Länkstig

Filosofi: Breddningskurs (samhälle, kunskap och värde)

Kurs
FB1010
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-12425
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Kursen sker helt på distans utan fysiska träffar.

Kursen består av fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera: Politisk filosofi, Kunskapsteori, Metaetik samt Vetenskapsfilosofi.

Politisk filosofi ger dig en introduktion till centrala frågeställningar, begrepp och teoribildningar inom den politiska filosofin. De frågor som tas upp rör bland annat statsmaktens legitimitet, hur staten bör styras, vilken uppgift den bör ha och var gränserna för dess makt bör gå. Därigenom sätts fokus på begrepp som demokrati, jämlikhet, frihet och rättvisa. Utöver föreläsningar och litteraturstudier ges du tillfälle att analysera och diskutera de teoretiska resonemang som presenteras, bland annat genom att koppla dem till aktuella samhällsfenomen såsom klimatförändring och migration.

I delkursen Kunskapsteori behandlas centrala problem inom analytisk-filosofisk kunskapsteori inklusive socialepistemologi: hur kunskap ska definieras, vilka olika slags kunskap som finns, om det är möjligt att få kunskap om något, vad det är möjligt att få kunskap om och hur det det är möjligt att få kunskap om det samt vad sociala faktorer spelar för roll för kunskap om något.

Metaetik ger en dig grundläggande introduktion till den gren av moralfilosofin som undersöker frågor om moralens natur i form av språk, tänkande, kunskap och sanning. Några exempel på metaetiska frågeställningar som delkursen behandlar är: Syftar moraliska utsagor till att säga någonting om hur verkligheten, oberoende av oss själva, är beskaffad? Eller är moraliska utsagor enbart uttryck för emotioner? Finns det moraliska fakta? Hur, om alls, kan vi förvärva moralisk kunskap? Vilket
samband råder mellan våra moraliska övertygelser och hur vi är motiverade att handla?

I delkursen Vetenskapsfilosofi introduceras vetenskapsfilosofiska frågor och teorier från tidigt 1900-tal och fram till samtiden. Exempel och diskussioner berör grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar rörande ett brett urval av vetenskapsgrenar: naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap och humanvetenskap. Såväl epistemologiska som metafysiska och etiska frågor som aktualiseras av vetenskapligt kunskapssökande adresseras.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat om minst 22,5 hp inom ramen för FG1010 Filosofi: Grundkurs (kritiskt tänkande, historia och normer) eller FI1100 Filosofi: Grundkurs eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.