Navigate to video: Master of Theology at the University of Gothenburg
Video (1:35)
Master of Theology at the University of Gothenburg
Bild
Länkstig

Master i teologi, bibelvetenskap

Program
H2RTM-MTBS
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A22B
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A22C
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om inriktningen

Masterprogrammet i teologi erbjuder en utbildning på avancerad nivå med två specialiseringar: bibelvetenskap och systematisk teologi. Båda specialiseringarna tränar dig i väsentliga teologiska och humanvetenskapliga färdigheter. Väljer du bibelvetenskap utvecklar du dina färdigheter i hermeneutik och texttolkning med fokus på judisk-kristna relationer i studiet av bibliska och relaterade texter. Du studerar i nära kontakt med internationellt erkända lärare, som är aktiva som forskare inom sina respektive fält.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Att studera bibliska texter inte bara i deras ursprungliga kontext, utan också i ljuset av hur de har använts och tolkats, ger en djupare förståelse för deras karaktär och betydelse. En medvetenhet om texternas historiska tillkomstsituation är central för all forskning kring bibeltexternas ursprung och användning och ger en bättre förståelse för deras historiska användning, inte minst vad det gäller judisk-kristna relationer. Ytterligare en aspekt att utforska är genusfrågor och bibeltexter, och hur denna tematik påverkar judisk-kristna relationer. Masterprogrammet är utformat så att det leder till en bred förståelse av teologi. Du kan välja att specialisera dig inom antingen bibelvetenskap eller systematisk teologi, men gemensamt för båda är det kritiska utforskandet av rika traditioner i ljuset av vår egen tid med sina utmaningar.

Fortlöpande kontakt med lärare i en internationell studiemiljö
Vi sticker ut från andra teologiska program genom att erbjuda regelbunden kontakt med och undervisning av lärare på alla dina kurser på avancerad nivå, inklusive uppsatsskrivandet. Våra lärare är ledande inom sina respektive fält och har internationella förankringar och bred erfarenhet från olika delar av världen, såsom exempelvis Stellenbosch, North Carolina, Cambridge, Manchester, Rom och Jerusalem. Seminarier och engagerade diskussioner med kurskamrater och lärare kännetecknar vår akademiska miljö.

Dina studier kommer också att berikas av vårt samarbete med den teologiska fakulteten vid Stellenbosch universitet i Sydafrika, genom kontakt med gästlärare och utbytesstudenter. Utbytesprogrammet ger oss möjlighet att varje termin sända en student från Sverige till Sydafrika.

Skapa din unika profil
Vi erbjuder ett stort antal kurser, vilket ger möjlighet till en bred teologisk utbildning samtidigt som du får utrymme att följa dina egna särskilda forskningsintressen. Programmet innehåller en obligatorisk kurs – Hermeneutik: teologi och bibelbruk – som läses gemensamt av studenter på programmets båda inriktningar.

Du väljer sedan kurser, antingen från våra rekommendationer eller utifrån dina egna intressen. Du skriver din masteruppsats under hela det andra året, parallellt med kursarbete, vilket ger dig tid att utveckla ditt akademiska skrivande och att producera en mer kvalificerad uppsats. Detta ger dig en utmärkt grund för fortsatt teologiskt arbete, såsom exempelvis forskarstudier i religionsvetenskap och teologi.

Specialisering i bibelvetenskap
Vi fokuserar på judisk-kristna relationer i studiet av bibliska och relaterade texter, deras historiska och litterära kontexter, deras historiska reception och samtida användning. Här är några av de kurser du kan välja när du skapar din egen profil:

•    The Bible in Jewish and Christian Relations
•    Male and Female? Gender, God, and Humanity in the Hebrew Bible
•    Jesus Among the Messiahs of Second Temple Judaism
•    Crucifixion in Texts, Art, and Archaeology
•    After Paul: The Later Epistolary Literature in the New Testament

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180hp, vilken inbegriper ett självständigt examensarbete som visar den sökandes färdigheter i akademiskt skrivande. Behöriga är också studenter som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning eller motsvarande utländsk examen.  För bibelvetenskaplig inriktning krävs dessutom minst 15hp bibelhebreiska eller nytestamentlig grekiska. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 5/Engelska A.

Urval

Urval baseras på ett motivationsbrev (Letter of Intent/CV). Ladda upp motivationsbrevet (Letter of Intent / CV) på www.universityadmissions.se eller www.antagning.se senast den 1 februari (om du ansöker i den första antagningsomgången) eller den 2 maj (om du ansöker i den andra antagningsomgången). För att ansöka till programmet behöver du bifoga ett motivationsbrev (Letter of Intent/CV).

Läs mer om Instruktion för ansökan

Efter studierna

Studierna leder till en masterexamen i teologi med specialisering i bibelvetenskap.

Även om vårt program förbereder dig för vidare forskning och akademiskt arbete är de färdigheter du utvecklar under programmets gång värdefulla också inom en rad andra arbetsområden, såsom inom kyrka och samfund, policy-arbete och internationella organisationer. Du kommer att utveckla en kunskap och förståelse som möjliggör intellektuellt ledarskap i många olika sammanhang.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet innehåller en obligatorisk metodkurs gemensam för både bibelvetenskaplig och systematisk-teologisk inriktning, samt en serie valbara kurser inom respektive inriktning. Vi har rekommenderade kurspaket, men du kan också välja fritt från vårt stora kursutbud. Du kan välja att fokusera helt på systematisk teologi, eller också ta kurser inom bibelvetenskap eller något annan relevant fält, såsom religionshistoria eller religionssociologi.

Under det andra året ligger fokus på att skriva masteruppsatsen, vars tematik du utvecklar i nära samarbete med handledare och studiekollegor. Du väljer ditt ämne i samråd med en handledare som har expertkunskap inom fältet och som kan guida dig igenom processen. Att du tar kurser och deltar i seminarier samtidigt som du skriver uppsats resulterar i en mer kvalificerad och forskningsorienterad uppsats, vilken kan fungera som en brygga till vidare forskning, men också till andra karriärvägar där skrivande och textanalys på hög nivå är väsentliga färdigheter.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten