Länkstig

Albert Gyllencreutz Castellheim

Universitetslektor/överläkare

Avd för anestesiologi och
intensivvård
Besöksadress
Blå stråket su
41345 Göteborg
Postadress
Su sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Albert Gyllencreutz Castellheim

Jag hade arbetat kliniskt och inom forskningen i Norge i 16 år (senast på Immunologiskt Institution, Rikshospitalet, Oslo) innan jag började min tjänst vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhus i 2012. Jag har en kombinationstjänst som innebär att jag är 70% universitetslektor vid Göteborgs Universitet och 30% överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. I universitetslektorstjänsten ingår undervisning och forskning.

Undervisning

Det finns två lärarkategorier i universitet; professorer och lektorer. Som lektor är jag lärare, bland annat i delkursen anestesiologi och intensivvård som ingår i termin 8 i läkarprogrammen (kirurg terminen) vid Sahlgrenska Akademi. Sedan 2014, har jag varit djupt engagerad i planering, undervisning och utveckling av denna kurs. Läkarprogrammet kommer att förändras nationellt efter år 2021, då programmets längd kommer att utökas från 11 till 12 terminer. Då flyttas kirurgterminen, och därmed delkursen anestesiologi och intensivvård, från nuvarande termin åtta till termin sju.

Vi vet at praktik och praktikutbildning, inklusive simuleringsutbildning, har en central betydelse i undervisningen i klinisk medicinen. I kirurgterminen ingår en endagsutbildning i Simulatorcentrum i Väst där studenterna simulerar med så kallade high fidelity dockor med hjälp av facilitatorer (lärare). Ordet facilitator kommer från det latinska facile / facilis som betyder att underlätta / att göra det enklare. Facilitatorer i termin 8 simuleringsträningar är anestesiologer, kirurger, ortopeder, traumaläkare, och akut läkare. Jag är facilitator i simuleringsträningar och för närvarande har ansvaret för simuleringsdelen av kursen för avdelningen för anestesiologi och intensivvård. Dessutom är jag ansvarig för koordinering av termin 8 simuleringen med Simulatorcentrum i Väst.

För närvarande ingår simulering i två andra terminer; medicinterminen (termin 7) och gynekologi- och pediatrikterminen (termin 11). Simuleringen i termin 11 är interprofessionellt och startades i 2015. Interprofessionella simuleringen i termin 11 är en inlärningsarena för både medicinstudenter (termin 11, sista terminen) och sjuksköterska studenter (termin 6, sista terminen). I denna simuleringskurs övar studenter principerna inom Crew Resource Management (CRM) systemet baserad på ABCDE-principerna för omhändertagandet av akut sjuka patienter. Jag var involverad som lärare vid kursens uppstart i 2015–2016.

Termin10 i läkarprogrammet är terminen för studenternas examensarbete. Målet med examensarbete är att studenten självständigt, med hjälp av en handledare, genomför ett vetenskapligt arbete eller ett utvecklingsarbete. Jag är handledare (lärare) för terminen 10, där handledningen är individualiserad och projektbaserad. Handledarna har vanligtvis en eller två studenter för hela terminen. I slutet av terminen examineras studenten och hens slutarbete granskas av flera andra studenter och en examinator från Sahlgrenska Akademin som är docent eller motsvarande. Sedan 2015 har jag varit handledare och examinator för flera studenter. För våren 2023 är jag handledare för 3 termin 10 studenter.

Tjänsten universitetslektor innebär också att vara examinator i såväl grundutbildningen som i avancerad utbildning. Jag är examinator för såväl medicinstudenter (termin 8 och 10) som doktorander i olika perioder (medlem i bedömningskommittée för halvtidseminarium och examskommittée). Sedan 2019 examinerar jag också ST-läkare i anslutning till kursen Medicinsk Vetenskap för ST-läkare som erbjuds i regionen Västra Götaland.

Uiversitetslektor bör delta i kontinuerlig utveckling av diverse universitetskurser och nybildning av diverse kurser och prov då behovet uppstår. Jag hade det gemensamma ansvaret för att skapa och utveckla två anestesi och intensivvård kurser i följande utbildningsprogram; 1) Kompletterande program för läkare med medicinsk examen utanför EU / EES och Schweiz och 2) Introduktionskurs för nyanlända läkare. I tillägg var jag själv lärare i det förstnämnda programmet åren 2015–2018, och i det andra programmet åren 2016–2017.

För flera år sedan anordnade Socialstyrelsen ett prov som riktar sig till utländska läkare; Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU/EES. Umeå Universitet har ansvaret för den teoretiska delen (första delen) av provet och preciserar att ”Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation”. Först efter att tentanden godkänns i det teoretiska provet kan hen aktualiseras för den praktiska delen av provet där alla specialiteter som är involverade i grundutbildningen (läkarprogrammet) deltar. Praktiska delen av provet är i formatet OSCE (Objective Structured Clinical Examination) och roterar mellan olika lärosäten inklusive Göteborgs Universitet. Då genomförs provet i Göteborg har jag ansvar för utformning och examinering av tentanden för anestesiologi och intensivvårds del.

Forskning

Inom forskningen har jag varit huvudhandledare till två disputerade doktorander och biträdande handledare till en annan disputerad doktorand. Jag var också bihandledare till två doktorander i medicinska fakulteten, Universitet i Oslo, men i samband med tillträdet till min tjänst på Sahlgrenska akademin överlämnade ansvaret till andra forskningskolleger i Oslo.

Mitt forskningsfält i Universitet i Oslo var prekliniskt, både experimentellt med djurstudier och laboratoriestudier. Mitt forskningsfokus då var meconium aspiration syndrome (en viktig sjukdom hos nyfödda i tredje världen) och sepsis (en viktig sjukdom i västvärlden) ur ett immunologiskt perspektiv med komplementsystemet i centrum. På Sahlgrenska akademi och fram till nu har mitt forskningsfokus varit kliniska studier hos kritiskt sjuka barn. I kommande åren, kommer jag att arbeta med registerbaserade epidemiologiska och utfallsstudier. I dessa studier kommer vi att använda moderna statistiska metoder (som machine learning, random forest, och gradient boost för klassificering och regression) för diverse kliniska prediktionsmodeller. Jag har för närvarande två doktorander som är läkare och kliniskt verksamma i Drottning Silvias barnsjukhus. Båda doktorander arbetar med registerstudier. Jag har drygt 30 publikationer på pubmed som kan ge en bra översikt över mina forskningsfält och forskningsaktivitet.

Min kliniska arbetsplats är avdelningen barnanestesi och intensivvård. Avdelningen har en nyckelroll i diagnostik och behandling av bland annat barn med medfödd hjärtsjukdom. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är ett av två svenska centra för behandling av barn med medfödda hjärtsjukdomar, och därför är det naturligt att forskningsprojekten i vår avdelning är nära kopplade till dessa barn och andra kritiskt sjuka barn som vårdas på vårt sjukhus. Våra forskningsprojekt är tvärvetenskapliga eftersom omhändertagandet av kritiskt sjuka barn är tvärvetenskapligt. Mina forskningsprojekt är de för närvarande fokuserade på:

1) Epidemiologi och utfall vid medfödd hjärtsjukdom (i samarbete med Registercentrum Västra Götaland)

2) Epidemiologi och utfall vid barnhjärtstopp utanför sjukhus (i samarbete med Registercentrum Västra Götaland)

3) Akut njurskada postoperativt hos barn med medfödd hjärtsjukdom.

4) Nevroutvecklingsproblem efter anestesi-kirurgi.

5) Inflammation i kritisk sjukdom