Bild
Länkstig

Kulturvård med inriktning mot konservering, masterprogram

Program
N2KVP
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A18B
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i kulturvård med inriktning mot konservering ger dig möjlighet att specialisera dig inom konservering och fördjupa dig i metodologiska och praktiska konserveringskunskaper. Programmet som startar 2024 har inriktningen arkeologiska material. Under utbildningen utvecklar du ditt kritiska tänkande för att kunna ta välgrundade beslut om konserveringsåtgärder och fördjupar dina analys- och dokumentationstekniker inom specialiseringsområdet. Masterutbildningen öppnar också upp för en akademisk karriär. Utbildningen ges på engelska.

Om utbildningen

Att bevara konstföremål är nödvändigt för att kommande generationer ska kunna ta del av vårt kulturarv. Många material bryts ner genom komplexa kemiska processer och det är viktigt att förstå dem för att kunna förhindra eller fördröja dem. Klimatförändringars påverkan på kulturarv och ett ökat krav om att tillgängliggöra konstföremål i utställningssammanhang är andra utmaningar som konservatorer står inför.

På masterprogrammet i kulturvård med inriktning mot konservering får du lära dig att införliva konservatoryrkets etiska regler med vetenskapliga analysmetoder vid tillståndsbedömning av konstföremål och när du utför aktiva och förebyggande konserveringsåtgärder. Under utbildningen får du möjlighet att utveckla ett eget kritiskt tänkande för att kunna ta välgrundade beslut vid val av konserveringsmetoder. Du får också träna på att förutse och värdera konsekvenserna av olika konserveringsåtgärder och argumentera för val av lämpligt tillvägagångssätt med utgångspunkt i museiobjekt eller konstverk i offentlig miljö och dess specifika kontext.

Utbildningen ges i enlighet med den europeiska yrkestandarden för konservering som tagits fram av European Confederation of Conservators-Restorers Organisations (E.C.C.O.) och European Network for Conservation/Restoration Education (ENCoRE) vilket gör att du efter utbildningen kan arbeta både i Sverige och på den internationella arbetsmarknaden.

Programmet ger dig praktiska färdigheter inom:

  • dokumentationsfotografering och videoproduktion
  • 3D-fotografering
  • teknisk fotografering
  • röntgenfluorescens (XRF)
  • Fourier transform infraröd spektroskopi (FTIR)
  • Ramanspektroskopi
  • Svepelektronmikroskop med energidispersiv röntgenspektroskopi (SEM-EDS).

Läs mer om kurserna som ingår i programmet (på engelska). 

Unik möjlighet till specialisering

Programmet erbjuder en ny inriktning varje läsår. Programmet som startar hösten 2024 har inriktningen arkeologiska material.

Arkeologiska föremål är ett kulturarv som upptäckts först vid arkeologiska utgrävningar i land- och havsmiljöer. Föremål som befunnit sig länge i jord eller vatten behöver särskild hantering då utgrävningarna medför en klimat- och miljöförändring för föremålet. Du som läser inriktningen konservering av arkeologiska material lär dig konservering i fält och labbmiljö liksom metoder för undersökning och analys av arkeologiska material. 

Programstarten 2025 kommer att ha inriktningen sten. Specialiseringarna för efterföljande läsår är metaller, monumental konst, glas och keramik, papper och konserveringsvetenskap.

Internationell miljö med fokus på forskning och samarbeten

Masterprogrammet samverkar med yrkesverksamma specialister och forskare från hela världen. Institutionen har breda nätverk och flera viktiga samarbetspartners såsom muséer och konserveringsinstitutioner i Sverige och i omvärlden, detta ger dig goda möjligheter att skapa kontakter för framtida yrkesutövning och inför en forskarutbildning. 

Tillgängligt och levande kulturarv

Som konservator bidrar du i hållbarhetsarbetet när du i din yrkesroll håller kulturarvet tillgängligt och levande. Genom att vårda och bevara föremål, interiörer och byggnadselement arbetar du kontinuerligt och konkret med delmål 11.4 som handlar om att skydda världens natur- och kulturarv.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen i kulturvård med inriktning mot konservering.Student med motsvarade utbildning kan ges tillträde till programmet efter prövning. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande IELTS eller TOEFL.

Urval

Högskolepoäng inom kulturvård.

Efter studierna

Efter avslutat program kan du ansöka om en Filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering och är behörig för akademiska studier på forskarnivå.

Utbildningen ges i enlighet med den europeiska yrkestandarden för konservering vilket gör att du efter utbildningen kan arbeta både i Sverige och på den internationella arbetsmarknaden. Tidigare studenter arbetar på museum, privata konserveringsateljéer, bibliotek och inom regional eller statlig verksamhet. Flera av våra tidigare studenter har startat egna företag.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen ges på engelska och bygger på föreläsningar, seminarier, handledning och laborationer. Under det första året läser du kurser inom huvudområdet konservering och under det andra året gör du praktik och skriver din masteruppsats. Programmet kombinerar vetenskap, praktisk konservering och forskning och undervisas av erfarna konservatorer, konserveringsforskare och internationella gästföreläsare. 

Miljöarbete i undervisningen

På programmet använder du olika typer av lösningsmedel, kemikalier och förbrukningsmaterial för att utföra bevarande och restaurerande åtgärder - universitetet har avtal med företag som hanterar återlämning och återvinning av kemikalier och avfall och för att bidra till miljömålen använder vi gröna lösningsmedel eller det mest miljövänliga alternativet i undervisningen. Vi har en plan för hur vi hanterar engångsartiklar och som student får du en introduktion i hur konservatorer kan arbeta hållbart med förbrukningsmaterial.

Lokaler

Undervisningen sker i huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg.

Läs mer om lokaler