Göteborgs universitet
Bild
Föreläsning med en grupp studenter

RIO

Referensgruppen för idéburna organisationer (RIO) samlar verksamma från idéburen sektor och personer kopplade till institutionen för socialt arbete. Nätverket är sedan 2006 en aktiv samverkansplattform med syftet att idéburna organisationer och de brukare eller medlemmar som de företräder ska få en röst i socionomutbildningen.

Detta är RIO

Personer från organisationerna i RIO deltar i undervisningen på olika kurser i socionomprogrammet. Genom RIO-nätverket identifieras på så sätt relevanta forskningsfrågor för institutionen för socialt arbete och genom utbytet når institutionen ut med relevant kunskap från vår forskning.

RIO-nätverket genomför även pedagogiska utvecklingsprojekt i förhållande till både kurser och socionomutbildningen.

Ordinarie nätverksträffar hålls återkommande 2–3 gånger per termin.

Organisationer i RIO

 • Autism och Aspergerföreningen, distrikt Göteborg
 • BRIS i Göteborg
 • Bryggan, Göteborg
 • Göteborgsfontänen (medlem i Sveriges Fontänhus)
 • Göteborgs Stadsmission
 • Göteborgs Räddningsmission
 • Individuell Människohjälp (IM)
 • Jordhammars Växtkraft (socialt företag i Stenungsunds kommun)
 • Kriminellas Revansch i samhället (KRIS)
 • Kvinnojouren ADA
 • Kvinnojouren Terrafem
 • Kyrkans jourtjänst
 • Positiva Gruppen Väst
 • RFSL
 • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
 • Röda Korset
 • Unga rörelsehindrade (Göteborgsklubben)
 • Vägen ut – kooperativen
Bild
En grupp studenter står framför en whiteboard-tavla med pappersark och genomför ett grupparbete.

Pågående projekt

Pandemi & Förändring

Under 2020/2021 har vi inom RIO ägnat mycket tid åt att utbyta våra erfarenheter från pandemiåret. I dessa gemensamma processer har vi delat med oss av våra specifika målgruppers utsatthet, hur våra olika organisationer har ställt om sin verksamhet utifrån olika teman och vad det har inneburit ur ett personalperspektiv.

Ur detta arbete i nätverket har ett projekt inletts som heter Pandemi & Förändring, där några av medlemsorganisationerna medverkar. Ett arbete pågår med att identifiera hur dessa erfarenheter kan dokumenteras för framtiden.

CiviDig

CiviDig är ett projekt som under 2020 finansierades Forskning och innovationskontoret vid Göteborgs universitet för att utforska intresset och etablera samverkan kring att bygga en framtida digital plattform. Syftet med plattformen är att utveckla ytorna för samverkan mellan institutionen för socialt arbete och civilsamhällets organisationer. Projektet är sprunget ur tidigare projekt däribland KUNIS-projektet och handlar om hur digitalisering kan understödja det gemensamma kunskapsbyggandet och kunskapsutbytet.

Vägar till arbete

I forskningsstudien Vägar till arbete jämförs insatser som bedrivs i kommunal regi och av idéburen sektor i Göteborgs Stad. De idéburna verksamheter som är med i studien är Bräcke diakoni, Reningsborg och Vägen ut-kooperativen. Det övergripande syftet med studien är att förstå hur de olika insatserna fungerar i praktiken och vad de får för konsekvenser för deltagarna.

Projektgruppen består av professor Mikaela Starke (projektledare), docent Tina Olsson och fil. dr Katarina Hollertz.

Forskningsprojektet Vägar till arbete

Genomförda projekt

KUNiS-projektet (Kunskap i Samverkan)

KUNiS-projektet (2014–2017) var ett samverkansprojekt finansierat av Allmänna arvsfonden som syftade till att öka brukarmedverkan i socionomutbildningen och den ideella sektorns möjligheter att påverka den. Genom KUNiS-projektet utvecklades och förstärktes samarbetet mellan ideell sektor och utbildningen på flera sätt. Bland annat läste deltagare från brukarorganisationer kurser parallellt med socionomstudenter.

KUNiS-projektet

Bild
En grupp studenter sitter runt ett bord och har en diskussion.

 

Workshop om arbetsmarknaden - civilsamhällets erfarenheter & lösningar

Referensgruppen för idéburna organisationer (RIO) bjuder in till en workshop för att samla våra erfarenheter av dagens arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik samt de lösningar som civilsamhället står för. Workshopen vänder sig i första hand till dig som är aktiv inom civilsamhället, men även till studenter och forskare med intresse för dessa frågor.

NÄR & VAR?
18 januari 2022 kl. 13-16 digital via Zoom. Länk kommer att skickas till anmälda deltagare.

ANMÄLAN

Anmälan görs via denna länk