Image
Photo: Jessica Oscarsson
Breadcrumb

Mer om programmet Evidensbasering: praktik, teori, kontext

På denna sida hittar du mer detaljer om utbildningen utöver det som finns beskrivet på programsidan under Hitta utbildning. I menyn längre ner på sidan kan du klicka för att se detaljerad beskrivning av de alternativa studietakterna.

Hur har utbildningen fungerat hittills?

Utbildningen har pågått sedan 2013. Studiemiljön är mycket dynamisk med studenter från olika kandidatutbildningar (exempelvis förvaltningsekonomi, sociologi, Liberal Arts eller socialantropologi) och yrkesverksamma såsom organisationskonsulter, ortopedingenjör, utredare, läkare, projektledare, pedagoger, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller folkhälsovetare.

Många studenter kommer resande från hela landet.

Reaktionerna från studenterna har varit att utbildningen är matnyttig men också utmanande. Vanligaste svaren när studenterna anger varför de läser utbildningen:

  • kunna leda en verksamhet mot en mer evidensbaserad praktik
  • få redskap för att kritiskt och initierat kunna argumentera kring krav på evidensbasering

Examen och auktorisering

Examen: Magisterexamen eller masterexamen.

Fortsatta studier: Forskarutbildningen i vetenskapsteori.

Socionomer (med examen om 210 hp) är efter magisterexamen från programmet behöriga till forskarutbildning i socialt arbete.


Auktorisering:

ST-läkare som läser programmet kan tillgodogöra sig kurserna som en del av specialistutbildningen. Programmet täcker in Socialstyrelsens krav på delmål 19 och 20 vad gäller vetenskapligt arbete respektive förbättringskunskap.

Psykologer kan tillgodoräkna sig samtliga programmets magisterkurser inom psykologförbundets specialistordning, dvs VT2110, "Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur" 15 hp (och de mindre delkurser som ingår i denna, alltså EV2210 och EV2220), kursen VT2111, "Evidens i praktiken: sammanställning av evidens i översikter och riktlinjer" 15 hp (och de mindre delkurser som ingår i denna, alltså EV2104 och EV2105) samt kursen EV2113 "Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens" 15 hp (och de mindre delkurser som ingår i denna, alltså EV2106 och EV2107). Respektive 15 hp-kurs motsvarar två breddkurser inom specialistutbildningens kursobligatorium. De mindre delkurserna motsvarar en breddkurs.

Fysioterapeuter kan tillgodoräkna sig hela magisterexamen i evidensbasering vid läsning av masterexamen i fysioterapi. Det betyder att två års utbildning kan ge en magisterexamen i evidensbasering och en masterexamen i fysioterapi.

Masterstudenter på Sahlgrenska Akademin kan tillgodoräkna sig en del av masterprogrammet i en MSc inriktning verksamhetsutveckling.

Doktorander på Sahlgrenska Akademin kan i samråd med handledare och studierektor vid sin institution välja en av evidensprogrammets kurser inom sin valfria kursdel (15 hp) på forskarutbildningen.

Vem ger utbildningen?

Utbildningen ges vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet. Programkoordinator är Morten Sager, filosofie doktor i vetenskapsteori. Se kontaktinformation överst på denna webbsida.

Samarbetande institutioner och fakulteter är institutionen för socialt arbete, psykologiska institutionen, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, utbildningsvetenskapliga fakulteten, institutionen för neurovetenskap och fysiologi samt institutionen för medicin, båda vid Sahlgrenska Akademin.

Samarbetande centrumbildningar är Gothenburg Research Institute (GRI) vid Handelshögskolan och  Centrum för personcentrerad vård (GPCC).

Läs mer i en artikel om utbildningen i GU Journalen eller på DN Debatt där programansvarig Morten Sager har beskrivit möjligheter och problem med evidensbasering och styrning.


Samarbetspartners

Utbildningen har utvecklats i samarbete med SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering. Vi för också en kontinuerlig dialog med Skolverket om utbildningens relevans för skolans område.

Hur anmäler jag mig?

För anmälan till programmet gå till antagning.se och sök på evidensbasering. Hitta rätt studietakt (33, 50 eller 100 procent) genom att klicka på "mer information" och välj sedan rätt alternativ med knappen "välj" och fortsätt anmälan enligt instruktioner.

Isabella Pistone
Isabella Pistone fortsatte som doktorand i vetenskapsteori efter Evidensprogrammet. Nu har hon doktorerat.
Photo: Monica Havström
Claes Swedenborg

Claes Swedenborg, psykolog:

– Kursen har gett mig viktiga vetenskapliga kunskaper på området för kvalitet och styrning av vården, särskilt med utgångspunkt i hur jag själv på en organisatorisk nivå kan planera och medverka i genomförandet av kvalitetsprogram. Det är en kunskap som är efterfrågad av min arbetsgivare men som inte i tillräcklig utsträckning finns tillgänglig via medarbetare. Jag tycker att det är särskilt värdefullt att kursen kan räknas in i min specialistutbildning. Vårdens övergripande kvalitet behöver bli en mer angelägen fråga också för psykologer, och den här kursen har definitivt visat på betydelsen av det.