioner.

Isabella Pistone

Isabella Pistone, sjuksköterska:

– Det bästa med utbildningen är att jag efter varje utbildningsdag känner att jag fått nya verktyg för att kunna reflektera kring kunskap och kunskapsproduktion utifrån olika perspektiv. På seminarierna har vi fått möjlighet att diskutera i tvärprofessionella grupper och dessa diskussioner har varit mycket givande då jag både fått diskutera frågor som varit viktiga för mig som sjuksköterska och samtidigt få ta del av andra professioners erfarenheter. Detta har gjort att jag fått nya perspektiv på saker som jag innan utbildningen tagit som självklara. En annan styrka med programmet tycker jag är den nära kontakten med engagerade lärare i utbildningen som verkligen ger studenterna möjlighet att påverka hur utbildningen ser ut.

Claes Swedenborg

Claes Swedenborg, psykolog:

– Kursen har gett mig viktiga vetenskapliga kunskaper på området för kvalitet och styrning av vården, särskilt med utgångspunkt i hur jag själv på en organisatorisk nivå kan planera och medverka i genomförandet av kvalitetsprogram. Det är en kunskap som är efterfrågad av min arbetsgivare men som inte i tillräcklig utsträckning finns tillgänglig via medarbetare. Jag tycker att det är särskilt värdefullt att kursen kan räknas in i min specialistutbildning. Vårdens övergripande kvalitet behöver bli en mer angelägen fråga också för psykologer, och den här kursen har definitivt visat på betydelsen av det.