Länkstig

Susanna Strömberg

Forskningsingenjör 1.e

Institutionen för marina
vetenskaper
Telefon
Besöksadress
Carl skottsbergs gata 22 b
41319 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Susanna Strömberg

Jag har disputerat på kallvattenkorallen Lophelia pertusa (ögonkorall), med fokus på de tidiga livscykelstadierna, d.v.s. fortplantning, embryo- och larvutveckling, inklusive deras beteende. De här tidiga livscykelstadierna är viktiga för artens fömåga till spridning, och kunskap om dem ökar vår förmåga att ta bättre beslut när det gäller åtgärder för att skydda arten och se till att populationerna är livskraftiga.

Kallvattenkoraller kan bilda vidsträckta revområden och ha en artrikedom som är jämförbar med tropiska korallrev. De är viktiga födosöksområden för vissa kommersiellt viktiga fiskar, som t.ex. torsk, gråsej och kungsfisk, och utgör på så sätt en viktig ekosystemtjänst för oss människor. Man har sett att när korallreven förstörts så har även fisket minskat i området. Bottentrålning är en effektiv fiskemetod, men det är också en väldigt destruktiv metod som kan jämföras med kalhuggning av skog. Några tråldrag kan utplåna ett helt revområde. Även olje- och gasutvinning till havs kan ha negativa effekter på reven, liksom havsförsurningen som är en följd av vårt användande av fossila bränslen. För att veta hur resilienta (motståndskraftiga) kallvattenkoraller är mot alla de hot vi utsätter dem för så behöver vi veta mer om vad som krävs för att de ska lyckas med sin fortplantning och spridning. De här kunskaperna är även viktiga för att vi ska veta när det är nödvändigt att gå in och göra konkreta åtgärder utöver att bilda skyddsområden. Som t.ex. att aktivt restaurera korallreven genom att sätta ut artificiella revstrukturer för att larverna ska ha någonstans att sätta sig, eller plantera ut levande koraller. Under mitt doktorandprojekt startade jag ett restaureringsförsök – fyrtiofem betongblock med olika design placerades ut på havsbotten i Kosterhavet.

Nu har vi påbörjat ett EU LIFE-projekt för att göra en restaurering av korallhabitaten i större skala, LIFE LOPHELIA. Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland och förvaltningen för Kosterhavets marina nationalpark. Från GU är det Ann Larsson och jag, samt vår projektassistent Nina Luckas som jobbar med projektet.

Färdigheter

Jag har jobbat med metoder som histologi, svepelektronmikroskopi (SEM), generell mikroskopering och fotografi. Jag har även designat en expermimentuppställning för settling med 18 roterande bägare, drivna av en motor via drivremmar.

Avhandling:

Early Life-History of the Cold-Water Coral Lophelia pertusa – with implications for dispersal.

Supplement till Paper II i avhandlingen

Paper II supplemental tables and graphs

Paper II supplemental images