Länkstig

Estetikens idéhistoria, grundkurs

Kurs
IL1108
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Vad är konst? Vilken roll har föreställningar om skönhet spelat i vår idéhistoria? Kan man definiera god smak?

I ett kronologiskt svep från antiken till postmodernismen får du bekanta dig med estetiska frågor och konstteoretiska begrepp. Genom diskussion och analys av centrala källtexter ger kursen en ökad förståelse för de estetiska idéernas relation till sådant som människobild, kunskapssyn, ideologi och samhällsutveckling.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna

Är du intresserad av konst, kultur och estetik kan kursen ingå i en kandidatexamen där du kombinerar ytterligare kurser i idé- och lärdomshistoria med kurser i angränsande ämnen, exempelvis Konst- och bildvetenskap, Litteraturvetenskap, Teaterstudier och Musikvetenskap.
Se rekommenderade studiegångar https://gu.se/studera/hitta-utbildning/rekommenderade-studiegangar-i-id…

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten