Länkstig

Biologi och lärande, masterprogram

Program
N2BOL
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Biologi och lärande vänder sig till dig som funderar på att bli lärare, men samtidigt vill fördjupa dina ämneskunskaper inom biologi. Efter programmet kan du välja att antingen arbeta som lärare i grundskolan eller gymnasiet, eller som biolog/molekylärbiolog inom näringsliv eller offentlig sektor.

Om utbildningen

Masterprogrammet Biologi och lärande ger dig en unik chans att kombinera studier i didaktik med masterstudier inom biologi/molekylärbiologi. Programmet ger dig både en naturvetenskaplig masterexamen i biologi eller molekylärbiologi och en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Termin 1 och 2

Du inleder programmet med Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk med förhöjd studietakt. Programmet består av följande delar:

  • Lärande, utveckling, didaktik och ämne
  • Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete
  • Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering
  • Skolväsendets historia, styrdokument och organisation
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Förhöjd studietakt

Den kompletterande pedagogiska utbildningen ges med förhöjd studietakt, vilket innebär att du under det här året sammanlagt tar 90 högskolepoäng (125 procents studietakt).

Den genomsnittliga arbetsinsatsen är cirka 50 timmar per vecka, och du är vanligtvis schemalagd kl 8-18 måndag till fredag. Dessutom pågår programmet även under sommaren, med fyra veckor undervisningsfritt.

Termin 3

Du fortsätter programmet med en termin valfria masterkurser i biologi/molekylärbiologi, där du till exempel kan fördjupa dig inom ämnet genom att välja följande kurser:

Period 1 (september-november)

Evolutionär ekologi 15 hp (BIO426)
Naturvård, förvaltning och skötsel, 15 hp (undervisningsspråk svenska) (BIO499)
Molekylärbiologi, 15 hp (BIO545)

Period 2 (november-januari)

Genteknisk modifiering av nyttoväxter 7,5 hp (BIO330) (kan kombineras med BIO523)
Bevarandebiologi och populationsgenetik, 15 hp (BIO418)
Marina djur: Jämförande fysiologi o. tillämpningar inom vattenbruk 15 hp (BIO484)
Utveckling av läkemedel, 7,5 hp (BIO523 ) (kan kombineras med BIO330)
Genetik, 15 hp (BIO555)

Termin 4

Under den fjärde terminen gör du ett självständigt arbete i biologi/molekylärbiologi på avancerad nivå.

Lärarexamen

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har två inriktningar:

  • Grundskolan årskurs 7–9, ett ämne
  • Gymnasieskolan, ett ämne

Examen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9

Väljer du ämneslärarexamen mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, blir du även behörig att undervisa i årskurs 4–9. Du blir dessutom behörig gymnasielärare i det ämne som du läst minst 90 högskolepoäng i.

Examen med inriktning mot gymnasiet

Med en examen mot gymnasiet blir du även behörig att undervisa i årskurs 7-9. Inriktningen väljer du inför termin 2.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet och en kandidatexamen krävs kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet biologi. Dessutom krävs svenska 3/svenska B, och engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet. Till kurserna föreligger särskilda förkunskapskrav vilka anges i respektive kursplan. Vid antagning till programmet ges man garantiplats på någon av inriktningarna på Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, förhöjd studietakt (KPU) under förutsättning att man vid kommande start av KPU uppfyller ett av nedanstående behörighetskrav. För inriktningen Grundskolans åk 7-9, ett ämne: 90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. För inriktningen Gymnasieskolan, ett ämne: 120 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Detta kommer att prövas inför termin 2 då KPU:n startar.

Efter studierna

Utbildningen ger dig en bred arbetsmarknad, oavsett om du väljer att arbeta som biologilärare eller som biolog/molekylärbiolog inom näringsliv och offentlig sektor. Bristen på behöriga ämneslärare i biologi är stor, och arbetsmarknaden är god inom grundskolan som gymnasiet.

Ditt val av fördjupningskurser ger dig också möjlighet att skaffa en spetskompetens för att öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden, om du väljer att arbeta som biolog. Biologer och molekylärbiologer återfinns bland annat hos länsstyrelser, kommuner, myndigheter och privata företag.

Så är det att plugga

Undervisningen

Under den pedagogiska utbildningen varvas teoretiska moment med verksamhetsförlagd utbildning (praktik), som du gör vid en särskilt utvald högstadie- eller gymnasieskola inom Göteborgs kommun.

Under termin fyra gör du ett självständigt arbete, som är starkt forskningsanknutet och antingen bedrivs i nära anknytning till de forskargrupper inom området biologi/molekylärbiologi som finns vid universitetet eller genomförs på ett företag eller en myndighet.