Länkstig

Ulla Hellstrand Tang

Anknuten till forskning

Avd för
ortopedi
Besöksadress
Ortopedteknik, Falkenbergsgatan 3
412 85 Göteborg
Postadress
Su sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Ulla Hellstrand Tang

Ulla är överortopedingenjör vid Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och tillhör avdelning för ortopedi vid institutionen för kliniska vetenskaper. Kliniskt arbetar jag som ortopedingenjör med speciell inriktning för prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes. Pågående forskningsprojekt Nedan presenteras några av de forskningsprojekt jag är engagerade i just nu. Jag ingår även i nationella nätverk för behandling hållbar prevention av fotkomplikation vid diabetes.

1. Långtidsuppföljning av riskfaktorer för att utveckla fotsår vid diabetes. Fotsår och amputation vid diabetes är en allvarlig komplikation vid diabetes och påverkar individens livskvalitet och gångförmåga. Höga punkttryck under fotsulan, nervskador och fotdeformiteter är några av de riskfaktorer som inverkar på gångförmåga och funktion i nedre extremiteterna. I en tio års uppföljning undersöks förekomst av olika riskfaktorer för utveckling av fotsår vid diabetes. Vidare undersöks långtidseffekterna av trycket under fotsulan av olika typer av inläggsförsörjning. Övergripande syfte är att genom tidig identifiering sätta in preventiva insatser.

2a. Digital fotkoll med D-Foot Det har saknats en enhetlig digital rutin för fotundersökning och riskgradering vid diabetes. För Sveriges 500 000 personer med diabetes är en den årliga fotundersökningen viktig. Vid fotundersökningen identifieras individer som har ökad risk att utveckla fotsår. Tidig identifiering och tidig prevention har i tidigare studier visat att fotsår och amputation kan halveras. I projektet har ett digitalt beslutsstöd, D-Foot, utvecklats, testats och implementering pågår. Utvecklingen har skett i ett kliniskt, patientnära innovations-och forskningsprojekt. D-Foot är primärt avsett för ortopedteknisk personal. Andra yrkesgrupper kan tillämpa modifierade versioner. I projektet undersöks att beslutsstödet D-Foot mäter det som avses på ett tillförlitligt sätt. Vidare undersöks hur patienter och vårdpersonals upplevelse av att jobba digitalt vid fotundersökningen. Syftet med projektet är att utveckla ett enkelt, digitalt och objektivt beslutsstöd användbart vid årlig fotundersökning som ett första steg för effektiv prevention av fotkomplikation vid diabetes. Avsikten är även att lagrad data används vid utvärdering och förbättring av vården samt kopplas till nationellt kvalitetsregister. Läs mer på Familjen Jacobbsons webbplats https://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/friskare-fotter-tack-vare-di…

2b. Digital fotkoll med MyFoot Det har saknats ett enkelt digitalt verktyg för själscreening av fötter vid diabetes. I ett innovationsprojekt skapades MyFoot Diabetes. Utvecklingen har skett i nära samarbete med personer med diabetes, kliniker, grafisk designer, programmerare. Resultatet är ett gratis självtest för fötter som ger råd om egenvård och skoråd. Resultatet kan skrivas ut och tas med till läkaren för vidare undersökning. I projektet undersöks att MyFoot ger samma riskgrad som beslutsstödet D-Foot. Syftet med projektet är att utveckla ett träffsäkert, enkelt, digitalt och självtest av fotstatus vid diabetes. Läs mer här: www.myfootdiabetes.se

2c. Möjligheter och hinder att utveckla, sprida och implementera bottom up innovationer i offentlig verksamhet Alltfler innovationer inom hälso-och sjukvården rör digitalisering och IT. En framgångsfaktor är att minska graden av komplexitet i projekten. Det pågår forskning för att förstå och stödja utveckling och spridning av hållbara innovationer som kan underlätta skapandet av god vård och socialtjänst inom hälso-och sjukvård. Ett sådant initiativ till multinationellforskning är initierat från University of Oxford, där man skapat ramverk, NASSS CAT, för att förstå innovationsspridning och utforskar verktyg för att underlätta utveckling och innovation inom hälsovård och socialvård. (The non-adoption, abandonment and challenges to scale-up, spread and sustainability-(NASSS)-framework och NASSS-complexity assessment tool). En forskargrupp baserad i VGR med kopplingar till de internationella studierna, har över 30 års gemensam erfarenhet av att driva och studera innovationer i hälso- och sjukvården. Syftet är att analysera fyra utvalda case bestående av innovationer (digitala lösningar och tillhörande arbetssätt) från VGR. En kartläggning och analys görs utifrån ramverk (NASSS) och verktyg (NASSS -CAT) som särskilt beaktar aspekter av komplexitet inom sju definierade domäner som visat sig vara viktiga i utveckling och spridning av innovationer. Analys görs av varje case separat och som en gemensam meta-analys för att kunna identifiera och beskriva gemensamma utmaningar och möjligheter. Syftet är att genom kunskapsspridning bidra till att realistiska och genomförbara innovationer ger patientnytta i klinisk vardag.

3. Hållbar hälso - och sjukvård, med inriktning prevention av fotkomplikation vid diabetes Hälso- och sjukvården tar stora resurser i anspråk och liksom all produktion och service behöver hälso-och sjukvården ske inom de planetära gränserna. FN´s 17 globala hållbarhetsmål och de 16 nationella miljökvalitetsmålen är ramverk som hälso-och sjukvården har att förhålla sig till för att nå de globala hållbarhetsmålen. Det har saknats metoder och modeller för att räkna hållbarhetseffekter inom hälso-och sjukvården. Därför har ett tvärprofessionellt team bestående av patientrepresentanter, experter i agronomi, systemekologi, energi- och miljöteknik tillsammans med kliniker inom ortopedteknik, ortopedi och fysioterapi utvecklat en modell för att räkna hållbarhetseffekter. Vi använder ortopedteknisk behandling av fotkomplikation vid diabetes som exempel. I pågående projekt samlar vi in uppgifter om hur personer med diabetes rest till och från sjukhuset, hur lång tid besöket och resan tog samt om hen tagit ledigt från arbetet för besöket. I hållbarhetsräkenskaperna redovisas ekologiska, ekonomiska och sociala fotavtryck för olika behandlingsalternativ. Övergripande mål är att redovisa värdet av god fothälsa och tidig prevention av fotkomplikation vid diabetes. Dessutom presenteras en generell modell för hållbarhetsräkenskaper applicerbar även för annan sjukvårdsbehandling.

Medarbetare i projekten

Roy Tranberg

Roland Zügner

Sigrid Simonsson

Åsa Edlund

John Alnemo

Leif Sundberg

Jon Karlsson

Johan Kärrholm

Stefan Hellstrand

Gustav Jarl

Frida Smith

Ulla Karilampi

Andreas Gremyr

Finansiärer av projekten

Adlerbertska forskningsstiftelsen

Capio Forskningsstiftelse

Diabetesfonden

Familjen Jacobssons stiftelse

FRF-Stiftelsen Fonden för Rehabilitering och medicinsk forskning Insamlingsstiftelse

Greta och Einar Askers Stiftelse

Göteborgs Diabetesförening: Inger Hultman med fleras fond och Utvecklingsfonden

Hans Dahlbergs fond för stiftelse för miljö och hälsa

Innovationsfonden, Västragötalandsregionen 2017- 2020

Lokala och Regionala FOU medel VGR

Skobranschens utvecklingsfond

Stiftelsen Felix Neubergh

Stiftelsen Gunnar Holmgrens Minne

Stiftelsen, IngaBritt & Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Stiftelsen Promobilia • Sahlgrenska Akademins forskningsfond

Sahlgrenska Universitetssjukhusets stiftelser och gåvor

Sveriges Ortopedingenjörers Förening

Sveriges Ortopedskotekniska Sällskap

VINNOVA 2016

Intervjuer i media

Intervju i Vetendets Värld ”Fötterna är livet för Ulla” https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1314676?programid=412 Intervju i TV4. ”Ny forskning kan leda till färre diabetesrelaterade amputationer” http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/ny-forskning-kan-leda-till-f%C3%A4rre… Intervju Akademiliv 2017 ”Forskare cyklade 250 mil för bättre fothälsa vid diabetes”. http://www.akademiliv.se/2017/08/41830/

Böcker Medförfattare Studentlitteratur; Sko och ortos, kapitel i boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna”, s 100-105. Redaktörer: Magnus Karlsson, Harald Roos och Jón Karlsson. Studentlitteratur. 2018.

Utmärkelser

Familjen Jacobssons forskningsstipendiet. 2018

Stipendium, Svenska Fotkirurgiska Sällskapet. 2018

Stipendium, Sveriges Ortopedingenjörers Förening 2009,2011, 2016,2017

Miljöpris 2015 Västragötalandsregionen för “eHälsoverktyget D-Foot och Esystem för beräkning av hållbarhet inom hälso- och sjukvården”.

Första pris för MyFoot Diabetes i Sveriges bästa eHälso-app “APPlicera Hälsa 2014”, 20141108 arrangerat av Forum för Välfärd

Nominering till pris

Top tre muntlig presentation “A two-year randomised trial comparing plantar pressure from three types of insoles” held at the 12th conference of the Diabetic Foot Study Group, Bratislava, Slovakia. Hellstrand Tang U, Zügner R, Lisovskaja V, Karlsson J, Hagberg K, och Tranberg R.

Vitalis priset 2014,”D-Foot, a novel eHealth tool for risk assessment and foot evaluation”, Vitalis conference 2014, Gothenburg.

SveaPriset 2015, eFOTdiab, eHealth For Optimal foot Treatment in diabetes.