Bild
Foto av poliser och en folkmassa vid en demonstration
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Länkstig

Svenskarnas åsikter i 50 olika sakfrågor

Publicerad

Kraftig majoritet är för skärpta straff för gängkriminella och utvisning av utländska brottslingar. 79 procent är positiva till att kräva hälsokontroller upp till ett år efter förlossning. 58 procent vill låta experter besluta i viktiga frågor och endast 8 procent vill sänka fyraprocentspärren. Opinionen är kluven kring EU:s roll i miljöpolitiken.

Allmänhetens åsikter om politiska förslag är en årlig rapport som täcker in över 50 olika sakfrågor hämtade från den svenska samhällsdebatten. Rapporten utgör en lättillgänglig resurs för dig som vill gå på djupet i opinionen kring just dina nyckelfrågor, då varje område redovisas utifrån kön, ålder, utbildning, politiskt intresse, politisk ideologi samt huruvida de svarande bor i stad eller på landsbygden. På detta sätt fungerar rapporten som ett effektivt komplement till de övergripande tidsserier som varje år presenteras i exempelvis Svenska trender.

Några nyheter från rapporten

 • Att brottslighet stått högt på agendan och fortfarande oroar många framgår i flera av rapportens sakfrågor. Att skärpa straffen för gängkriminella är det mest populära förslaget i undersökningen och också det där svenskarna i högst utsträckning tar ställning. 86 procent är för skärpta straff för gängkriminella och endast 5 procent är emot.
 • Därtill är 69 procent för förslaget att införa mycket hårdare fängelsestraff jämfört med 14 procent som är emot. 82 procent anser att utländska medborgare som dömts för våldsbrott bör utvisas, endast 6 procent är emot. Yngre och personer till vänster är de som är minst positiva till förslaget men även i dessa grupper är en majoritet för.
 • 79 procent är positiva och endast 3 procent är negativa till att kräva att mödravårdscentraler följer upp kvinnans hälsa upp till ett år efter förlossning. Det var första gången detta politiska förslag inkluderades i undersökningen, och inga grupper utmärker sig som mindre positiva.
 • Över hälften av svenskarna, 58 procent, är positiva till att alltid överlåta beslut i viktiga frågor till experter. 13 procent är negativa. Kvinnor är något mer positiva än män. Denna fråga har ställts sporadiskt sedan 1998 och andelen positiva till expertstyre har sett en tydlig ökning sedan pandemin.
 • Med anledning av valet ställdes en fråga om fyraprocentspärren till riksdagen. En tydlig majoritet, 64 procent, är emot att sänka fyraprocentspärren jämfört med 8 procent som tycker att det är ett bra förslag. Personer till höger i politiken tenderar att i högre utsträckning ogilla förslaget än personer till vänster.
 • Att öka stödet till lokala morgontidningar för att bevara den lokala journalistiken är ett bra förslag enligt 48 procent av svenskarna jämfört med 14 procent som är negativa. Personer boende i mindre tätorter och som står till vänster politiskt är mest positiva till ökat stöd för lokalpress,
 • Rapporten innehåller flera olika politiska förslag kopplade till EU. Nytt är huruvida ansvar för miljöpolitik borde ligga hos medlemsländerna snarare än på EU-nivå. Denna fråga delar opinionen med 31 procent för och 38 procent emot. Personer till höger och boende på landsbygden är mest positiva.
Mer information
 • Allmänhetens åsikter om politiska förslag är en årligen återkommande tabellrapport från SOM-institutet
 • Rapporten bygger på resultaten från den senaste nationella SOM-undersökningen, som genomfördes under hösten och vintern 2022.
 • SOM-undersökningen 2022 gick ut till totalt 26 250 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 90 år boende i hela Sverige med en nettosvarsfrekvens på 49 procent.
 • Läs mer om undersökningens genomförande i SOM-undersökningen 2022 - en metodöversikt