Göteborgs universitet
Bild
Föreläsning med en grupp studenter

RIO

RIO är ett nätverk som förenar personer från den idéburna sektorn och kopplade till Institutionen för socialt arbete. Sedan 2006 är det en aktiv plattform för att ge idéburna organisationer och deras brukare eller medlemmar en röst i socionomutbildningen.

Idéburen röst i socionomutbildningen

Referensgruppen för idéburna organisationer (RIO) samlar verksamma från idéburen sektor för att ge idéburna organisationer och de brukare eller medlemmar som de företräder en röst i socionomutbildningen.

Personer från organisationerna i RIO deltar i undervisningen på olika kurser i socionomprogrammet. Genom RIO-nätverket identifieras på så sätt relevanta forskningsfrågor för institutionen för socialt arbete och genom utbytet når institutionen ut med relevant kunskap från vår forskning.

RIO-nätverket genomför även pedagogiska utvecklingsprojekt i förhållande till både kurser och socionomutbildningen.

Ordinarie nätverksträffar hålls återkommande 2–3 gånger per termin.

Bild
En grupp studenter står framför en whiteboard-tavla med pappersark och genomför ett grupparbete.

Pågående projekt

Vägar till arbete

I forskningsstudien Vägar till arbete jämförs insatser som bedrivs i kommunal regi och av idéburen sektor i Göteborgs Stad. De idéburna verksamheter som är med i studien är Bräcke diakoni, Reningsborg och Vägen ut-kooperativen. Det övergripande syftet med studien är att förstå hur de olika insatserna fungerar i praktiken och vad de får för konsekvenser för deltagarna.

Projektgruppen består av professor Mikaela Starke (projektledare), docent Tina Olsson och fil. dr Katarina Hollertz.

Forskningsprojektet Vägar till arbete

Bild
Nätverksträff RIO

Genomförda projekt

Pandemi & Förändring

Under 2020/2021 har vi inom RIO ägnat mycket tid åt att utbyta våra erfarenheter från pandemiåret. I dessa gemensamma processer har vi delat med oss av våra specifika målgruppers utsatthet, hur våra olika organisationer har ställt om sin verksamhet utifrån olika teman och vad det har inneburit ur ett personalperspektiv.

Ur detta arbete i nätverket har ett projekt inletts som heter Pandemi & Förändring, där några av medlemsorganisationerna medverkar. I arbetet har vi identifierat hur dessa erfarenheter kan dokumenteras för framtiden.

CiviDig

CiviDig är ett projekt som under 2020 finansierades av Forskning och innovationskontoret vid Göteborgs universitet för att utforska intresset och etablera samverkan kring att bygga en framtida digital plattform. Syftet med plattformen är att utveckla ytorna för samverkan mellan institutionen för socialt arbete och civilsamhällets organisationer. Projektet är sprunget ur tidigare projekt däribland KUNIS-projektet och handlar om hur digitalisering kan understödja det gemensamma kunskapsbyggandet och kunskapsutbytet.

KUNiS-projektet (Kunskap i Samverkan)

KUNiS-projektet (2014–2017) var ett samverkansprojekt finansierat av Allmänna arvsfonden som syftade till att öka brukarmedverkan i socionomutbildningen och den ideella sektorns möjligheter att påverka den. Genom KUNiS-projektet utvecklades och förstärktes samarbetet mellan ideell sektor och utbildningen på flera sätt. Bland annat läste deltagare från brukarorganisationer kurser parallellt med socionomstudenter.

KUNiS-projektet

Nätverksträff med RIO

Organisationer i RIO

Räddningsmissionen

Autism distrikt Göteborg

Antidiskrimineringsbyrån Väst

Vägen ut kooperativen

Fontänhuset Göteborg

Vi står inte ut

Hjärnkraft

ATSUB Göteborg

Positiva gruppen Väst

Riksgrunden

Fontänhuset Göteborg

Funktionsrätt VGR och Hjärnkraft

Funktionsrätt Göteborg

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare (Gfs)

Stadsmissionen

Funktionsrätt Västra Götaland

Ångestsyndromsällskapet

NSPH VästraGötaland/Göteborg

Suicide Zero

Stadsmissionen

Svenska Kyrkan / HUG

#Utan skyddsnät

Peer-Support Gbg

Självhjälpshuset Solkatten

OCD-förbundet

Brottsofferjouren (BOJ)

LaSSe Brukarstödcenter