Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Albert Gyllencreutz Castellheim

Universitetslektor/överläkare

Avd för anestesiologi och
intensivvård
Besöksadress
Blå stråket su
41345 Göteborg
Postadress
Su sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Albert Gyllencreutz Castellheim

Jag hade arbetat i Norge i 16 år innan jag började min tjänst vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhus i 2012. Jag har en kombinationstjänst som innebär att jag är 70% universitetslektor vid Göteborgs Universitet och 30% överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. I universitetslektorstjänsten ingår undervisning och forskning.

Undervisning Det finns två lärarkategorier i universitet; professorer och lektorer. Som lektor är jag lärare, bland annat i delkursen anestesiologi och intensivvård som ingår i termin 8 i läkarprogrammen (kirurg terminen) vid Sahlgrenska Akademi. Sedan 2014, har jag varit djupt engagerad i planering, undervisning och utveckling av denna kurs. Läkarprogrammet kommer att förändras nationellt efter år 2021, då programmets längd kommer att utökas från 11 terminer nu till 12 terminer. Då flyttas kirurgterminen, och därmed delkursen anestesiologi och intensivvård, från nuvarande termin åtta till termin sju. I det nya läkarprogrammet kommer jag att ha ansvaret för delkursen. Vi vet at praktik och praktikutbildning, inklusive simuleringsutbildning, har en central betydelse i undervisning i klinisk medicinen. I kirurgterminen ingår en endagsutbildning i Simulatorcentrum i Väst där studenterna simulerar med så kallade high fidelity dockor med hjälp av facilitatorer (lärare). Ordet facilitator kommer från det latinska facile / facilis som betyder att underlätta / att göra det enklare. Facilitatorer i termin 8 simuleringsträningar är anestesiologer, kirurger, ortopeder, traumaläkare, och akut läkare. Jag är facilitator i simuleringsträningar och för närvarande har ansvaret för simuleringsdelen av kursen för anestesi och intensivvårdsmedicin. Dessutom är jag ansvarig för koordinering av termin 8 simuleringen med Simulatorcentrum i Väst. Det finns en annan simuleringsbaserad delkurs i Göteborg, nämligen Interprofessionellt lärande som startade i 2015. Kursen är simuleringsbaserad för både medicinstudenter (termin 11, sista terminen) och sjuksköterska studenter (termin 6, sista terminen). Kursen ger utrymme för gemensamt lärande av Crew Resource Management (CRM) principer, bland annat teamarbete. Jag var en lärare i denna kurs under en kort tid (2015–2016) då den var helt nyskapad.

Termin10 i läkarprogrammet är terminen för studenternas examensarbete. Målet med examensarbete är att studenten självständigt, med hjälp av en handledare, genomför ett vetenskapligt arbete eller ett utvecklingsarbete. Jag är handledare (lärare) för terminen 10, där handledningen är individualiserad och projektbaserad. Handledarna har vanligtvis en eller två studenter för hela terminen. I slutet av terminen examineras studenten och hens slutarbete granskas av flera andra andra studenter och en examinator från Sahlgrenska Akademin som är docent eller motsvarande.

Tjänsten universitetslektor innebär också att vara examinator i såväl grundutbildningen som i avancerad utbildning. Jag är examinator för såväl medicinstudenter (termin 8 och 10) som doktorander i olika perioder (medlem i bedömningskommittée för halvtidseminarium och examskommittée). Sedan 2019 examinerar jag också ST-läkare i anslutning till kursen Medicinsk Vetenskap för ST-läkare som erbjuds i regionen Västra Götaland.

Uiversitetslektor bör delta i kontinuerlig utveckling av diverse universitetskurser och nybildning av diverse kurser och prov då behovet uppstår. Jag hade det gemensamma ansvaret för att skapa och utveckla två anestesi och intensivvård kurser i följande utbildningsprogram; 1) Kompletterande program för läkare med medicinsk examen utanför EU / EES och Schweiz och 2) Introduktionskurs för nyanlända läkare. I tillägg var jag själv lärare i det förstnämnda programmet åren 2015–2018, och i det andra programmet åren 2016–2017. För flera år sedan anordnade Socialstyrelsen ett prov som riktar sig till utländska läkare; Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU/EES. Umeå Universitet har ansvaret för den teoretiska delen (första delen) av provet och preciserar att ”Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation”. Först efter att tentanden godkänns i det teoretiska provet kan hen aktualiseras för den praktiska delen av provet där alla specialiteter som är involverade i grundutbildningen (läkarprogrammet) deltar. Praktiska delen av provet är i formatet OSCE (Objective Structured Clinical Examination) och roterar mellan olika lärosäten inklusive Göteborgs Universitet. Då genomförs provet i Göteborg har jag ansvar för utformning och examinering av tentanden för anestesiologi och intensivvårds del.

Forskning Avdelningen barnanestesi och intensivvård har en nyckelroll i diagnostik och behandling av barn med medfödd hjärtsjukdom. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är ett center för behandling av barn medfödda hjärtsjukdomar och andra kritiskt sjuka barn, och därför är det naturligt att forskningsprojekten i vår avdelning är nära kopplade till den kliniska verkligheten som avspeglar kritisk sjukdom. Våra forskningsprojekt är tvärvetenskaplig eftersom omhändertagandet av kritiskt sjuka barn är tvärvetenskapligt. Vad gäller mina forskningsprojekt är de för närvarande fokuserade på:

 

1- Akut njurskada postoperativt hos barn med medfödd hjärtsjukdom (MiLe-1 studie). Kort om MiLe-1 studie: Studien var en klinisk läkemedelsprövning (fas III studie) med övergripande målet att utvärdera om behandling med Levosimendan, jämfört med Milrinone, kan minska risken för akut njurskada hos spädbarn som genomgår öppen hjärtkirurgi pga medfödda hjärtfel. Det fanns också andra delmål som att jämföra de två läkemedlens effekt på hjärtfunktionen. Kliniska studier inklusive kliniska läkemedelsstudier är svåra att genomföra; de kräver stora kliniska resurser, de är kostsamma och tidskrävande (patientrekrytering för MiLe-1 pågick från 2014 till sommaren 2017). Situationen är ännu svårare när det gäller barn, och mycket svårare hos kritiskt sjuka spädbarn. Med andra ord var MiLe-1 ganska unik i sitt slag av följande skäl: 1) den var ett fas III läkemedelsstudie som undersökte effektiviteten och säkerheten av ett icke-för-barn-registrerat läkemedel i en grupp av kritiskt sjuka och sårbara spädbarn med medfödd hjärtsjukdom, 2) den hade en robust design; prospektiv, randomiserad, aktiv-substans kontrollerad och dubbel-blind, 3) studien var universitetsledd där jag var sponsor (och inte ett läkemedelsföretag) som är ganska ovanligt i denna miljö, 4) den var ett komplext projekt och bestod av flera delstudier, 5) den var en dubbel-center studie (Göteborg och Helsinki) med samarbete med Oslo för en del provanalyser, och slutligen 6) den hade en hög datakvalitet med elektroniska CRF och kontinuerlig monitorering av en extern monitor. Statistiska analysen gjordes i samråd med ett professionellt statistikföretag och inför statistiska analysen för det primära effektmålet upprättades SAP (Statistical Analyszes Protocol) och ett Clean File-dokument.

2- Nevroutvecklingsproblem efter anestesi-kirurgi (i samarbete med Gillbergcentrum i Göteborg (Gillberg Neuropsychiatry Centre, Sahlgrenska Academy).

3 - Epidemiologi och utfall vid barnhjärtstopp utanför sjukhus (i samarbete med Registercentrum Västra Götaland)

4- Epidemiologi och utfall vid medfödd hjärtsjukdom (i samarbete med Registercentrum Västra Götaland)

Jag forskade prekliniskt (laboratoriestudier och djurstudier) innan min tid på Sahlgrenska akademi, med fokus på meconium aspiration syndrome (viktig sjukdom hos nyfödda i tredje världen) och sepsis (viktig sjukdom i västvärlden) ur ett immunologiskt perspektiv med komplementsystemet i centrum. På Sahlgrenska akademi och fram till nu har mitt forskningsfokus varit kliniska studier hos kritiskt sjuka barn. I kommande åren, kommer jag att lägga större vikt på registerbaserade epidemiologiska och utfallsstudier. I dessa studier kommer jag använda moderna statistiska metoder (som machine learning, random forest, och gradient boost för klassificering och regression) för diverse kliniska prediktionsmodeller.

Under de senaste fem åren har jag varit nationell samordnare i Sverige för två observationsstudier, initierade av det europeiska sällskapet för anestesiologi, om anestesikomplikationer hos barn (APRICOT- och NECTARINE-studier).

Jag har fyra doktorander för närvarande, tre i Sverige och en i Norge. Jag har cirka 30 publikationer på pubmed som ger en bra översikt över min forskning.

 Juli 2020