Länkstig

Orla Vigsö

Professor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Orla Vigsö

Mag.art. & cand.mag från Århus universitet 1990 i statsvetenskap och nordiska språk, med avhandlingen Interpretationsbegrebet i hermeneutikken og semiotikken: Paul Ricoeur & A.J. Greimas. Lic.fil. i nordiska språk från Uppsala univeristet 2002 med uppstasen Parti og vælgere. Studier i svensk partipolitisk kommunikation 1991-2001. Fil.dr. 2004 från samma ställe med Valretorik i text och bild. En studie i 2002 års svenska valaffischer. Docent i svenska språket 2009, professor i retorik 2011, professor i medie- och kommunikationsvetenskap 2015. Dessutom verksam som översättare, bl.a. av fransk filosofi.

Se även: https://shfa.academia.edu/OrlaVigsö

Bakgrund

Jag började undervisa i Århus på Institutionen för tvärvetenskap och fortsatte som dansk lektor i Uppsala 1991-97. På Roskilde universitet 1997-2000, där jag bl.a. undervisade på utbildningen i PR. Lektor på Nordens folkliga akademi 2000-03, där jag arbetade med folkbildnings- och vuxenutbildningsfrågor. Doktorandtjänst 2003-04, sen extern och vikarierande lektor i bl.a. politisk kommunikation på Handelshögskolan i Århus. Lektor i svenska på Örebro universitet 2007-10, lektor och professor i retorik på Södertörns högskola 2010-14. Sedan mars 2013 anställd på JMG.

Forskningsintresse

Min forskning har haft två huvudinriktningar, politisk kommunikation och kriskommunikation, men båda har betraktats som delar av den övergripande kategorin strategisk kommunikation.

Inom politisk kommunikation har särskild valaffischer och annan partipolitisk kommunikation varit i centrum. Min bakgrund i retorik och pragmatisk textanalys har gjort det naturligt att i hög grad tänka in kontexten i analyserna, och jag har då försökt få en bredare förståelse av villkoren för partipolitisk kommunikation. Det har dels lett mig till den franska politiska sociologin och Bourdieu och synen på politik som en marknad, dels till marknadsföringsteori och frågan om t.ex. målgruppsanpassning och imageuppbyggande. Inom kriskommunikation har jag särskild intresserat mig för myndigheter och andra hel- eller halvstatliga organisationers kommunikation under såväl samhällsmässiga kriser som förtroendekriser. Jag skriver för närvarande på en introduktion till kriskommunikation på danska, men har även skrivit om kärnkraft, Migrationsverket, svininfluensan med mera.

Pågående forskning

Inom politisk kommunikation arbetar jag vidare med valaffischer och övrig valkommunikation, bl.a. i form av en bok om 100 års svenska valaffischer (med Bengt Johansson och Nicklas Håkanson) och ett stort europeiskt insamlingsprojekt där partiernas kommunikation i samband med valet till Europaparlamentet 2014 ska göras tillgänglig för komparativa studier.

Jag har dessutom finansierats av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning för en studie av svenska dagstidningars användande av satirteckningar från 1890 till idag. Syftet är att beskriva utvecklingen vad gäller användandet, men även att beskriva förändringar i satirteckningens innehåll och form.

Undervisning

Jag har på JMG haft kursansvar för kursen Perspektiv på medier och kommunikation. Jag har dessutom handlett uppsatser på olika nivåer och inriktningar, samt gjort inhopp på andra kurser med ämnen som politisk kommunikation och kriskommunikation.

Innan jag kom till JMG har jag haft nästan 25 års erfarenhet av undervisning i språk, kommunikation, retorik, vetenskapsteori, kvalitativ metod, hermeneutik, semiotik, muntlig och skriftlig presentation med mera på alla nivåer från grundkurs till doktorandnivå, och även inom folkbildning och fortbildning.

Bilder

Fler bilder, även högupplösta, finns i universitets bilddatabas. Sök på personens namn eller på JMG.