Bild
Foto: Genrebild, Getty Images
Länkstig

Oavgjort mellan vanligaste fetmaoperationerna

Publicerad

De två vanligaste fetmaoperationerna - gastric bypass och gastric sleeve - ger få kortsiktiga komplikationer och är i den bemärkelsen likvärdiga. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Varje år görs cirka 5 000 fetmaoperationer i Sverige. Den som opereras har normalt ett BMI-värde på minst 40, alternativt 35 om personen också har annan svår sjuklighet som är kopplad till fetman.

De vanligaste operationsmetoderna är gastric bypass, då en stor del av magsäcken och en del av tunntarmen kopplas om, och gastric sleeve, då en stor del av magsäcken opereras bort. Syftet med den aktuella studien var att jämföra kortsiktiga risker vid de olika metoderna.

Studien är den största i sitt slag. 1 735 vuxna patienter som stod inför operation åren 2015–2022 tackade ja till att delta, och lottades till endera gastric bypass eller gastric sleeve. Operationerna gjordes på universitets- och andra sjukhus, offentliga och privata, varav 20 i Sverige och 3 i Norge.

Relativt få komplikationer

Resultaten som nu presenteras i tidskriften JAMA Network Open visar inga signifikanta skillnader mellan metoderna. Operationstiden var längre vid gastric bypass, i medeltal 68 minuter mot 47 vid gastric sleeve, men tiden på sjukhus efter operation var ett dygn oavsett metod.

Uppföljningarna gav också likvärdiga resultat för de två metoderna. Vid 30 dagar efter operation hade båda grupperna relativt få komplikationer i form av exempelvis blödningar, läckage, blodproppar och infektioner. Inga dödsfall förekom under uppföljningstiden på totalt 90 dagar.

Bild
Suzanne Hedberg, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Robert Lipic

– För båda operationsmetoderna är komplikationsrisken mycket låg, framför allt ur ett internationellt perspektiv, och det finns ingen statistisk signifikant eller kliniskt relevant skillnad mellan grupperna, säger studiens förstaförfattare Suzanne Hedberg.

Många berörda och många åsikter

– Många personer är opererade, eller står på kö för operation, och det finns en hel del diskussioner och åsikter om de olika metoderna. Det studien visar är att patienter och läkare nu kan välja operationsmetod utan att ta hänsyn till kortsiktiga operationsrisker, konstaterar hon.

Suzanne Hedberg är disputerad i kirurgi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Studien, som ingår i hennes avhandling, är den första publikationen med resultat från BEST (Bypass Equipoise Sleeve Trial), en skandinavisk registerstödd randomiserad kontrollerad multicenterstudie som jämför de två metoderna för fetmaoperation. Huvudutfallet i studien, där risk för komplikation samt viktutveckling över 5 år analyseras, väntas bli klar 2028.

– För de fortsatta studierna har vi fått en bra start, och likvärdiga grupper som lägger en bra grund för fortsatta jämförelser av mer långsiktiga resultat, avslutar Suzanne Hedberg.

Studie: Comparison of Sleeve Gastrectomy vs Roux-en-Y Gastric Bypass, A Randomized Clinical Trial