Länkstig

Esaias Järnegard

Universitetslektor

Enheten för
musik
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Om Esaias Järnegard

Jag undervisar i komposition, estetik och nutida instrumentation vid Högskolan för scen och musik på kandidatnivå. Vidare är jag konstnärlig ledare för Kalvfestivalen, har ett nära samarbete med ensemblen Gageego! i rådgivande och konstnärlig roll och är organist i Doom-metalbandet Walk Through Fire. Aktuella projekt inkluderar verk för ensemblen Gageego!, violinisterna Marco Fusi och Linda Jankowska.

2023 diputerade jag med avhandlingen "Techniques of Ecstasy – rumori: tracing sound"

I denna doktorsavhandling utforskas det filosofiska begreppet ontopoetik i relation till en konstnärlig praktik där musik (ljud) och lyssnande står i centrum. Begreppet ontopoetik används som bakgrund till det i avhandlingen centrala resonemanget om extatiska tekniker. Extatiska tekniker ses i huvudsak som en evig länk mellan lyssnande och språk och blir till ett mer djuplodande och samtidsfilosofiskt ramverk genom införandet av det ontopoetiska. Ontopoetiken blir i denna avhandling bron mellan det arkaiska och den nutida människan.

Min avhandling är ett exempel på ’praktikbaserad’ forskning, men det i en form där ordet, ljudet och bilden samverkar som en kropp.

Genom att spegla schamanen och mystikern (ursprungliga användare av extatiska tekniker) gentemot konstnären av i dag ger avhandlingen en fördjupad förståelse av konstnären och möjliggör inblicken i en poetik där ljud, lyssnande är en livsform (förstått som ett sätt att vara-i-ljudet) som fortfarande är det sätt på vilket vår värld formas.

Schamanen och mystikern är också vägvisare till ett utforskande av ontopoetiken som ett sätt att förstå ljud, lyssnande och kommunikation – det är något som föregår tolkad mening, men är ändå kunskap.

Flera komponerade verk av författaren i detta sammanhang av likvärdig status som avhandlingstexten – utvidgar och materialiserar det som i avhandlingen föreslås som potentialitet och villkor för det ontopoetiska.

Denna ömsesidighet mellan ljud, ord och bild visas tydligast i det som i avhandlingen kallas en strategi för ljud i kapitel 5. En metod, men samtidigt inte; strategin ger plats och visar på den process som leder fram till denna avhandlings försiktiga slutsats, eller snarast anmodan: lyssnandet är en väg till kunskap. Genom lyssnandet framträder världen. Denna kunskap står oss till buds genom musikens omedelbara uttryck.

Avhandlingen genomsyras av resonemang och exempel på en praktik och en filosofi om ljud och musik. En omfattande författardialog upprättas, av både musikalisk, konstnärlig och filosofisk karaktär. På det skönlitterära planet är den framför allt exemplifierad av författaren Lotta Lotass, för det filosofiska utgör Immanuel Kant, Martin Heidegger, Simone Weil och Giorgio Agamben navet. Antonin Artaud, Diamanda Galás, Giacinto Scelsi och Luigi Nono är de främsta företrädarna för konsten och musiken. Författaren till denna avhandling placerar dem alla i ett märkligt och delat rum, där konstnären och schamanen förs till ett gemensamt, ordlöst slut i en musik som är lika mycket ljud som tystnad.

www.esaiasjarnegard.se

https://www.babelscores.com/EsaiasJarnegard

https://walkthroughfire.bandcamp.com/

https://www.gu.se/forskning/extatiska-tekniker