Bild
Alexander Styhre står i en korridor på Handelshögskolan
Alexander Styhre har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg.
Foto: Isac Lundmark
Länkstig

Ny Torsten Söderbergprofessor studerar hur företag bidrar till stadsutveckling och ekonomisk välfärd

Publicerad

Alexander Styhre, professor i management, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg. Under tre år ska han studera hur företag engagerar sig i samhället för ökad konkurrenskraft men också för att bidra till samhällets utveckling.

Samhällen som har kapacitet att förnya och tillhandahålla kritisk infrastruktur (till exempel energi) och som kan erbjuda sina medborgare bostäder till rimliga kostnader, är bättre förberedda att möta framtida utmaningar än om detta saknas. Under sin tid som innehavare av forskningsprofessuren ska Alexander Styhre studera hur företag utifrån sina specifika kompetenser bidrar till tillväxten av ekonomisk och social välfärd på ett sätt som också gynnar deras förmåga att förbli konkurrenskraftiga på en globaliserad marknad.

I tre forskningsprojekt ska Alexander Styhre undersöka hur företag interagerar med beslutsfattare, myndigheter och andra företag för att skapa rumsliga förhållanden som stödjer nya och befintliga affärssatsningar. Han ska undersöka det han kallar ”innovation space”, ”infrastructure space” och ”housing space ”. Genom att intervjua, studera och samarbeta med chefer och ledare vill han öka kunskapen om området.

– Företagens arbete med att skapa den här typen av rumsliga förhållanden har inte studerats så mycket inom organisationsforskningen. Det har framför allt varit ekonomgeografer och forskare inom urbana studier som ägnat sig åt den rumsliga inbäddningen av ekonomisk och social välfärd. Genom att överbrygga dessa två forskningstraditioner vill jag ge både teoretiska och empiriska bidrag till organisationsforskningen, och jag är väldigt tacksam att professuren ger mig möjlighet att göra detta, säger Alexander Styhre.

Forskningsresultaten kommer att publiceras i internationella, vetenskapliga tidskrifter och böcker, men också användas i undervisningen.

– Studenter uppskattar undervisning som bygger på empiriska studier utförda lokalt. Det hjälper dem att bättre förstå hur abstrakta teoretiska termer i kurslitteraturen kan tillämpas praktiskt, säger Alexander Styhre.

Tre delprojekt

I delprojektet om ”innovation space” studeras hur bland annat AstraZeneca i Mölndal är involverat i att skapa ett ”innovationsutrymme”, en lokal plats där life science-expertis etableras och vidareutvecklas. Det handlar dels om den fysiska satsningen GoCo Health Innovation City, men också om deras engagemang i life science-inkubatorn BioVentureHub.

Delprojektet om ”infrastructure space” handlar om att företag är involverade i att skapa och organisera den infrastruktur som behövs för att tillhandahålla exempelvis energisystem, logistik- och transportlösningar och produktions- och kontorsutrymmen. I projektet studeras Castellums satsning Gateway Säve, där visionen är att det gamla flygplatsområdet ska fungera som en viktig knutpunkt och tjäna ett antal infrastrukturella syften som för närvarande är otillräckligt försörjda.

I delprojektet om ”housing space” studeras hur allmännyttiga (i det här fallet Framtiden AB) och privata bostadsbolag samarbetar. Både privat- och offentliganställda måste ha någonstans att bo och bostadsmarknaden bör vara stabil och någorlunda förutsägbar. Bostadspolitiken behandlas ofta som en offentlig angelägenhet, men denna bild är något vilseledande eftersom många privata företag äger bostäder i nära anslutning till allmännyttans bostäder och har ett nära samarbete med dessa offentliga företag. Privata och allmännyttiga bostadsföretag samarbetar också ofta för att producera billiga bostäder, vilket är av stor betydelse för den lokala ekonomin eftersom tillgången till prisvärda bostäder tenderar till att generera mer ekonomisk verksamhet.

Om Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg

Professuren inrättades vid Handelshögskolan i Göteborg 2001, genom generösa donationer från Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. Forskningsprofessuren kan innehas av heltidsanställda professorer vid Handelshögskolan i Göteborg och roterar mellan ämnesområdena nationalekonomi, rättsvetenskap och företagsekonomi. Normalt omfattar perioden tre år.

Läs mer om Torsten Söderbergs Stiftelse

Om Alexander Styhre
Alexander Styhre är sedan 2010 professor i management på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han disputerade i Lund 1998 och var verksam vid Chalmers tekniska högskola under åren 1999 till 2010. Hans forskning kretsar kring innovationsledning, life science-innovation, riskkapital-investeringar och Corporate Governance. Han har en omfattande publicering inom området organisation och management, bland annat i Journal of Management Studies, Organization Studies och Academy of Management Review. Bland hans senast publicerade böcker finns The economics of affordable housing (Routledge, 2023) och The new corporate landscape: Economic concentration, transnational governance, and the corporation (Edward Elgar, 2022). Alexander Styhre ingår i redaktionskollegiet för flera internationella, vetenskapliga tidskrifter och har tidigare varit redaktör för Scandinavian Journal of Management.

Kontakt:
Alexander Styhre
Telefon: 031-786 65 68, e-post: alexander.styhre@handels.gu.se