Bild
Kalkbruk i en plasthink, olika pigment och verktyg för konservering, foto.
Foto: Evelina Assarsson
Länkstig

Kurser och innehåll

Här hittar du information om vilka kurser som ingår i konservatorsprogrammet. Kurserna har varierande undervisningsmetoder med både teori och praktiska moment som ger dig den kompetens du behöver för att kunna arbeta som konservator.

Första året

Termin 1

Kulturvårdsstudier, introduktion, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KGM101
Den inledande kursen introducerar dig till akademiska studier, ämnet kulturvård och konservatorns yrkesområde. 

Dokumentation och visualisering, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KGM113
Kursen ger dig grundläggande färdigheter inom kulturvårdens tekniker för dokumentation och visualisering. I kursen får du lära dig om olika tillvägagångssätt, syften och kontexter för dokumentation.

Naturvetenskaplig baskurs, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KKV103
Detta är den första kursen i temat kemi, här får du bland annat lära dig kemikaliehantering labbsäkerhet, grundläggande atomlära och jämviktslära. Kursen ger dig kunskap att klara kommande naturvetenskapliga kurser och du genomför kemilabbar.

Form och materialitet i historiskt perspektiv, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KGM112
Kursen introducerar dig till begreppen form, kultur och historia i dess relation till kunskapsfältet kulturvård. Under kursens gång får du öva på att analysera föremål utifrån form och material.

Termin 2

Oorganisk kemi för konservatorer, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KKV121
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i ämnet oorganisk kemi. I kursen lär du dig att identifiera, analysera och beskriva kulturhistoriska föremål ur ett oorganisk-materialkemiskt perspektiv.

Organisk kemi för konservatorer, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KKV122
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i ämnet organisk kemi. I kursen lär du dig att identifiera, analysera och beskriva kulturhistoriska föremål ur ett organisk-materialkemiskt perspektiv.

Förebyggande konservering, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KKV125
I kursen lär du dig att förstå och diskutera klimat ur ett kulturhistoriskt perspektiv, mäta relativ fuktighet, temperatur och ljus och föreslå skyddande mikroklimat i utställningsmiljö och andra förebyggande åtgärder.

Samlingsförvaltning, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KKV124
I kursen får du lära dig om samlingsförvaltning av museisamlingar och andra kulturhistoriska samlingar. Du lär dig bland annat om risk- och säkerhetsbedömningar och tillståndsanalyser, både för museimagasin, museiarkiv och transport och utlån av kulturhistoriska samlingar.

Andra året

Termin 3

Oorganiska material baskurs 1, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KKV221
I kursen får du grundläggande kunskaper om kulturhistoriska föremål av oorganiska material, så som keramik, glas, gips och sten. Du får lära dig om materialegenskaper, tillverkningsmetoder, nedbrytning och grundläggande konserveringsmetodik av föremål i teori och praktik. I de praktiska momenten lär du dig om de grundläggande konserveringsmetoderna och får konservera föremål av oorganiska material.

Introduktion till målerikonservering, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KKV210
Kursen ger dig en introduktion till konservering av måleri på duk och trä. Du lär dig om historiska tillverkningstekniker, nedbrytningsmekanismer och materialegenskaper. Du får en inblick i färglära som färgkemi, analys av färg och hur färgämnen, pigment och bindemedel åldras och konserveras. Du får också träna på konserveringsåtgärder som spackling, slipning och retuschering vid materialbortfall.

Oorganiska material baskurs 2, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KKV222
Här fortsätter du att förvärva kunskaper om de oorganiska materialen för kulturhistoriska föremål och dess nedbrytning. Du får lära dig olika principer inom konserveringsmetodik både teoretiskt och praktiskt och får konservera föremål i metall.

Kulturvårdens teori och historia, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KTH300
Kursen introducerar grundläggande begrepp och teoretiska frågeställningar inom ämnesområdet ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Fokus ligger på utvecklingen under 18- och 1900-tal med utblickar bakåt och framåt i tiden.

Termin 4

Organiska material baskurs 1, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KKV223
I kursen får du grundläggande kunskaper om de organiska materialen för kulturhistoriska föremål och dess nedbrytning. Du får lära dig olika principer inom konserveringsmetodik både teoretiskt och praktiskt. I kursen får du dokumentera, analysera, göra tillståndsbedömningar, rengöra och konservera föremål i framförallt textil och trä.

Organiska material baskurs 2, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KKV224
I kursen fortsätter du att förvärva kunskaper om de organiska materialen för kulturhistoriska föremål och dess nedbrytning. Du får lära dig olika principer inom konserveringsmetodik både teoretiskt och praktiskt. Under kursens gång får du dokumentera, analysera, göra tillståndsbedömningar, rengöra och konservera föremål i framförallt papper och läder.

Fördjupningskurs i konserveringsmetodik, 15 högskolepoäng 

Kurskod: KKV250 
I kursen utvecklar du dina praktiska färdigheter genom att öva på de olika moment som ingår vid bevarande av föremål. Du utför individuella konserveringsprojekt med museiföremål eller motsvarande. Inom ramen för kursen finns det möjlighet att utföra en miljöpraktik.

Tredje året

Termin 5

Praktik, 22.5 högskolepoäng 

Kurskod: KKV503
Kursen består av verksamhetsförlagd praktik. Praktiken gör du i Sverige eller utomlands vid erkända offentliga konserveringsinstitutioner eller välrenommerade privata verksamheter. Praktikvistelsen sker under handledning och kan anta olika karaktär beroende på de förutsättningar som råder på varje arbetsplats.

Professionella färdigheter för konservatorer, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KKV504
I kursen får du djupgående kunskap om förutsättningarna för konservatorns arbete i den samtida kulturmiljösektorn. Du gör självständiga och kritiska bedömningar och löser problem relaterade till de specifika utmaningar som konservatorsyrket innebär.

Termin 6

Vetenskaplig teori och metod för examensarbete i kulturvård, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: GKM210
Kursen ger dig de grundläggande akademiska verktyg som är nödvändiga för att kunna planera och genomföra ett examensarbete i kulturvård på kandidatnivå. Under kursen formulerar du teoretiska och metodologiska utgångspunkter för det egna examensarbetet utifrån en grundläggande vetenskapsteoretisk förståelse.

Fördjupningsstudie, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: KKV601
Kursen ger dig fördjupad kunskap om litteratur, tryckta och otryckta källor inom programmets inriktning och ditt valda fördjupningsområde. Genom avancerad informations- och litteratursökning i forskningsbibliotekens databaser får du tillgång till litteratur samt forskningsresultat av relevans.

Examenskurs för kandidatexamen, 15 högskolepoäng 

Kurskod: KKV602
Examensarbetet är den sista kursen och ger möjlighet till fördjupning och tillämpning av de kunskaper och färdigheter som du har fått under utbildningen.

 

Till programbeskrivningen