Bild
Isabella Pistone
Foto: Monica Havström
Länkstig

Isabella Pistone: Exploring Evidence-Based Practice Through New Forms of Engagement

Kultur & språk

Avhandling för filosofie doktorsexamen i ämnet vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Disputationen hålls på svenska och äger rum på Humanisten. Välkommen!

Disputation
Datum
23 feb 2024
Tid
13:15 - 18:00
Plats
Renströmsgatan 6, Sal J222

Arrangör
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Avhandlingens titel:
Exploring Evidence-Based Practice
Through New Forms of Engagement

Betygsnämnd:
Professor Linda Soneryd, Örebro universitet
Docent Gunilla Avby, Stockholm universitet
Professor Torben Elgaard Jensen, Aalborg universitet

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden:
Docent Lisa Lindén, Chalmers tekniska högskola

Opponent:
Professor Eivind Engebretsen, Oslo universitet

Ordförande:
Universitetslektor Doris Lydahl, Göteborgs universitet

Sammanfattning

Avhandlingen behandlar hur man kan koppla samman forskning inom fältet teknik- och vetenskapsstudier (STS) med olika satsningar inom evidensbaserad praktik (EBP) genom nya former av engagemang. EBP är vanligtvis förknippad med ansträngningar att förbättra kvaliteten på välfärdstjänster genom standardiserade insatser baserade på forskning från kontrollerade studier.

Principer och metoder associerade med EBP har kritiserats för att vara reduktionistiska. Sådana diskussioner pekar på flera utmaningar när det gäller principer för produktion och användning av evidens inom områden där EBP tillämpas. Parallellt har STS-forskning länge varit intresserad av att utmana dominerande ideal om kunskapsproduktion och användning. Sådan forskning belyser informella praktiker som ofta förbises i modeller och principer för EBP och visar en diskrepans mellan epistemologiska antaganden som ligger till grund för EBP och empiriska epistemologier som är verksamma när EBP utövas av yrkesverksamma i deras dagliga praktik. I denna avhandling utforskar jag hur sådan forskning kan bidra till en ökad förståelse för EBP och också bidra till dess utveckling.

Avhandlingen är en sammanläggning av fem artiklar som på olika sätt arbetar med en operationalisering av frågan:
Hur kan insikter från STS-fältet bidra till utvecklingen av kunskapspraktiker inom EBP?

Artiklarna utforskar olika välfärdsområden där principerna för EBP har använts. Genom närgående analyser baserade på data från etnografiska intervjuer och observationer, vetenskaplig litteratur och situerade experiment, utforskar dessa artiklar olika operationaliseringar av EBP och hur STS-forskning kan bidra med utvecklingar av dessa. Sammantaget utmanar och utvidgar dessa artiklar gränserna för EBP genom att erbjuda perspektiv som går bortom snäva ideal om formalisering och förbestämda kunskapshierarkier.

I stället betonar de behovet av dynamisk samverkan mellan olika former av kunskap som är nödvändig när EBP ska sättas i bruk daglig praktik. Baserat på dessa artiklar skisserar avhandlingen fram konturerna för en epistemologisk omformulering av EBP som utmanar en mer konventionell syn på EBP som en beskrivning av standardiserade insatser. Vidare diskuterar jag hur avhandlingens normativa användning av STS-ansatser omförhandlar traditionella roller, positioner och engagemang inom STS-fältet. Denna avhandling bidrar därmed till att utvidga gränserna inte bara för EBP, utan också för STS-forskning.