Länkstig

Stefan Hulth

Professor

Institutionen för marina vetenskaper
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22B
41319 Göteborg
Rumsnummer
4157
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Prefekt

Kristineberg Center för marin forskning och innovation
Besöksadress
Kristineberg 566
45178 Fiskebäckskil
Postadress
Kristineberg 566
45178 Fiskebäckskil

Prefekt

Institutionen för marina vetenskaper
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
4157

Om Stefan Hulth

UPPDRAG (urval)

Prefekt, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet (2021 - )

Vicedekan med särskilt ansvar för utbildningsfrågor, naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet (2012 - 2018)

Ställföreträdande prefekt, Institutionen för kemi, Göteborgs Universitet (2009 - 2012)

Prodekan, Utbildnings och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, Göteborgs universitet (2010)

Ledamot, Utbildningsnämnden, Göteborgs universitet (2012 - 2018)

Ledamot, Kvalitetsutskottet, Göteborgs universitet (2015 - 2018)

Ledamot, Utbildnings och Forskningsnämnden för Lärarutbildning (UFL), Göteborgs Universitet (2007 - 2009)

Ledamot, Institutionsrådet Marina Vetenskaper (2018 - 2021)

Ordförande, Rektors uppdrag att leda arbetsgruppen för ny besluts- och delegationsordning, Göteborgs universitet (2011)

Examinator för doktorsexamen i kemi (2007 -), biologi (2012 -) och marina vetenskaper (2017 -), Göteborgs Universitet

Granskar regelbundet manuskript för publicering i t.ex. AMBIO, Aquatic Microbial Ecology, Biogeochemistry, Biogeosciences, , Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology, Environmental Science and Technology, Estuarine, Coastal and Shelf Science, Geobiology, Geochimica et Cosmochimica Acta, , ISME journal, Limnology and Oceanography, Marine Chemistry, Marine Ecology Progress Series, Nature Geoscience, Sensors and Actuators: B. Chemical.

Anlitas regelbundet som expert och extern granskare av ansökningar till olika forskningsråd, t.ex. American National Science Foundation (NSF), UK National Environment Research Council (NERC), Östersjöstiftelsen och Norwegian Research Council (NRC)

FORSKNING Huvudsaklig forskningsaktivitet relaterar till utveckling av analytiska och molekylära detektionssystem att studera biogeokemiska processer, samt struktur och funktion hos naturliga ekosystem, mikrobiella samhällen och enskilda bakterieceller med hög rums- och tidsupplösning. De senaste åren har forskningen fokuserat på:

  • Utveckling av molekylära verktyg för identifiering och funktionell karaktärisering av enskilda bakterieceller och nätverk av celler eller vesiklar
  • Mikrobiell biogeokemi: betydelsen av funktionell och strukturell diversitet hos mikrobiella samhällen för viktiga ekosystemfunktioner i naturliga system.
  • Utveckling av analytiska sensorsystem för bestämning av lösta ämnen med hög precision vid låga koncentrationer.

Specifika forskningsprojekt inkluderar exempelvis:

Utveckling av molekylära sensorer för avbildning och karakterisering av mikrobiella samhällen över redox-gränser i naturliga system; VR 2015-2018 (#621-2014-5334).

Struktur och funktion av solbelysta kustnära ekosystem samt deras betydelse för omsättningen av kol och näringsämnen under transport från land till hav; EU-BONUS, COCOA 2014-2017

Utveckling av kemiska och biologiska sensorer och detektionssystem för högupplöst bestämning av lösta ämnen i en (mikrosensorer) eller flera (bildsensorer) dimensioner; VR 2007-2009, 2006 och 2004-2006 samt FORMAS 2008-2010 och 2004-2006.

Alternativa omvandlingsvägar av organiska och oorganiska kväveföreningar i naturliga system (t.ex. anammox och anaerob oxidation av ammonium med Mn-oxider); VR 2007-2009, 2004-2006 och 2002-2003, FORMAS 2005-2006 och MISTRA 2002-2005.

Funktionell karaktärisering och biodiversitet av bakterier specialiserade på kvävets kretslopp (t.ex. nitrifikation, denitrifikation och anammox) i naturliga miljöer; VR 2015-2018 och 2007-2009.

Funktionell biodiversitet av makrofauna och mineralisering av organiskt material i bioturberade sediment; FORMAS 2008-2010, 2005-2006, 2004-2005 och 2003-2004.

Regenerering av närsalter och betydelsen av närsalter från ytsedimentet för uppkomst och utbredning av makroalgmattor i grunda havsvikar; FORMAS 2004-2005 och 2002-2003.

Tidigare forskningsaktivitet inkluderar design och konstruktion av utrustning för provtagning med hög precision in-situ (t.ex. bentisk mini-landare); Crafoordska stiftelsen 1998.

UNDERVISNING Undervisning på grund- och avancerad nivå äger huvudsakligen rum på kurser relaterade till grundläggande kemi (stökiometri och jämviktslära), marin kemi (allmän biogeokemi, elementens kretslopp i havet, historisk utveckling av kemiska ämnen i hav och atmosfär, spontanitet av kemiska reaktioner, och jordens redoxkemi) och analytisk kemi (allmän spektroskopi, biosensorer, bildsensorer, analytiska protokoll för kvantifiering av lösta ämnen med bildsensorer).

Exempel på undervisning i form av föreläsningar och räkneövningar:

  • KEM011, Grundläggande kemi 1
  • KEM 080, Analytisk kemi 2
  • KER 210, Analytisk farmacevtisk kemi
  • MAR 107/MAV 108, Kustekosystem 1
  • KEM 490, Miljökemi

Förutom handledning av självständiga arbeten för kandidat- (Fil. Kand.), magister- (Fil. Mag.), och master- (Fil. Master) examen, handleder jag doktorander inom forskningsområdena analytisk kemi och marin kemi.