Länkstig

Tove Edmar Lagerberg

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 8B, plan 3
41390 Göteborg
Rumsnummer
A617
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om Tove Edmar Lagerberg

Tove är legitimerad logoped och universitetslektor i logopedi. Hon undervisar om stamning (störningar i talets flyt) och bedriver även forskning inom området, framförallt rörande behandling för tonåringar. Har tidigare varit kliniskt verksam som logoped och arbetat med barn och vuxna som stammar på Mottagningen för logopedi och foniatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon var då också samordnare för specialistsjukvården Intensiv Stamningsterapi. Tove medverkar nu bland annat i ett forskningsprojekt vid Universitet i Oslo om stamningsbehandling för små barn.

Här finns information om stamning: https://www.youtube.com/watch?v=C9y39cDumAk

Tove disputerade 2013 med avhandlingen Assessment of intelligibility in children och är programansvarig för logopedprogrammet sedan 2014.

Undervisningsområden

Handleder examensarbeten (magisteruppsats) och masteruppsatser. Har kursansvar bland annat för Professionskurserna på logopedprogrammet samt ansvarar för undervisning om störningar i talets flyt (stamning) och pedagogik.

Forskningsområde

Tove har medverkat i och publicerat ett antal studier inom ramen för två VR-finansierade forskningsprojekt; Att mäta och undersöka sambandet mellan talets förståelighet, talhastighet och artikulatorisk precision hos personer med olika typer av talstörningar (2011-2015), vid Sahlgrenska akademin, samt Funktionella konsekvenser av barns sammanhängande tal, vid Karolinska Institutet (2016-2018).

Forskningen handlar för närvarande främst om stamning, framförallt hos tonåringar och Tove har handlett nedanstående projekt/magisterarbeten på området:

  • Intensiv Stamningsterapis effekt på stamningsbeteenden, förståelighet och attityd till kommunikation hos fem barn (Eriksson, 2009)
  • Stuttering Severity Instrument 3: Svensk översättning och utprövning (Carlsson & Åberg, 2015)
  • Minnen från en skoltid med stamning – en kvalitativintervjustudie om bemötandets påverkan på självbilden (Grey & Grönfors, 2016)
  • Inledande logopediskt föräldrasamtal vid stamning hos förskolebarn – en kvalitativ intervjustudie om föräldrars upplevelse (Häggståhl & Stopp, 2017).
  • Gymnasielärares kunskap om och inställning till stamning – en kvantitativ enkätstudie (Brattgård & Trapp, 2017)
  • Logopeders upplevelser och tankar om stamningsbehandling med tonåringar; En kvalitativ intervjustudie (Karlsson and Millblad, 2021)
  • Erfarenheter av logopedisk behandling i tonåren hos vuxna personer som stammar (Svärdberger, 2021)

Tove var med och startade projektet Stuttering Research and Educational Network www.sturen.org och European Clinical Specialization in Fluency disorders www.ecsf.eu. För närvarande medverkar hon i projektet Effective Stuttering Treatment (Universitetet i Oslo) som finansieras av Norges forskningsråd, http://theestproject.blogspot.com/

Tidigare forskning har handlat om förståelighet och bedömning av förståelighet hos barn på ordnivå och spontantalsnivå. Med förståelighet avses i vilken grad talaren kan förmedla sitt budskap till lyssnaren och hur väl lyssnaren förstår det talaren vill förmedla.